ส่งบทความ

เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

รายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด
 • วารสารพิจารณาตีพิมพ์บทความวิจัยประเภทนิพนธ์ต้นฉบับ (Research article) โดยต้องเป็นงานที่ไม่เคยถูกนำไปพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอื่นใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาลงในวารสารใด ๆ
 • ไฟล์ต้นฉบับต้องเป็น Word document
 • มีเนื้อหา ครบถ้วน ตามข้อกำหนดของรูปแบบวารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน
 • ­การตีพิมพ์ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อการตีพิมพ์ 3,000 บาท เมื่อผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว โดยผู้นิพนธ์จะได้รับวารสารฉบับที่ตีพิมพ์จำนวน 2 เล่ม

คำแนะนำผู้แต่ง

 • หลักเกณฑ์และคำแนะนำสำหรับผู้เขียน
  • วารสารพิจารณาตีพิมพ์บทความวิจัยประเภทนิพนธ์ต้นฉบับ (Research article) โดยต้องเป็นงานที่ไม่เคยถูกนำไปพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอื่นใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาลงในวารสารใด ๆ
  • กองบรรณาธิการจะพิจารณาต้นฉบับ (Manuscript) ตามข้อกำหนดของรูปแบบวารสาร และส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา (Peer review) จำนวน 2 คน เป็นผู้อ่าน
 • ข้อกำหนดในการเตรียมต้นฉบับ
  • พิมพ์ในไฟล์ Word
  • ต้นฉบับพิมพ์หน้าเดียวบนกระดาษขนาด A 4 ความยาวไม่เกิน 12 หน้ากระดาษ (รวมเนื้อหาทุกส่วน)
  • กรอบของข้อความ ขอบบน 1.25 นิ้ว ขอบล่าง 1.0 นิ้ว ขอบซ้าย 1.25 นิ้ว ขอบขวา 1.0 นิ้ว
  • ระยะห่างระหว่างบรรทัด 1 ช่วงบรรทัด
  • ตัวอักษร ใช้ TH SarabunPSK ขนาด 16 point หัวข้อใช้ขนาด 16 point ตัวหนา
 • ข้อพิจารณาทางด้านจริยธรรม
  • สำหรับการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ต้องคำนึงถึงหลักจริยธรรมการวิจัยในคน โดยได้ระบุถึงความเคารพในบุคคล (Respect to person) เช่น การขอความยินยอม ความเป็นส่วนตัว และการเก็บรักษาความลับ
 • การส่งต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์
  • ให้ผู้นิพนธ์ส่งไฟล์ต้นฉบับในรูปแบบ Word document 
  • วารสารที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพ์ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อการตีพิมพ์ 3,000 บาท โดยผู้นิพนธ์จะได้รับวารสารฉบับที่ตีพิมพ์จำนวน 2 เล่ม
 • ข้อแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ (กดเพื่อดาวน์โหลด)

นโยบายความเป็นส่วนตัว

 • เนื้อหาและข้อมูลในบทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสารวารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน ถือเป็นข้อคิดเห็นและความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความโดยตรงซึ่งกองบรรณาธิการวารสาร ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย หรือร่วมรับผิดชอบใด ๆ
 • บทความ ข้อมูล เนื้อหา รูปภาพ ฯลฯ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน ถือเป็นลิขสิทธิ์ของวารสารฯ หากบุคคลหรือหน่วยงานใดต้องการนำทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อหรือเพื่อกระทำการใดๆ จะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักอักษรณ์จากบรรณาธิการวารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชนก่อนเท่านั้น