Published: 2016-03-22

ใบรองปก

Veridian E-Journal Silpakorn University

คำนำ

Veridian E-Journal Silpakorn University

ผู้ทรงคุณวุฒิ

Veridian E-Journal Silpakorn University

จ-ฎ

การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม, สมสรวง พฤติกุล, สมาธิ นิลวิเศษ, อรุณ บัวจีน

1-16

การบริหารจัดการข้อมูลขององค์การในภาครัฐ

ปาริชาติ เยพิทักษ์, ธีระวัฒน์ จันทึก

17-26

การให้ความหมาย ที่มาของความหมาย และกระบวนการการทำความดี ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสตรีวัดระฆัง กรุงเทพมหานคร

นภาลัย ธนะวัฒน์, รุ้งตะวัน สินธุ์ลือนาม, หนึ่งนุช ธีระรุจินนท์, ฐนิตา เขียวขำ, พิทักษ์ ศิริวงศ์

162-176

การให้ความหมาย รูปแบบและกลยุทธ์ ในการดำเนินธุรกิจสีเขียวของร้าน ออเรนจ์เจอร์รี่ คาเฟ่

ปาลิตา พรรณรัตน์, อกณิษฐ์ ชัยเฉลิมศักดิ์, ประทุม สุดใจ, ณัฐจิรา อิ่มวิเศษ, พิทักษ์ ศิริวงศ์

223-236

แนวทางการสร้างความยั่งยืนของกิจกรรมธนาคารปูม้า ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ไกรวัล ขวัญอ่อน, พิราพร นุชประเสริฐ, วิภาวี พิทักษ์กมลพันธ์, พรธวัล ขำงาม, พิทักษ์ ศิริวงศ์

456-469

รูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมของนักบัญชีไทยสู่ประชาคมอาเซียน

จุฬารัตน์ จิตไพศาลวัฒนา, วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา, วิกร ตัณฑวุฑโฒ

501-515

การให้ความหมาย ที่มาของความหมาย และรูปแบบของการดำเนินกิจกรรมของจิตอาสา ที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุเล่นดนตรีเพื่อผู้ป่วยในโรงพยาบาล

ชลัช สุภาพกุล, ธนพรรณ กุณาละสิริ, ณิชวรรณ ปานเทวัญ, เหมวลา เชิดชูพันธ์เสรี, พิทักษ์ ศิริวงศ์

516-528

แนวทางการพัฒนาผู้สูงอายุจากภาระให้เป็นพลัง กรณีศึกษาเทศบาลนครรังสิต

ณัฏฐ์ฐิตตา เทวาเลิศสกุล, วณิฎา ศิริวรสกุล, ชัชสรัญ รอดยิ้ม

529-545

วิธีพัฒนาศักยภาพความเป็นนวัตกรการศึกษา

วสันต์ สุทธาวาศ, ธีระวัฒน์ จันทึก

748-767

ศักยภาพความเป็นนวัตกรการศึกษา

วสันต์ สุทธาวาศ, ธีระวัฒน์ จันทึก

949-968

บทบาทการสร้างสัมพันธ์ภาพในองค์การขนาดใหญ่

ทิวาวัฒน์ ธนาสนะ, ธีระวัฒน์ จันทึก

1090-1098

มโนทัศน์เรื่องนาคของชนชาติไท

กัญญรัตน์ เวชชศาสตร์

1099-1116

การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

สมพร ร่วมสุข, มณฑนา วัฒนถนอม, บุษบา บัวสมบูรณ์, อธิกมาส มากจุ้ย, บำรุง ชำนาญเรือ, ชลธิชา หอมฟุ้ง

1117-1128

แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถขององค์การด้านการพัฒนาสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์

ปิยะดา พิศาลบุตร, จิราวรรณ คงคล้าย, เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน

1315-1326

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ

พงศธร ลิมปนเวทย์สกุล, ธีระวัฒน์ จันทึก

1327-1335

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความคิดเชิงบวกในการทำงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา : การวิเคราะห์ MIMIC

พันธุ์ธัช ศรีทิพันธุ์, วรัญญภรณ์ ชาลีรักษ์, วิจิตร แผ่นทอง, พูลพงศ์ สุขสว่าง

1336-1348

รูปแบบ กลยุทธ์ และการสื่อสารความรับผิดชอบต่อสังคม ขององค์กรธุรกิจ ที่ปรากฏอยู่ในหนังสือบ้านและสวน

ภาณุมาศ มนัสประเสริฐ, สิริวัลลิ์ พฤกษาอุดมชัย, สุชาดา สะวะพรม, พิทักษ์ ศิริวงศ์

1381-1398

โมเดลเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกรุงเทพมหานคร

วิณารัตน์ สุขดี, ยุวรี ผลพันธิน, ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม, ธีรศักดิ์ อุ่นอารมณ์เลิศ

1416-1429

ภาคผนวก

Veridian E-Journal Silpakorn University

1777-1781