คำแนะนำ สำหรับ Author, Reviewer และ Editors ในการ login เข้า Account ในระบบวารสารของสมาคมฯ

2022-01-22

เรียน ผู้ใช้ระบบ ThaiJo

คำแนะนำ สำหรับ Author, Reviewer และ Editors ทุกท่าน ที่มี Account ในระบบวารสารของสมาคมศัลยแพทย์ทั่วไป และวารสาร ใน ThaiJo อื่นๆ ให้ Reset Password ใหม่ ผ่านทางอีเมลล์ที่ใช้ลงทะเบียนกับวารสารในครั้งแรก เพื่อตั้ง password ใหม่ ครับ (USERNAME คือ email address)

แก้ปัญหา thaijo version ใหม่