About the Journal

วารสารสมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2556 และผ่านการรับรองจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre) ให้เป็นวารสารในฐานข้อมูล TCI ในปี พ.ศ. 2564-2568 ยินดีรับบทความวิชาการหรือรายงานผลการวิจัยที่เกี่ยวกับด้านศัลยศาสตร์ โดยผลงานทางวิชาการ ได้แก่ บทความ ประเภท original (research) article, review article, theoretical article ที่ส่งมาจะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรือกำลังรอพิมพ์ในวารสารอื่น ทั้งนี้ทางกองบรรณาธิการจะตรวจทานแก้ไขเรื่องต้นฉบับและพิจารณาตีพิมพ์ตามลำดับก่อนหลัง บทความที่ลงพิมพ์ในวารสารสมาคมศัลยศาสตร์ทั่วไปถือว่าเป็นผลงานทางวิชาการหรือการวิจัยและวิเคราะห์ตลอดจน เป็นความเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ไม่ใช่ความเห็นของสมาคมศัลยศาสตร์ทั่วไปหรือกองบรรณาธิการแต่ประการใด ผู้เขียนต้องรับผิดชอบต่อบทความของตน โดยวารสารกำหนดตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 ในเดือน เมษายน (บทความที่เสนอตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง เมษายน)  ฉบับที่ 2 ในเดือน สิงหาคม (บทความที่เสนอตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ถึง สิงหาคม) และ ฉบับที่ 3 ในเดือน ธันวาคม (บทความที่เสนอตั้งแต่เดือน กันยายน ถึง ธันวาคม) ของทุกปี โดยมีการเผยแพร่ทั้งในรูปแบบตีพิมพ์เป็นอิเล็กทรอนิกส์ (published online) และส่งตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม ปีละ 3 ฉบับ (เมษายน สิงหาคม และ ธันวาคม) โดยรับทั้งบทความภาษาไทย (ที่มีบทคัดย่อเป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)​ หรือ บทความภาษาอังกฤษทั้งหมด ซึ่งบทความมีผู้ทรงคุณวุฒิประเมินต่อบทความอย่างน้อย 3 ท่าน ในการพิจารณากลั่นกรองก่อนลงตีพิมพ์ (three-blind peer review)