ปีที่ 6 ฉบับที่ 03 (2563): กรกฎาคม – กันยายน

ฉบับนี้ได้มีบทความวิจัยทางด้านสุขภาพที่หลากหลายส่งมาตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์กับงานสาธารณสุข ทั้งในด้านการบริการ บริหาร และวิชาการ เป็นต้นว่า การส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และสมุนไพรไล่ยุง ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของวารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน ที่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ ให้ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนางานทางด้านสาธารณสุขต่อไป จึงขอเชิญชวนผู้วิจัยส่งผลงานมาตีพิมพ์เผยแพร่ เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาวิชาการของนักสาธารณสุขต่อไป

เผยแพร่แล้ว: 2020-11-25

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย