กองบรรณาธิการ

Authors

  • Suthat Chottanapund

Abstract

ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์จอมจักร จันทรสกุล

พลตำรวจตรีนายแพทย์ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์

พลโทศาสตราจารย์นายแพทย์นพดล วรอุไร

ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์

ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ดรินทร์ โล่ห์สิริวัฒน์

ศาสตราจารย์นายแพทย์ธนพล ไหมแพง

ศาสตราจารย์นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ

รองศาสตราจารย์พลเอกนายแพทย์ปริญญา ทวีชัยการ

นายแพทย์ชาญเวช ศรัทธาพุทธ

พลตำรวจตรีนายแพทย์ทรงชัย สิมะโรจน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ไพศิษฏ์ ศิริวิทยากร

นายแพทย์เสถียร ธรรมทวีธิกุล

พลตรีนายแพทย์สุทธจิต ลีนานนท์

พลตรีนายแพทย์วิชัย วาสนสิริ

ศาสตราจารย์นายแพทย์ประมุข มุทิรางกูร

ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ปรีชา ศิริทองถาวร

ศาสตราจารย์นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร

หัวหน้ากองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์นายแพทย์พรพรหม  เมืองแมน

กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์นายแพทย์นายแพทย์พรชัย  โอเจริญรัตน์

รองศาสตราจารย์นายแพทย์พุทธิศักดิ์  พุทธวิบูลย์

รองศาสตราจารย์นายแพทย์รัฐพลี  ภาคอรรถ

รองศาสตราจารย์นายแพทย์สืบวงศ์  จุฑาภิสิทธิ์

รองศาสตราจารย์กวีศักดิ์  จิตตวัฒนรัตน์

นายแพทย์พงษ์สันต์  ทองเนียม

รองศาสตราจารย์นายแพทย์คามิน  ชินศักดิ์ชัย

นาวาอากาศเอกนายแพทย์ปณต  ยิ้มเจริญ

ศาสตราจารย์นายแพทย์วรุตม์ โล่ห์สิริวัฒน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ภิเษก  บุญธรรม

นายแพทย์ต้น คงเป็นสุข

นายแพทย์ชัยพร  สุวิชชากุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ชุมพล  ว่องวานิช

นายแพทย์บวร เกียรติมงคล

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร

รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุเทพ อุดมแสวงทรัพย์

ศาสตราจารย์นายแพทย์ธวัชชัย  อัครวิพุทธ

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงเยาวนุช  คงด่าน

นายแพทย์ศุภกานต์  เตชะพงศธร

พันเอกนายแพทย์สุขไชย  สาทถาพร

นายแพทย์สุทัศน์ โชตนะพันธ์

แพทย์หญิงกุสุมา   ชินอรุณชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวาอากาศตรีนายแพทย์พุชฌงค์  ทิมรัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธีรนุช  บุญพิพัฒนาพงศ์

รองศาสตราจารย์พันเอกนายแพทย์ธัญญ์  อิงคะกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ปรีดา  สัมฤทธิ์ประดิษฐ์

Downloads

Published

2020-08-08

How to Cite

Chottanapund, S. (2020). กองบรรณาธิการ. Journal of the Association of General Surgeons of Thailand under the Royal of Patronage of HM the King, 3(1). Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/agstjournal/article/view/243701