ติดต่อ

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 2 - 4 อาคารรวมหน่วยงานราชการ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ฯ 10210

ผู้รับผิดชอบหลัก

รองศาสตราจารย์ ดร.สุมัทนา กลางคาร
บรรณาธิการ

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

คุณขจร อินธิแสน