สารจากนายกสมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

Authors

  • vitoon chinswangwatanakul the Association of General Surgeons of Thailand under the Royal of Patronage of HM the King

Abstract

เรียน ท่านสมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

วารสารสมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปฉบับที่ 1/2565 นี้เป็นการดำเนินการทางวิชาการเพื่อประโยชน์ของศัลยแพทย์ทั่วไปทั่วประเทศ โดยเนื้อหาในฉบับนี้เป็นงานวิจัย 4 เรื่อง รายงานผู้ป่วย 1 เรื่อง และ บทความทางวิชาการเกี่ยวกับศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ 1 เรื่อง นอกจากนี้ทางสมาคมยังได้รับความกรุณา ในบทความที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาที่น่าสนใจสำหรับศัลยแพทย์ในยุคของการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จากท่านอาจารย์พลตำรวจตรีนายแพทย์ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์

วารสารสมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปเป็นวารสารสำหรับสมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ทั่วไป รวมถึงศัลยแพทย์ทั่วประเทศ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการทางศัลยกรรมสำหรับท่านสมาชิก และศัลยแพทย์ผู้สนใจ โดยทางวารสารสมาคมฯ มีระบบการประเมินคุณภาพของงานวิจัย(peer-reviewed)  ผ่านผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่านต่อ 1 บทความ เพื่อให้ข้อเสนอแนะ และความเห็นแก่ผู้นิพนธ์ อันเป็นประโยชน์ต่อบทความวิชาการ เพื่อให้บทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสารทุกบทความมีมาตรฐานและมีคุณภาพ ซึ่งงานวิชาการถือเป็นสิ่งสำคัญจำเป็นในเวชปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยทางศัลยกรรมและสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาในการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างทันสมัยอยู่เสมอ รวมถึงการตีพิมพ์บทความหรืองานวิจัย และรายงานผู้ป่วย ถือเป็นการสื่อสาร แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยทางศัลยกรรมอย่างมีระบบและมีความน่าเชื่อถือ

ทางสมาคมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสมาชิก และศัลยแพทย์จะให้ความสำคัญและให้การสนับสนุนวารสารฉบับนี้ นอกจากนี้ทางสมาคมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้การสนับสนุนกิจกรรมวิชาการด้านอื่นๆ เพื่อประโยชน์ของสมาชิกทุกท่านอย่างสม่ำเสมอ

 

Author Biography

vitoon chinswangwatanakul, the Association of General Surgeons of Thailand under the Royal of Patronage of HM the King

 

 

 

Downloads

Published

2022-05-03

How to Cite

chinswangwatanakul, vitoon. (2022). สารจากนายกสมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์. Journal of the Association of General Surgeons of Thailand under the Royal of Patronage of HM the King, 7(1). Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/agstjournal/article/view/257634