สารจากหัวหน้ากองบรรณาธิการ

Authors

  • Pornprom Muangman the Association of General Surgeons of Thailand under the Royal of Patronage of HM the King

Keywords:

สารจากหัวหน้ากองบรรณาธิการ

Abstract

วารสารสมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ รับลงตีพิมพ์ทั้งบทความประเภทงานวิจัยทางคลินิก clinical trial, case report/case series และ article review ในรูปแบบภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการสนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการของศัลยแพทย์ทั่วประเทศไทย ในทุกองค์กร ทั้งในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน โรงเรียนแพทย์ และโรงพยาบาลต่าง ๆ ทุกระดับ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

 

 ทางสมาคมมีกิจกรรม มอบรางวัลงานวิจัยดีเด่นประจำปี ได้แก่ รางวัลบทความดีเด่น ”AGST Research of the Year”และ รางวัลบทความยอดนิยม ”AGST Research Citation Award” ให้แก่บทความวิจัยทางคลินิกที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารของสมาคมในทุกปี ในงานประประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมฯ “NATIONAL SURGICAL WEEK” เพื่อเป็นการให้กำลังใจ และสนับสนุนศัลยแพทย์ผู้มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาวงการศัลยแพทย์ไทย ทางด้านงานวิจัยและวิชาการอย่างต่อเนื่อง

 

วารสารของสมาคมฯ ถูกจัดอยู่ในวารสารระดับชาติ ที่อยู่ในระบบของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย หรือ Thai Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่มที่ 2 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิประเมินต่อบทความ 3 ท่าน เพื่อพิจารณากลั่นกรองและปรับปรุงคุณภาพของบทความ

 

ทีมบรรณาธิการวารสาร และสมาคมฯ ขอเชิญชวนศัลยแพทย์ ส่งบทความเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วย ทางด้านศัลยศาสตร์ทั่วไป หรือ ศัลยศาสตร์เฉพาะทาง เพื่อนำตีพิมพ์ลงวารสารสมาคมฯ โดยบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสาร จะมีการตีพิมพ์ทั้งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และรูปเล่ม เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่น่าเชื่อถือ อันเป็นประโยชน์ทั้งต่อผู้นิพนธ์ ผู้อ่าน  และผู้ป่วยโรคทางศัลยกรรม

 

 

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Pornprom Muangman, the Association of General Surgeons of Thailand under the Royal of Patronage of HM the King

 

 

Published

2023-02-11

How to Cite

Muangman, P. (2023). สารจากหัวหน้ากองบรรณาธิการ. Journal of the Association of General Surgeons of Thailand under the Royal of Patronage of HM the King, 7(3). Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/agstjournal/article/view/261281