การมีส่วนร่วมในกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมของพนักงานบริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทยโฮลดิ้ง จำกัด

Main Article Content

ณพัชร ประพันธ์พจน์
วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์

Abstract

บทคัดย่อ

            การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษานโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม การรับรู้และทัศนคติเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ของพนักงานบริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทยโฮลดิ้ง จำกัด การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยศึกษาเอกสาร และสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลหลักในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานระดับผู้จัดการ พนักงานระดับ หัวหน้างาน และพนักงานระดับปฏิบัติการ จำนวน 6 คน และนำข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูล วิเคราะห์เนื้อหา สรุปผลการศึกษาและนำเสนอผลการศึกษาในรูปแบบการพรรณนาความเพื่อแนวทางการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมที่เหมาะสมกับองค์กรต่อไป ผลการศึกษาพบว่า บริษัทฯ มีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมที่ชัดเจนครอบคลุมในหลายด้าน นโยบายที่พร้อมจะโตไปกับชุมชนโดยลดผลกระทบ สนับสนุนสุขภาพที่ดี มุ่งเน้นโภชนาการของเด็กๆ และครอบครัว มีรูปแบบกิจกรรม 4 ประเภท ได้แก่ การตลาดเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาสังคม การบริจาคเพื่อการกุศล การอาสาช่วยเหลือชุมชน และการประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทได้สร้างการรับรู้สองช่องทางคือ การประชาสัมพันธ์ผ่านอีเมลล์ของพนักงาน และการประชาสัมพันธ์ทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ต่างๆ พนักงานสามารถรับรู้ผ่านการประชาสัมพันธ์ทางอีเมลล์ของพนักงานมากที่สุด พนักงานระดับผู้จัดการและพนักงานระดับหัวหน้างานมีทัศนคติในเชิงบวกเกี่ยวกับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม พนักงานระดับปฏิบัติการมีทัศนคติในเชิงลบเกี่ยวกับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม พนักงาน พนักงานมีส่วนร่วม 3 กระบวนการ ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการศึกษาชุมชน การมีส่วนร่วมในการวางแผน และการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานพัฒนา

 

คำสำคัญ :  นโยบาย / การรับรู้และทัศนคติ / กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

 

Abstract

            This study aimed to examine the policy of social responsibility, activities of social responsibility, perceptions and attitudes about social responsibility and engaging in Corporate Social Responsibility activities of employees of Unilever Thai Holdings Company Limited. Data collection has been studied by the documentation and in-depth interviews with key informants in this study include Managers, supervisors and operational staffs 6 people. The data were examined for completeness and accuracy, content analysis, conclusion and presented the results of studies in the form of depiction in order to guideline of engaging social responsibility to further organizations. The results showed that the company had a clear policy of corporate social responsibility. It covers many aspects of the business. The company will grow with the community to reduce the impact to social, supporting good health and focusing on nutrition for children and family. Unilever’s Social Responsibility has 4 types such as Marketing for resolving social problems, donations to charity, the volunteers to help the community and growing business along with social responsibility. The company has created channel of 2 ways communication which is communication through e-mail of employees and communication through the publicity boards. The most employees can be informed information through communication via e-mail. Managers and supervisors have a positive attitude about the activities of social responsibility but operational staffs have a negative attitude about the activities of social responsibility. The employees have participated in 3 processes such as participation in educational community, participation in planning and participation in the development.

 

Keyword :  Policy / Perception and Attitude / Activity Corporate Social Responsibility

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ