ปัจจัยที่ส่งผลต่อความคิดเชิงบวกในการทำงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา : การวิเคราะห์ MIMIC

Main Article Content

พันธุ์ธัช ศรีทิพันธุ์
วรัญญภรณ์ ชาลีรักษ์
วิจิตร แผ่นทอง
พูลพงศ์ สุขสว่าง

Abstract

บทคัดย่อ

            การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและตรวจสอบความตรงของโมเดลเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความคิดเชิงบวกในการทำงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลเชิงสาเหตุที่สร้างขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่างเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จำนวน 400 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ไมมิค ผลการวิจัย ปรากฎว่า โมเดลไมมิคที่พัฒนาขึ้นตามสมมติฐานมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดี  ซึ่งความคิดเชิงบวกในการทำงาน ประกอบด้วย ความผูกพันต่อองค์กร และการทำงานอย่างมีความสุข โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อความคิดเชิงบวกในการทำงาน ได้แก่ การมองโลกในแง่ดี ความเชื่อ ความมุ่งมั่น และความอดทน มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.41, 0.30, 0.18 และ 0.09 ตามลำดับ   โดยที่ปัจจัยทั้ง 4 สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของความคิดเชิงบวกในการทำงานได้ร้อยละ 63

 

คำสำคัญ  :     การมองโลกในแง่ดี  ความเชื่อ  ความมุ่งมั่น  ความอดทน ความคิดเชิงบวก ความผูกพันต่อองค์กรการทำงานแบบมีความสุข

 

Abstract

               The purpose of this study was to develop and validate the model effecting positive thinking in the work of teachers and educational personnel and check the consistency of a causal created with empirical data. The teachers and educational personnel. Under the office of the district people 7 secondary 400 using random several steps, the instrument is a set of standard deviation 5 level. The data were analyzed using MIMIC. The results showed that the model was consistent MIMIC developed following the hypothesis is consistent with empirical data. The positive thinking in work consists of organizational commitment and work happily. The factors affecting the positive thinking in work, including being optimistic belief, commitment and patience is the effect size was 0.41 0.30 0.18 0.09 and respectively. By the factor 4 can together explain the variance of positive thoughts in the working 63 percent.

 

Key words : optimistic belief, commitment, patience, positive thinking, organization commitment  Work happy.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ