บทความย้อนหลัง

 • เมษายน - มิถุนายน
  ปีที่ 10 ฉบับที่ 02 (2024)

    วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน ในปีที่ 10 พร้อมเผยแพร่ผลงาน วิชาการ ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน โดยฉบับนี้ ประกอบด้วยเนื้อหา เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาส้นเท้าแตก กรณีศึกษาเพศหญิง  แรงจูงใจและปัจจัยทางการบริหารที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รายงานสอบสวนการแพร่กระจายของวัณโรคปอดในเรือนจำแห่งหนึ่ง ในภาคตะวันออก ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ระหว่างภาวะซึมเศร้ากับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ การเปรียบเทียบประสิทธิผลของการตรวจผ่านระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) และการตรวจแบบดั้งเดิมในผู้ป่วยเบาหวานเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ด้วยเนื้อหาและบทความได้ให้ความสำคัญกับคุณภาพของบทความ ซึ่งแต่ละบทความผ่านการพิจารณา ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน เพื่อให้ผลงานมีคุณภาพ

  สำหรับวารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน (Academic Journal of Community Public Health: AJCPH) อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอขอบคุณผู้นิพนธ์ที่ ให้ความไว้วางใจในการให้ทางวารสารฯ เป็นสื่อในการเผยแพร่ผลงานของท่านสู่สาธารณะ จึงขอเชิญ ทุกท่านส่งบทความมาตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยทางด้านสาธารณสุขต่อไป

 • มกราคม - มีนาคม
  ปีที่ 10 ฉบับที่ 01 (2024)

  วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน ในปีที่ 10 พร้อมเผยแพร่ผลงาน วิชาการ ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน  ด้วยเนื้อหาและบทความได้ให้ความสำคัญกับคุณภาพของบทความ ซึ่งแต่ละบทความผ่านการพิจารณา ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน เพื่อให้ผลงานมีคุณภาพ
  สำหรับวารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน (Academic Journal of Community Public Health: AJCPH) อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอขอบคุณผู้นิพนธ์ที่ ให้ความไว้วางใจในการให้ทางวารสารฯ เป็นสื่อในการเผยแพร่ผลงานของท่านสู่สาธารณะ จึงขอเชิญ ทุกท่านส่งบทความมาตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยทางด้านสาธารณสุขต่อไป

 • ตุลาคม - ธันวาคม
  ปีที่ 9 ฉบับที่ 04 (2023)

  วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน ในปีที่ 9 พร้อมเผยแพร่ผลงาน วิชาการ ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน โดยฉบับนี้ ประกอบด้วยเนื้อหา เกี่ยวกับ ผักผลไม้ไม่ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการส่งเสริมสุขภาพ การประเมินสิ่งคุกคามในสภาพแวดล้อมการทำงานของบริษัทอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์แห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง การศึกษาประสิทธิผลของการใช้ตำรับสเปรย์สมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนในการรักษาโรคลมจับโปงแห้งเข่า ผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต่อการบริหารจัดการแผนปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ด้วยเนื้อหาและบทความได้ให้ความสำคัญกับคุณภาพของบทความ ซึ่งแต่ละบทความผ่านการพิจารณา ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน เพื่อให้ผลงานมีคุณภาพ

  สำหรับวารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน (Academic Journal of Community Public Health: AJCPH) อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอขอบคุณผู้นิพนธ์ที่ ให้ความไว้วางใจในการให้ทางวารสารฯ เป็นสื่อในการเผยแพร่ผลงานของท่านสู่สาธารณะ จึงขอเชิญ ทุกท่านส่งบทความมาตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยทางด้านสาธารณสุขต่อไป

 • กรกฏาคม - กันยายน
  ปีที่ 9 ฉบับที่ 03 (2023)

  วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน ก้าวเข้าสู่ปีที่ 9 พร้อมเผยแพร่ผลงาน วิชาการ ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน โดยฉบับนี้ ประกอบด้วยเนื้อหา เกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ กระบวนการพัฒนาการประสานรายการยา (Medication Reconciliation) งานบริการผู้ป่วยในโรงพยาบาล การศึกษารูปแบบการดูแลผู้ป่วยวัณโรคปอดอย่างมีส่วนร่วมในชุมชน การพัฒนาการจัดการด้านโภชนาการในนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเข้ารับบริการสุขภาพตามสิทธิบัตรประกันสุขภาพของแรงงานต่างด้าว การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน ด้วยเนื้อหาและบทความได้ให้ความสำคัญกับคุณภาพของบทความ ซึ่งแต่ละบทความผ่านการพิจารณาจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่านสำหรับวารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน (Academic Journal of Community Public Health: AJCPH) อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอขอบคุณผู้นิพนธ์ที่ ให้ความไว้วางใจในการให้ทางวารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน เป็นสื่อในการเผยแพร่ผลงานของท่านสู่สาธารณะ จึงขอเชิญ ทุกท่านส่งบทความมาตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยทางด้านสาธารณสุขต่อไป

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                   

 • เมษายน - มิถุนายน
  ปีที่ 9 ฉบับที่ 02 (2023)

  วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน ก้าวเข้าสู่ปีที่ 9 พร้อมเผยแพร่ผลงาน วิชาการ ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน โดยฉบับนี้ ประกอบด้วยเนื้อหา เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารเวชภัณฑ์ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขตพื้นที่เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น . การพัฒนาโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่ป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง รูปแบบการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)  คุณภาพชีวิตของประชาชนจากการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)  ด้วยเนื้อหาและบทความได้ให้ความสำคัญกับคุณภาพของบทความ ซึ่งแต่ละบทความผ่านการพิจารณา ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน เพื่อให้ผลงานมีคุณภาพก้าวเข้าสู่ปีที่ 9 และปีถัดไปอย่างมั่นคง สำหรับวารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน (Academic Journal of Community Public Health: AJCPH) อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอขอบคุณผู้นิพนธ์ที่ ให้ความไว้วางใจในการให้ทางวารสารฯ เป็นสื่อในการเผยแพร่ผลงานของท่านสู่สาธารณะ จึงขอเชิญ ทุกท่านส่งบทความมาตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยทางด้านสาธารณสุขต่อไป

 • มกราคม - มีนาคม
  ปีที่ 9 ฉบับที่ 01 (2023)

       วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน ก้าวเข้าสู่ปีที่ 9 พร้อมเผยแพร่ผลงาน วิชาการ ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน โดยฉบับนี้ ประกอบด้วยเนื้อหา เกี่ยวกับความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมการป้องกัน PM 2.5 ของเยาวชนพื้นที่สูงในช่วงเผาในที่โล่ง  . การพัฒนาระบบบริการคลินิกเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง  แบบวิถีใหม่  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ภาวะเหนื่อยล้าจากงานของบุคลากรด้านสุขภาพ การพัฒนารูปแบบการรับและส่งต่อผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยใช้เครือข่ายสุขภาพร่วมกับระบบการแพทย์ทางไกล  ด้วยเนื้อหาและบทความได้ให้ความสำคัญกับคุณภาพของบทความ ซึ่งแต่ละบทความผ่านการพิจารณา ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน เพื่อให้ผลงานมีคุณภาพก้าวเข้าสู่ปีที่ 9 และปีถัดไปอย่างมั่นคง สำหรับวารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน (Academic Journal of Community Public Health: AJCPH) อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอขอบคุณผู้นิพนธ์ที่ ให้ความไว้วางใจในการให้ทางวารสารฯ เป็นสื่อในการเผยแพร่ผลงานของท่านสู่สาธารณะ จึงขอเชิญ ทุกท่านส่งบทความมาตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยทางด้านสาธารณสุขต่อไป

 • ตุลาคม - ธันวาคม 2565
  ปีที่ 8 ฉบับที่ 04 (2022)

  วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน ก้าวเข้าสู่ปีที่ 8 พร้อมเผยแพร่ผลงาน วิชาการ ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน โดยฉบับนี้ ประกอบด้วยเนื้อหา เกี่ยวกับการประเมินภาวะโภชนาการผู้สูงอายุ การบริการที่ไม่ตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ของผู้ให้บริการสุขภาพ ในโรงพยาบาลชุมชน  การตรวจสอบยาปฏิชีวนะตกค้างในเนื้อหมูสด และเนื้อไก่สดที่จำหน่ายในตลาดสดปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ  การศึกษาภูมิปัญญาของหมอกระดูกพื้นบ้าน ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรัง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการทำกิจกรรมทางกายของผู้สูงอายุ  ความชุกของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชกลุ่มออการ์โนฟอสเฟต และคาร์บาเมต ตกค้างในผักที่จำหน่ายในตลาดสด และในห้างสรรพสินค้าด้วยเนื้อหาและบทความได้ให้ความสำคัญกับคุณภาพของบทความ ซึ่งแต่ละบทความผ่านการพิจารณา ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน เพื่อให้ผลงานมีคุณภาพก้าวเข้าสู่ปีที่ 8 และปีถัดไปอย่างมั่นคง

  สำหรับวารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน (Academic Journal of Community Public Health: AJCPH) อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอขอบคุณผู้นิพนธ์ที่ ให้ความไว้วางใจในการให้ทางวารสารฯ เป็นสื่อในการเผยแพร่ผลงานของท่านสู่สาธารณะ จึงขอเชิญ ทุกท่านส่งบทความมาตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยทางด้านสาธารณสุขต่อไป

 • กรกฎาคม - กันยายน 2565
  ปีที่ 8 ฉบับที่ 03 (2022)

  วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน ก้าวเข้าสู่ปีที่ 8 พร้อมเผยแพร่ผลงาน วิชาการ ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน โดยฉบับนี้ ประกอบด้วยเนื้อหา เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวต่อการป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 การพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพร่วมกับโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคอ้วนในเด็กวัยเรียนที่มีภาวะน้ำหนักเกิน ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับยาเมทฟอร์มินที่เหลือใช้ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ด้วยเนื้อหาและบทความได้ให้ความสำคัญกับคุณภาพของบทความ ซึ่งแต่ละบทความผ่านการพิจารณา ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน เพื่อให้ผลงานมีคุณภาพก้าวเข้าสู่ปีที่ 8 และปีถัดไปอย่างมั่นคง สำหรับวารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน (Academic Journal of Community Public Health: AJCPH) อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอขอบคุณผู้นิพนธ์ที่ ให้ความไว้วางใจในการให้ทางวารสารฯ เป็นสื่อในการเผยแพร่ผลงานของท่านสู่สาธารณะ จึงขอเชิญ ทุกท่านส่งบทความมาตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยทางด้านสาธารณสุขต่อไป

 • เมษายน - มิถุนายน
  ปีที่ 8 ฉบับที่ 02 (2565)

  วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน ก้าวเข้าสู่ปีที่ 8 พร้อมเผยแพร่ผลงาน วิชาการ ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน โดยฉบับนี้ ประกอบด้วยเนื้อหา เกี่ยวกับการป้องกันผู้สูงอายุจากภาวะสมองเสื่อม ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาที่ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงกับการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ด้วยเนื้อหาและบทความได้ให้ความสำคัญกับคุณภาพของบทความ ซึ่งแต่ละบทความผ่านการพิจารณา ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน เพื่อให้ผลงานมีคุณภาพ

  สำหรับวารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน (Academic Journal of Community Public Health: AJCPH) อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอขอบคุณผู้นิพนธ์ที่ ให้ความไว้วางใจในการให้ทางวารสารฯ เป็นสื่อในการเผยแพร่ผลงานของท่านสู่สาธารณะ จึงขอเชิญ ทุกท่านส่งบทความมาตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยทางด้านสาธารณสุขต่อไป

   

                                                                                                           

 • มกราคม - มีนาคม
  ปีที่ 8 ฉบับที่ 01 (2565)

          สวัสดีปีใหม่ 2565 วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน ก้าวเข้าสู่ปีที่ 8 พร้อมเผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน โดยฉบับนี้ ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การจัดการโรคติดเชื้อ และไม่ติดเชื้อ การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ด้วยเนื้อหาและบทความได้ให้ความสำคัญกับคุณภาพของบทความ ซึ่งแต่ละบทความผ่านการพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน เพื่อให้ผลงานมีคุณภาพก้าวเข้าสู่ปีที่ 8 และปีถัดไปอย่างมั่นคง

         สำหรับวารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน (Academic Journal of Community Public Health: AJCPH) อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอขอบคุณผู้นิพนธ์ที่ให้ความไว้วางใจในการให้ทางวารสารฯ เป็นสื่อในการเผยแพร่ผลงานของท่านสู่สาธารณะ จึงขอเชิญ
  ทุกท่านส่งบทความมาตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยทางด้านสาธารณสุขต่อไป

 • ตุลาคม - ธันวาคม
  ปีที่ 7 ฉบับที่ 04 (2564)

 • กรกฎาคม - กันยายน
  ปีที่ 7 ฉบับที่ 03 (2564)

  วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน (Academic Journal of Community Public Health: AJCPH) ซึ่งจัดอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก็ยังคงดำเนินการตีพิมพ์เผยแพร่ตามกำหนด ซึ่งวารสารปีที่ 7 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2564) นี้ ได้ตีพิมพ์ บทความวิชาการ และบทความวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานสาธารณสุขที่หลากหลาย อาทิเช่น ปัญหาการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยติดเตียง ระบบบริการสุขภาพ เป็นต้น ดังนั้นจึงขอเชิญทุกท่านส่งบทความมาตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยทางด้านสาธารณสุขได้ โดยส่งเข้ามาได้ที่ Thai Journals Online (ThaiJO)

  ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนด้วยดีตลอดมา พบกันฉบับหน้า ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2564

 • เมษายน - มิถุนายน
  ปีที่ 7 ฉบับที่ 02 (2564)

  ขณะนี้ประเทศไทยเรา ประสบกับปัญหาการระบาด (Pandemic) ของโรคติดเชื้อไวรัส 2019 (COVID-19) รอบ 3 ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 สิ่งหนึ่งที่จะช่วยป้องกันและควบคุมโรคได้ดีในช่วงที่ คือวิธีป้องกันตนเองจากโรคระบาดครั้งนี้ (D-M-H-T) โดยการ เว้นระยะห่างร่วมกัน สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ และตรวจวัดอุณภูมิก่อนเข้างานหรืออาคารต่าง ๆ อีกทั้งควรหลีกเลี่ยงไปร่วมงานในสถานที่แออัด ซึ่งจะเป็นแนวทางในการป้องกันตนเองที่ดีที่สุด

  สำหรับวารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน (Academic Journal of Community Public Health: AJCPH) ที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก็ยังคงดำเนินการตีพิมพ์เผยแพร่ตามกำหนด ซึ่งวารสารปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2564) นี้ ได้ตีพิมพ์ บทความวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่องานสาธารณสุขที่หลากหลาย เช่น งานวิจัยเกี่ยวกับอาชีวอนามัย การดูแลผู้สูงอายุ การดูแลผู้ป่วยโรคต่าง ๆ เป็นต้น ดังนั้นจึงขอเชิญทุกท่านส่งบทความมาตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยทางด้านสาธารณสุขได้ โดยส่งเข้ามาได้ที่ Thai Journals Online (ThaiJO)

  ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนด้วยดีตลอดมา พบกันฉบับหน้า ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2564

 • มกราคม - มีนาคม
  ปีที่ 7 ฉบับที่ 01 (2564)

  วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน (Academic Journal of Community Public Health: AJCPH) อยู่ในฐานข้อมูล TCI (Thai Journal Citation Index) กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งได้ดำเนินการเข้าสู่ปีที่ 7 แล้ว และขอกล่าวสวัสดีปีใหม่ 2564 แก่ทุกท่านที่ให้ความสนใจและคอยติดตามผลงานของวารสารฯ โดยในฉบับนี้มีบทความที่น่าสนใจ และทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน อาทิเช่น การจัดการผลกระทบจากโรคโควิด-19 อาหารกับโรคอ้วน พฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัย สุขภาพสายตา ช่องปาก การดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของวารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน ที่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยทางด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพ ให้ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานเพื่อแก้ปัญหา และพัฒนางานทางด้านสาธารณสุขต่อไป

 • ตุลาคม - ธันวาคม
  ปีที่ 6 ฉบับที่ 04 (2563)

  วารสารฉบับนี้มีบทความวิจัยทางด้านสุขภาพที่ครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การบำบัดรักษา และการฟื้นฟูสภาพ เป็นต้นว่า การคุ้มครองผู้บริโภค การออกกำลังกาย การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน การศึกษาในอาสาสมัครสาธารณสุข ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของวารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน ที่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการสาธารณสุขทุกระดับ ให้ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนางานทางด้านสาธารณสุขต่อไป

 • กรกฎาคม – กันยายน
  ปีที่ 6 ฉบับที่ 03 (2563)

  ฉบับนี้ได้มีบทความวิจัยทางด้านสุขภาพที่หลากหลายส่งมาตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์กับงานสาธารณสุข ทั้งในด้านการบริการ บริหาร และวิชาการ เป็นต้นว่า การส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และสมุนไพรไล่ยุง ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของวารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน ที่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ ให้ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนางานทางด้านสาธารณสุขต่อไป จึงขอเชิญชวนผู้วิจัยส่งผลงานมาตีพิมพ์เผยแพร่ เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาวิชาการของนักสาธารณสุขต่อไป

 • เมษายน - มิถุนายน
  ปีที่ 6 ฉบับที่ 02 (2563)

  ในช่วงนี้ทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทยเรา ต่างก็ประสบกับปัญหาการระบาดใหญ่ทั่วโลก (Pandemic) ของโรคติดเชื้อไวรัส 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 สิ่งหนึ่งที่จะช่วยป้องกันและควบคุมโรคได้ดีในช่วงที่ยังมีการระบาดของโรคนี้ คือการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) โดยการหยุดอยู่บ้าน ทำงานที่บ้าน ลดการติดต่อสัมผัสกัน ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าป้องกันเมื่อต้องออกนอกบ้าน และล้างมือบ่อย ๆ

  สำหรับวารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน (Academic Journal of Community Public Health: AJCPH) ที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก็ยังคงดำเนินการตีพิมพ์เผยแพร่ตามกำหนด ซึ่งวารสารปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2563) นี้ ได้ตีพิมพ์ บทความวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่องานสาธารณสุขที่หลากหลาย เป็นต้นว่า งานวิจัยเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ การวิจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ ตลอดทั้งการวิจัยที่เกี่ยวกับการบริการสุขภาพในหลายระดับ จึงขอเชิญทุกท่านส่งบทความมาตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยทางด้านสาธารณสุข

  ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนด้วยดีตลอดมา พบกันฉบับหน้า ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2563

 • มกราคม - มีนาคม
  ปีที่ 6 ฉบับที่ 01 (2563)

  วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน (Academic Journal of Community Public Health: AJCPH) ได้ผ่านการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563 – 2567 จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ให้อยู่ในฐานข้อมูล TCI (Thai Journal Citation Index) กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งวารสารปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2563) นี้ ได้ตีพิมพ์บทความวิชาการ บทความวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่องานสาธารณสุขที่หลากหลาย เป็นต้นว่า บทความเกี่ยวกับความเครียด งานวิจัยเกี่ยวกับความฉลาดทางสุขภาพ การป้องกันการดูแลผู้ป่วยโรคต่าง ๆ ตลอดทั้งการวิจัยที่เกี่ยวกับการบริการสุขภาพ

 • ตุลาคม - ธันวาคม
  ปีที่ 5 ฉบับที่ 04 (2562)

  วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน (Academic Journal of Community Public Health: AJCPH) อยู่ในฐานข้อมูล TCI (Thai Journal Citation Index) กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวารสารกำหนดตีพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ ซึ่งวารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562) นี้ ได้มีบทความวิจัยทางด้านสุขภาพที่หลากหลายส่งมาตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์กับงานสาธารณสุข ทั้งในด้านการบริการ บริหาร และวิชาการ เช่น ความคาดหวังผู้มารับบริการ การบริหารงานของสาธารณสุขอำเภอ การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ การดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น การดำเนินงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว เป็นต้น สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของวารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมคุณภาพการวิจัยทางการสาธารณสุข ในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ จึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำหรับนักวิจัยที่จะพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพให้กับชุมชน ขอเชิญผู้วิจัยส่งผลงานมาตีพิมพ์เผยแพร่ เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาวิชาการของนักสาธารณสุขต่อไป

 • กรกฎาคม – กันยายน
  ปีที่ 5 ฉบับที่ 03 (2562)

  วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน (Academic Journal of Community Public Health: AJCPH) อยู่ในฐานข้อมูล TCI (Thai Journal Citation Index) กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวารสารกำหนดตีพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ ซึ่งวารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2562) นี้ ได้ตีพิมพ์บทความวิจัยที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์กับการสาธารณสุขชุมชน เกี่ยวกับผู้สูงอายุ การใช้ยา บุหรี่ เบาหวาน วัณโรคปอด และการวิจัยเกี่ยวกับนักศึกษาแพทย์ พยาบาล เป็นต้น จากนักวิจัยหลากหลายหน่วยงาน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของวารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมคุณภาพการวิจัยทางการสาธารณสุขและเครือข่ายทางด้านสุขภาพ จึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำหรับนักวิจัยที่จะพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพให้กับชุมชน 

 • เมษายน - มิถุนายน
  ปีที่ 5 ฉบับที่ 02 (2562)

  วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน (Academic Journal of Community Public Health: AJCPH) อยู่ในฐานข้อมูล TCI (Thai Journal Citation Index) กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวารสารกำหนดตีพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ (มกราคม - มีนาคม เมษายน - มิถุนายน กรกฎาคม - กันยายน และ ตุลาคม - ธันวาคม) ซึ่งฉบับนี้เป็นวารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มีนาคม 2562) นี้ มีนักวิจัยที่เป็นนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาโท นักสาธารณสุข และนักวิชาการ จากหลายสถาบันส่งผลงานมาเพื่อเผยแพร่ ฉบับนี้มีบทความวิชาการที่น่าสนใจเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง ที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญปัญหาหนึ่งของประเทศไทยเพราะมีอุบัติการณ์ของโรคที่เพิ่มสูงขึ้น สำหรับบทความวิจัยทางด้านสุขภาพก็มีหลายสาขา เป็นต้นว่า ด้านการบริหาร งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคไม่ติดต่อ/โรคติดต่อ ซึ่งผลจากงานวิจัยต่าง ๆ ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับนักสาธารณสุขได้นำไปประยุกต์ใช้ในงานประจำ หรือต่อยอดในการทำงานวิจัยต่อไป 

 • มกราคม - มีนาคม
  ปีที่ 5 ฉบับที่ 01 (2562)

  วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน (Academic Journal of Community Public Health: AJCPH) อยู่ในฐานข้อมูล TCI (Thai Journal Citation Index) กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการเข้าสู่ปีที่ 5 แล้ว โดยต่อไปนี้วารสารจะออกปีละ 4 ฉบับ ทุก 3 เดือน ซึ่งวารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2562) นี้ ได้ตีพิมพ์บทความวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่องานสาธารณสุขที่หลากหลาย จากงานวิจัยที่มาจากพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศไทย เป็นต้นว่า การวิจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของวัยรุ่น การวิจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และการวิจัยที่แสดงถึงการมีส่วนร่วม