ปีที่ 5 ฉบับที่ 01 (2562): มกราคม - มีนาคม

วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน (Academic Journal of Community Public Health: AJCPH) อยู่ในฐานข้อมูล TCI (Thai Journal Citation Index) กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการเข้าสู่ปีที่ 5 แล้ว โดยต่อไปนี้วารสารจะออกปีละ 4 ฉบับ ทุก 3 เดือน ซึ่งวารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2562) นี้ ได้ตีพิมพ์บทความวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่องานสาธารณสุขที่หลากหลาย จากงานวิจัยที่มาจากพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศไทย เป็นต้นว่า การวิจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของวัยรุ่น การวิจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และการวิจัยที่แสดงถึงการมีส่วนร่วม

เผยแพร่แล้ว: 2019-01-29

ฉบับเต็ม

บทความวิชาการ

บทความวิจัย