ศัลยศาสตร์ปริทัศน์

จริยธรรมการซื้อยาและเวชภัณฑ์

  • Chumsak Pruksapong

Abstract

จากการที่พวกเราในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมมีอิทธิพลสูงมากในธุรกิจยาและเวชภัณฑ์ในฐานะผู้สั่งใช้ยา ทำให้หลายฝ่ายเอื้อเฟื้อดูแลเราจนเกินความพอดีแล้วเราหลายคนก็เผลอเข้าใจว่าเป็นสิทธิพึงได้จนกลายเป็นจำเลยสังคมที่ส่งผลกระทบให้รัฐต้องยื่นมือมาจัดการด้วยการออกประกาศ กระทรวงสาธารณสุขเรื่อง “เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564”  เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ผมจึงมีความเห็นว่าท่านสมาชิกควรจะรับทราบและปรับแนวคิดให้สอดคล้องกับเกณฑ์จริยธรรมนี้เพื่อจะได้เป็นคนดีของสังคม

ประกาศฉบับนี้มีที่มาที่ไปว่า :

การจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่ขาดจริยธรรมและการใช้ยาที่ไม่สมเหตุสมผลส่งผลให้เกิดปัญหาการบริโภคยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเกินจำเป็น ราคาแพงเกินควร เป็นปัญหาส่วนหนึ่งของการเข้าถึงยาที่จำเป็นของผู้ป่วย และมีภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลของประเทศที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การส่งเสริมการขายที่ขาดจริยธรรมได้ดึงเอาบุคลากรสาธารณสุขเข้าร่วมรับผลประโยชน์ทับซ้อนในรูปแบบต่าง ๆ จากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ซึ่งเป็นผลประโยชน์ทางตรง และผลประโยชน์แอบแฝงในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เงินตอบแทน ของกำนัล การเดินทางไปต่างประเทศ เป็นต้น การส่งเสริมการขาย ในกระบวนการจัดซื้อจัดหา ตลอดจนการใช้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในลักษณะดังกล่าว กลายเป็นส่วนหนึ่ง ของสถานการณ์ปกติของสังคมไทย ทำให้บุคลากรสาธารณสุขบางส่วนเข้าใจผิดและเชื่อว่าผลประโยชน์เหล่านี้ เป็นสิทธิที่พึงได้รับหรือใช้ประโยชน์ได้  โดยมิได้ตระหนักว่าจะส่งผลกระทบต่องบประมาณแผ่นดิน  ธรรมาภิบาลของระบบยา และระบบสุขภาพโดยรวม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Chumsak Pruksapong

 

 

Published
2021-06-28
How to Cite
Pruksapong, C. (2021). ศัลยศาสตร์ปริทัศน์: จริยธรรมการซื้อยาและเวชภัณฑ์. Journal of the Association of General Surgeons of Thailand under the Royal of Patronage of HM the King , 6(1), 1-5. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/agstjournal/article/view/251793