กองบรรณาธิการ

  • Editor-in-Chief Journal of the Association of General Surgeons of Thailand under the Royal of Patronage of HM the King

Abstract

นายกสมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทย

พลตรี รศ.นพ.วิชัย วาสนสิริ

หัวหน้ากองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์นายแพทย์พรพรหม  เมืองแมน

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2021-02-03
How to Cite
Journal of the Association of General Surgeons of Thailand under the Royal of Patronage of HM the King , E.- in-C. (2021). กองบรรณาธิการ. Journal of the Association of General Surgeons of Thailand under the Royal of Patronage of HM the King , 5(2), i-ii. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/agstjournal/article/view/249178