ปีที่ 5 ฉบับที่ 02 (2562): เมษายน - มิถุนายน

วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน (Academic Journal of Community Public Health: AJCPH) อยู่ในฐานข้อมูล TCI (Thai Journal Citation Index) กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวารสารกำหนดตีพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ (มกราคม - มีนาคม เมษายน - มิถุนายน กรกฎาคม - กันยายน และ ตุลาคม - ธันวาคม) ซึ่งฉบับนี้เป็นวารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มีนาคม 2562) นี้ มีนักวิจัยที่เป็นนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาโท นักสาธารณสุข และนักวิชาการ จากหลายสถาบันส่งผลงานมาเพื่อเผยแพร่ ฉบับนี้มีบทความวิชาการที่น่าสนใจเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง ที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญปัญหาหนึ่งของประเทศไทยเพราะมีอุบัติการณ์ของโรคที่เพิ่มสูงขึ้น สำหรับบทความวิจัยทางด้านสุขภาพก็มีหลายสาขา เป็นต้นว่า ด้านการบริหาร งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคไม่ติดต่อ/โรคติดต่อ ซึ่งผลจากงานวิจัยต่าง ๆ ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับนักสาธารณสุขได้นำไปประยุกต์ใช้ในงานประจำ หรือต่อยอดในการทำงานวิจัยต่อไป 

เผยแพร่แล้ว: 2020-11-17

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย