สารจากหัวหน้ากองบรรณาธิการ

Authors

  • pornprom muangman the Association of General Surgeons of Thailand under the Royal of Patronage of HM the King

Abstract

เรียน ท่านสมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

วารสารสมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นวารสารระดับชาติ ที่ผ่านการรับรองและอยู่ในระบบของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย หรือ Thai Journal Citation Index Centre (TCI) ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิประเมินต่อบทความ 3 ท่าน ในการพิจารณากลั่นกรองก่อนลงตีพิมพ์ (three-blind peer review)  ในองค์ประกอบของความรู้ทางศัลยกรรม ภาษา ระบาดวิทยาคลินิกและสถิติศาสตร์ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการลงตีพิมพ์ เพื่อเป็นการสนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการของศัลยแพทย์ทั่วประเทศไทย ในทุกองค์กร ทั้งในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน โรงเรียนแพทย์ และโรงพยาบาลต่าง ๆ ทุกระดับ

ทีมบรรณาธิการวารสาร และสมาคมฯ ขอเชิญชวนศัลยแพทย์ ส่งบทความเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วย ทั้งบทความเนื้อหาภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ที่เกี่ยวกับด้านศัลยศาสตร์ทั่วไป หรือ ศัลยศาสตร์เฉพาะทางที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องศัลยศาสตร์ทั่วไป เพื่อนำตีพิมพ์ลงวารสารสมาคมฯ โดยบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสาร จะมีการตีพิมพ์ทั้งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และรูปเล่ม 3 ครั้งต่อปี  เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่น่าเชื่อถือ อันเป็นประโยชน์ทั้งต่อผู้นิพนธ์และผู้อ่าน  รวมถึงการดูแลรักษาผู้ป่วย

 

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

pornprom muangman, the Association of General Surgeons of Thailand under the Royal of Patronage of HM the King

 

 

Published

2022-05-03

How to Cite

muangman, pornprom. (2022). สารจากหัวหน้ากองบรรณาธิการ. Journal of the Association of General Surgeons of Thailand under the Royal of Patronage of HM the King, 7(1). Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/agstjournal/article/view/257635