บทความย้อนหลัง

 • กรกฎาคม – กันยายน
  ปีที่ 6 ฉบับที่ 03 (2563)

  ฉบับนี้ได้มีบทความวิจัยทางด้านสุขภาพที่หลากหลายส่งมาตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์กับงานสาธารณสุข ทั้งในด้านการบริการ บริหาร และวิชาการ เป็นต้นว่า การส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และสมุนไพรไล่ยุง ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของวารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน ที่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ ให้ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนางานทางด้านสาธารณสุขต่อไป จึงขอเชิญชวนผู้วิจัยส่งผลงานมาตีพิมพ์เผยแพร่ เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาวิชาการของนักสาธารณสุขต่อไป

 • เมษายน - มิถุนายน
  ปีที่ 6 ฉบับที่ 02 (2563)

  ในช่วงนี้ทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทยเรา ต่างก็ประสบกับปัญหาการระบาดใหญ่ทั่วโลก (Pandemic) ของโรคติดเชื้อไวรัส 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 สิ่งหนึ่งที่จะช่วยป้องกันและควบคุมโรคได้ดีในช่วงที่ยังมีการระบาดของโรคนี้ คือการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) โดยการหยุดอยู่บ้าน ทำงานที่บ้าน ลดการติดต่อสัมผัสกัน ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าป้องกันเมื่อต้องออกนอกบ้าน และล้างมือบ่อย ๆ

  สำหรับวารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน (Academic Journal of Community Public Health: AJCPH) ที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก็ยังคงดำเนินการตีพิมพ์เผยแพร่ตามกำหนด ซึ่งวารสารปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2563) นี้ ได้ตีพิมพ์ บทความวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่องานสาธารณสุขที่หลากหลาย เป็นต้นว่า งานวิจัยเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ การวิจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ ตลอดทั้งการวิจัยที่เกี่ยวกับการบริการสุขภาพในหลายระดับ จึงขอเชิญทุกท่านส่งบทความมาตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยทางด้านสาธารณสุข

  ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนด้วยดีตลอดมา พบกันฉบับหน้า ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2563

 • มกราคม - มีนาคม
  ปีที่ 6 ฉบับที่ 01 (2563)

  วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน (Academic Journal of Community Public Health: AJCPH) ได้ผ่านการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563 – 2567 จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ให้อยู่ในฐานข้อมูล TCI (Thai Journal Citation Index) กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งวารสารปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2563) นี้ ได้ตีพิมพ์บทความวิชาการ บทความวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่องานสาธารณสุขที่หลากหลาย เป็นต้นว่า บทความเกี่ยวกับความเครียด งานวิจัยเกี่ยวกับความฉลาดทางสุขภาพ การป้องกันการดูแลผู้ป่วยโรคต่าง ๆ ตลอดทั้งการวิจัยที่เกี่ยวกับการบริการสุขภาพ

 • ตุลาคม - ธันวาคม
  ปีที่ 5 ฉบับที่ 04 (2562)

  วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน (Academic Journal of Community Public Health: AJCPH) อยู่ในฐานข้อมูล TCI (Thai Journal Citation Index) กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวารสารกำหนดตีพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ ซึ่งวารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562) นี้ ได้มีบทความวิจัยทางด้านสุขภาพที่หลากหลายส่งมาตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์กับงานสาธารณสุข ทั้งในด้านการบริการ บริหาร และวิชาการ เช่น ความคาดหวังผู้มารับบริการ การบริหารงานของสาธารณสุขอำเภอ การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ การดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น การดำเนินงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว เป็นต้น สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของวารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมคุณภาพการวิจัยทางการสาธารณสุข ในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ จึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำหรับนักวิจัยที่จะพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพให้กับชุมชน ขอเชิญผู้วิจัยส่งผลงานมาตีพิมพ์เผยแพร่ เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาวิชาการของนักสาธารณสุขต่อไป

 • กรกฎาคม – กันยายน
  ปีที่ 5 ฉบับที่ 03 (2562)

  วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน (Academic Journal of Community Public Health: AJCPH) อยู่ในฐานข้อมูล TCI (Thai Journal Citation Index) กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวารสารกำหนดตีพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ ซึ่งวารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2562) นี้ ได้ตีพิมพ์บทความวิจัยที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์กับการสาธารณสุขชุมชน เกี่ยวกับผู้สูงอายุ การใช้ยา บุหรี่ เบาหวาน วัณโรคปอด และการวิจัยเกี่ยวกับนักศึกษาแพทย์ พยาบาล เป็นต้น จากนักวิจัยหลากหลายหน่วยงาน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของวารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมคุณภาพการวิจัยทางการสาธารณสุขและเครือข่ายทางด้านสุขภาพ จึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำหรับนักวิจัยที่จะพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพให้กับชุมชน 

 • เมษายน - มิถุนายน
  ปีที่ 5 ฉบับที่ 02 (2562)

  วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน (Academic Journal of Community Public Health: AJCPH) อยู่ในฐานข้อมูล TCI (Thai Journal Citation Index) กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวารสารกำหนดตีพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ (มกราคม - มีนาคม เมษายน - มิถุนายน กรกฎาคม - กันยายน และ ตุลาคม - ธันวาคม) ซึ่งฉบับนี้เป็นวารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มีนาคม 2562) นี้ มีนักวิจัยที่เป็นนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาโท นักสาธารณสุข และนักวิชาการ จากหลายสถาบันส่งผลงานมาเพื่อเผยแพร่ ฉบับนี้มีบทความวิชาการที่น่าสนใจเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง ที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญปัญหาหนึ่งของประเทศไทยเพราะมีอุบัติการณ์ของโรคที่เพิ่มสูงขึ้น สำหรับบทความวิจัยทางด้านสุขภาพก็มีหลายสาขา เป็นต้นว่า ด้านการบริหาร งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคไม่ติดต่อ/โรคติดต่อ ซึ่งผลจากงานวิจัยต่าง ๆ ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับนักสาธารณสุขได้นำไปประยุกต์ใช้ในงานประจำ หรือต่อยอดในการทำงานวิจัยต่อไป 

 • มกราคม - มีนาคม
  ปีที่ 5 ฉบับที่ 01 (2562)

  วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน (Academic Journal of Community Public Health: AJCPH) อยู่ในฐานข้อมูล TCI (Thai Journal Citation Index) กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการเข้าสู่ปีที่ 5 แล้ว โดยต่อไปนี้วารสารจะออกปีละ 4 ฉบับ ทุก 3 เดือน ซึ่งวารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2562) นี้ ได้ตีพิมพ์บทความวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่องานสาธารณสุขที่หลากหลาย จากงานวิจัยที่มาจากพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศไทย เป็นต้นว่า การวิจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของวัยรุ่น การวิจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และการวิจัยที่แสดงถึงการมีส่วนร่วม