กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 6 ฉบับที่ 03 (2563): กรกฎาคม – กันยายน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF