ศัลยศาสตร์ปริทัศน์

2020 GUARDIANS OF THE YEAR

  • Chumsak Pruksapong

Abstract

COVID – 19 เป็นโรคระบาดที่เกิดขึ้นในโลกนี้ในลักษณะของ Pandemic ซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนเลยในรอบ 102 ปี นับตั้งแต่ Pandemic ไข้หวัดใหญ่เมื่อปี ค.ศ.1918   ครั้งนี้ประเทศที่มีการระบาดและการเสียชีวิตมากที่สุดคือสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีผู้ติดเชื้อราว 1 ใน 5 ของทั่วโลก อันเป็นผลจากการที่มีเจตคติและทัศนคติที่ไม่เอื้อต่อการควบคุมโรค ทำให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่ยอมลด ละ เลิก กิจกรรมสันทนาการทั้งหลาย จึงเอื้อต่อการแพร่กระจายของโรค

ภายในไตรมาสแรกของปี 2021 คาดว่าจะมีชาวโลกติดเชื้อ COVID – 19 มากกว่า 100 ล้านคน สร้างความเหนื่อยยากลำบากกายและใจให้กับบรรดาบุคลากรสายสุขภาพที่เป็นด่านหน้าและเสี่ยงต่อการติดเชื้อเสียเอง จนนิตยสาร TIME อันทรงอิทธิพลกำหนดให้มีตำแหน่งใหม่ประจำปี 2020 คือ Guardian of the Year  อันประกอบด้วยบุคลากรทางการแพทย์ที่มีนายแพทย์ Anthony Fauci  เป็นบุคคลที่ได้รับการเชิดชูเป็นพิเศษในฐานะที่ยืนหยัดต่อสู้กับอุปสรรคมากมายทางการเมืองโดยอาศัยข้อมูลพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีหลักฐานทางการวิจัยสนับสนุนด้วยเจตคติของความมุ่งมั่น ไม่ยอมแพ้ประธานาธิบดีที่มีแนวความคิดสร้างผลประโยชน์ทางการเมืองให้แก่ตนเอง

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2021-02-04
How to Cite
Pruksapong, C. (2021). ศัลยศาสตร์ปริทัศน์: 2020 GUARDIANS OF THE YEAR. Journal of the Association of General Surgeons of Thailand under the Royal of Patronage of HM the King , 5(2), 1-2. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/agstjournal/article/view/249183