สารจากนายกสมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปฯ

Authors

  • Vitoon Chinswangwatanakul the Association of General Surgeons of Thailand under the Royal of Patronage of HM the King

Keywords:

สารจากนายกสมาคมฯ

Abstract

เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2566 ในนามของนายกสมาคมฯ ขออวยพรให้ผู้อ่านทุกท่านประสบความสำเร็จดังปรารถนาทั้งทางด้านวิชาการ การทำงาน และสุขภาพ ในปี พ.ศ. 2566  นี้ สมาคมฯ ยังคงมุ่งเน้นไปที่การดำเนินการสนับสนุนกิจกรรททางวิชาการ เพื่อประโยชน์ต่อสมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทยฯ

วารสารสมาคมศัลยแพทย์ทั่วไป ฉบับที่ 3/2565 นี้ประกอบด้วย บทความ 5 เรื่อง ได้แก่ (1) บทความภาวะแทรกซ้อนทางเชื่อมต่อที่ผิดปกติระหว่างทางเดินอาหารและบรรยากาศ  (2) ศัลยศาสตร์ปริทัศน์ เรื่อง สิทธิด้านสุขภาพของกลุ่มแรงงานข้ามชาติ เพื่อแสดงถึงการพยายามคงให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของแรงงานข้ามชาติ ของศัลยแพทย์เจ้าของไข้ (3) รายงานการผ่าตัดผู้ป่วย ในเรื่องของความปลอดภัยของการผ่าตัดถุงน้ำดีผ่านการส่องกล้องแบบวันเดียวกลับ หรือ one day surgery (ODS) อันสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ในประเด็นการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข เพื่อความคุ้มค่าและประโยชน์ที่จะได้รับทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ (4) บทความสรุปงานประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมฯ ครั้งที่ 21 “NATIONAL SURGICAL WEEK 2022” รางวัลศัลยแพทย์ดีเด่น งานวิจัยของแพทย์ประจำบ้านดีเด่น และผลงานวีดีทัศน์ดีเด่นในงานประชุมวิชาการ และ (5) ประวัติและปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์นายแพทย์อรุณ  เผ่าสวัสดิ์ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 9-11 มกราคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา ณ ไอคอน สยาม กรุงเทพฯ

ทางสมาคมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสมาชิกสมาคมฯ จะให้ความสำคัญและให้การสนับสนุนวารสารสมาคมฯ ทางสมาคมยินดีให้การสนับสนุนกิจกรรมวิชาการ การประชุมวิชาการ และด้านอื่นๆ เพื่อประโยชน์ของสมาชิกทุกท่านอย่างสม่ำเสมอ ทั้งการจัดประชุมวิชาการ และความช่วยเหลือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Vitoon Chinswangwatanakul, the Association of General Surgeons of Thailand under the Royal of Patronage of HM the King

 

 

 

Published

2023-02-11

How to Cite

Chinswangwatanakul, V. (2023). สารจากนายกสมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปฯ. Journal of the Association of General Surgeons of Thailand under the Royal of Patronage of HM the King, 7(3). Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/agstjournal/article/view/261280