Return to Article Details ภาวะผู้นำเชิงปฏิรูป วัฒนธรรมองค์การ และประสิทธิผลองค์การตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน เขตภาคเหนือ Download Download PDF