กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตของธุรกิจประกันชีวิตสำหรับผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร

Main Article Content

เบญญา รัศมีโกเมน
วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์

Abstract

บทคัดย่อ

               ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมาตั้งแต่ปี 2548 และกำลังเผชิญหน้ากับภาวะการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของประชากรสูงอายุ รัฐบาลได้มีมาตรการในการรับมือกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่ม การประกันชีวิตจึงเป็นเครื่องมือหนึ่งในการออมเงิน เพื่อให้มีเงินไว้ใช้ในอนาคต มีคุณภาพชีวิตที่ดี  จึงนำมาสู่การวิจัย  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) การออม การลงทุน และการวางแผนการทำประกันชีวิตของผู้สูงอายุ  2) กลยุทธ์ในการแข่งขันของธุรกิจประกันชีวิต ดำเนินการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักคือ ผู้สูงอายุจำนวน 8 คน  ผู้จัดการฝ่ายขาย พนักงานขายของบริษัทประกันชีวิตที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจำนวน 3 บริษัท โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างเป็นเครื่องมือในการวิจัย

               ผลการศึกษาพบว่า 1) การออม การลงทุน และการวางแผนการทำประกันชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุเห็นความสำคัญของการวางแผนการออม การลงทุน และการทำประกันชีวิตว่า มีความจำเป็นและต้องดำเนินการออมเงินตั้งแต่เนิ่น ๆ มีการทำประกันชีวิตเพื่อต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเพื่อการลดหย่อนภาษี ผู้สูงอายุได้รับความรู้เรื่องการประกันชีวิตจากตัวแทนประกันชีวิตและสื่อโฆษณา 2) กลยุทธ์ในการแข่งขันของธุรกิจประกันชีวิต เนื่องจากประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ บริษัทประกันชีวิตออกผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ โดยใช้กลยุทธ์การแข่งขันที่ตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุที่ส่วนใหญ่แล้วจะมีโรคประจำตัวและเข้าใจว่า  ทำประกันชีวิตไม่ได้ บริษัทประกันชีวิตจึงออกผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตผู้สูงอายุ ที่เน้นไม่ต้องตรวจสุขภาพและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพใด ๆ  โดยกลยุทธ์ในการแข่งขันของธุรกิจประกันชีวิตทั้งหมด 7 กลยุทธ์ คือ 1)กลยุทธ์การขยายช่องทางการขายที่หลากหลาย 2) กลยุทธ์การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย 3) กลยุทธ์พันธมิตร  4) กลยุทธ์การเพิ่มศักยภาพของช่องทางการขาย 5) กลยุทธ์การรักษาลูกค้า 6) กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด 7) กลยุทธ์บุคลากร โดยใช้กลยุทธ์การขยายช่องทางการขายที่หลากหลาย และกลยุทธ์การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเป็นกลยุทธ์หลัก เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการด้านการประกันชีวิตของผู้บริโภคและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และใช้กลยุทธ์อื่น ๆ สนับสนุน ทำให้บริษัทประกันชีวิตประสบความสำเร็จประโยชน์ของการศึกษาครั้งนี้สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการออม การลงทุน  และการทำประกันชีวิตของผู้สูงอายุ  ตลอดจนเป็นข้อมูลสำหรับการกำหนดกลยุทธ์ในการแข่งขันของบริษัทประกันชีวิตได้อย่างเกิดประสิทธิภาพต่อไป

 

คำสำคัญ : ผู้สูงอายุ/กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต/ธุรกิจประกันชีวิต

 

Abstract

               Thailand has become an aging society since 2005 and is facing a rapid increase in the number of elderlies. The government has implemented a number of policies to facilitate an aging society. However, there is still a lack of support for certain groups of elderlies. Life insurance is a savings tool useful for senior population in order to be financially independent. This research aims to study 1) Saving, Investment and life insurance planning for elderlies and 2) Competitive Strategy for life insurance business. A qualitative method is used to gather insights through intensive unstructured interviews of 8 senior citizens, life insurance sale managers and salespeople from three sample companies.

               Results have shown that; 1) Elderlies realize the importance of savings plans, investment plans and life insurance. Early savings and life insurance would lead to tax benefits and financial independence. They learn from life insurance agencies and media advertisement; 2) Competitive Strategy for life insurance business. Thailand is becoming an aging society, life insurance firms have launched various senior life insurance products. They compete to serve the needs for ill elderlies who previously thought they were not eligible for a life insurance. Life insurance firms have launched life insurance products which require no medical checks. There are 7 main strategies used in the competition i.e. 1) Multi-channel strategy 2) Multi-product strategy 3) Alliance strategy 4) Existing channel growth strategy 5) Customer retention strategy 6) Marketing communication strategy and 7) Human resource strategy. The most popular strategies used in the industry are multi-channel strategy, multi-product strategy as they respond to demands on life insurance and the changing society. Other strategies are used to support the success of life insurance firms.

               Benefits of this research could be used to facilitate plan savings and manage investments for elderlies. It could also support life insurance product strategies to be devised more efficiently.

 

KEY WORDS : Elderies , Life insurance strategy / Life insurance business.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ