กองบรรณาธิการ

  • Editor-in-Chief Journal of the Association of General Surgeons of Thailand under the Royal of Patronage of HM the King

Abstract

รายนามคณะกรรมการวารสารสมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทย

ที่ปรึกษ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์จอมจักร จันทรสกุล

พลตำรวจตรีนายแพทย์ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์

พลโทศาสตราจารย์นายแพทย์นพดล วรอุไร

ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์

ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ดรินทร์ โล่ห์สิริวัฒน์

ศาสตราจารย์นายแพทย์ธนพล ไหมแพง

ศาสตราจารย์นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ

รองศาสตราจารย์พลเอกนายแพทย์ปริญญา ทวีชัยการ

นายแพทย์ชาญเวช ศรัทธาพุทธ

พลตำรวจตรีนายแพทย์ทรงชัย สิมะโรจน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ไพศิษฏ์ ศิริวิทยากร

นายแพทย์เสถียร ธรรมทวีธิกุล

พลตรีนายแพทย์สุทธจิต ลีนานนท์

พลตรีนายแพทย์วิชัย วาสนสิริ

ศาสตราจารย์นายแพทย์ประมุข มุทิรางกูร

ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ปรีชา ศิริทองถาวร

ศาสตราจารย์นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร

 

หัวหน้ากองบรรณาธิการ (Editor-in-Chief))

ศาสตราจารย์นายแพทย์พรพรหม  เมืองแมน

กองบรรณาธิการ (Editorial board)

รองศาสตราจารย์นายแพทย์พุทธิศักดิ์  พุทธวิบูลย์

รองศาสตราจารย์นายแพทย์รัฐพลี  ภาคอรรถ

รองศาสตราจารย์นายแพทย์สืบวงศ์  จุฑาภิสิทธิ์

รองศาสตราจารย์กวีศักดิ์  จิตตวัฒนรัตน์

นายแพทย์พงษ์สันต์  ทองเนียม

รองศาสตราจารย์นายแพทย์คามิน  ชินศักดิ์ชัย

นาวาอากาศเอกนายแพทย์ปณต  ยิ้มเจริญ

ศาสตราจารย์นายแพทย์วรุตม์ โล่ห์สิริวัฒน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ภิเษก  บุญธรรม

นายแพทย์ต้น คงเป็นสุข

นายแพทย์ชัยพร     สุวิชชากุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ชุมพล  ว่องวานิช

นายแพทย์บวร เกียรติมงคล

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร

รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุเทพ อุดมแสวงทรัพย์

ศาสตราจารย์นายแพทย์ธวัชชัย  อัครวิพุทธ

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงเยาวนุช  คงด่าน

นายแพทย์ศุภกานต์  เตชะพงศธร

พันเอกนายแพทย์สุขไชย  สาทถาพร

นายแพทย์สุทัศน์    โชตนะพันธ์

แพทย์หญิงกุสุมา      ชินอรุณชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวาอากาศตรีนายแพทย์พุชฌงค์  ทิมรัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธีรนุช  บุญพิพัฒนาพงศ์

รองศาสตราจารย์พันเอกนายแพทย์ธัญญ์  อิงคะกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ปรีดา  สัมฤทธิ์ประดิษฐ์

นายแพทย์สฤษฏ์พัฒน์ ​ออรพินท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เทิดภูมิ เบญญากร

 

ติดต่อสอบถาม และลงบทความวารสาร

website: agst.in  หรือ https://he02.tci-thaijo.org/index.php/agstjournal/about/contact

facebook: “วารสารสมาคมศัลยแพทย์ทั่วไป แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ - AGST Journal”

https://www.facebook.com/agstjournal

 

Principle contact

นายแพทย์สฤษฏ์พัฒน์ ​ออรพินท์

089-182-0013

agstjournal@gmail.com

 

Support contact

นส.สุภาวรรณ เสนีรัตน์

087-4942228, 02-7166450

ammymay@hotmail.com

 

 

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2021-07-24
How to Cite
Journal of the Association of General Surgeons of Thailand under the Royal of Patronage of HM the King , E.- in-C. (2021). กองบรรณาธิการ. Journal of the Association of General Surgeons of Thailand under the Royal of Patronage of HM the King , 6(1), i-ii. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/agstjournal/article/view/252358