สารจากนายกสมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

Authors

  • vitoon chinswangwatanakul the Association of General Surgeons of Thailand under the Royal of Patronage of HM the King

Abstract

เรียน ท่านสมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

วารสารสมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปฉบับที่ 1/2565 นี้เป็นการดำเนินการทางวิชาการเพื่อประโยชน์ของศัลยแพทย์ทั่วไปทั่วประเทศ โดยเนื้อหาในฉบับนี้เป็นงานวิจัย 4 เรื่อง รายงานผู้ป่วย 1 เรื่อง และ บทความทางวิชาการเกี่ยวกับศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ 1 เรื่อง นอกจากนี้ทางสมาคมยังได้รับความกรุณา ในบทความที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาที่น่าสนใจสำหรับศัลยแพทย์ในยุคของการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จากท่านอาจารย์พลตำรวจตรีนายแพทย์ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์

วารสารสมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปเป็นวารสารสำหรับสมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ทั่วไป รวมถึงศัลยแพทย์ทั่วประเทศ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการทางศัลยกรรมสำหรับท่านสมาชิก และศัลยแพทย์ผู้สนใจ โดยทางวารสารสมาคมฯ มีระบบการประเมินคุณภาพของงานวิจัย(peer-reviewed)  ผ่านผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่านต่อ 1 บทความ เพื่อให้ข้อเสนอแนะ และความเห็นแก่ผู้นิพนธ์ อันเป็นประโยชน์ต่อบทความวิชาการ เพื่อให้บทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสารทุกบทความมีมาตรฐานและมีคุณภาพ ซึ่งงานวิชาการถือเป็นสิ่งสำคัญจำเป็นในเวชปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยทางศัลยกรรมและสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาในการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างทันสมัยอยู่เสมอ รวมถึงการตีพิมพ์บทความหรืองานวิจัย และรายงานผู้ป่วย ถือเป็นการสื่อสาร แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยทางศัลยกรรมอย่างมีระบบและมีความน่าเชื่อถือ

ทางสมาคมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสมาชิก และศัลยแพทย์จะให้ความสำคัญและให้การสนับสนุนวารสารฉบับนี้ นอกจากนี้ทางสมาคมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้การสนับสนุนกิจกรรมวิชาการด้านอื่นๆ เพื่อประโยชน์ของสมาชิกทุกท่านอย่างสม่ำเสมอ

 

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

vitoon chinswangwatanakul, the Association of General Surgeons of Thailand under the Royal of Patronage of HM the King

 

 

 

Published

2022-05-03

How to Cite

chinswangwatanakul, vitoon. (2022). สารจากนายกสมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์. Journal of the Association of General Surgeons of Thailand under the Royal of Patronage of HM the King, 7(1). Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/agstjournal/article/view/257634