ปีที่ 6 ฉบับที่ 02 (2563): เมษายน - มิถุนายน

ในช่วงนี้ทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทยเรา ต่างก็ประสบกับปัญหาการระบาดใหญ่ทั่วโลก (Pandemic) ของโรคติดเชื้อไวรัส 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 สิ่งหนึ่งที่จะช่วยป้องกันและควบคุมโรคได้ดีในช่วงที่ยังมีการระบาดของโรคนี้ คือการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) โดยการหยุดอยู่บ้าน ทำงานที่บ้าน ลดการติดต่อสัมผัสกัน ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าป้องกันเมื่อต้องออกนอกบ้าน และล้างมือบ่อย ๆ

สำหรับวารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน (Academic Journal of Community Public Health: AJCPH) ที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก็ยังคงดำเนินการตีพิมพ์เผยแพร่ตามกำหนด ซึ่งวารสารปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2563) นี้ ได้ตีพิมพ์ บทความวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่องานสาธารณสุขที่หลากหลาย เป็นต้นว่า งานวิจัยเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ การวิจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ ตลอดทั้งการวิจัยที่เกี่ยวกับการบริการสุขภาพในหลายระดับ จึงขอเชิญทุกท่านส่งบทความมาตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยทางด้านสาธารณสุข

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนด้วยดีตลอดมา พบกันฉบับหน้า ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2563

เผยแพร่แล้ว: 2020-06-16

ฉบับเต็ม