ภาวะผู้นำเชิงปฏิรูป วัฒนธรรมองค์การ และประสิทธิผลองค์การตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน เขตภาคเหนือ

  • นริศรา ใคร้ศรี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • อรอนงค์ วิชัยคำ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • เรมวล นันท์ศุภวัฒน์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Keywords: ภาวะผู้นำเชิงปฏิรูป, วัฒนธรรมองค์การ, ประสิทธิผลองค์การ

Abstract

ภาวะผู้นำเชิงปฏิรูป และวัฒนธรรมองค์การ มีความสำคัญในการส่งเสริมให้เกิดประสิทธิผล
องค์การ การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบหาความสัมพันธ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ภาวะผู้นำเชิงปฏิรูปของหัวหน้าหอผู้ป่วย วัฒนธรรมองค์การ และประสิทธิผลองค์การ รวมถึงความ
สัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงปฏิรูปของหัวหน้าหอผู้ป่วยกับประสิทธิผลองค์การ และวัฒนธรรมองค์การ
กับประสิทธิผลองค์การตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน เขตภาคเหนือ กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นพยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน 11 แห่ง จำนวน 236
คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 4 ส่วน คือ 1) ข้อมูลส่วนบุคคล 2) แบบสอบถามภาวะผู้นำ
เชิงปฏิรูป ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.99 3) แบบสอบถามวัฒนธรรมองค์การ ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.97
และ 4) แบบสอบถามประสิทธิผลองค์การ ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.85 โดยทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
สถิติเชิงพรรณาและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน

ผลการวิจัยพบว่า
1. ภาวะผู้นำเชิงปฏิรูปของหัวหน้าหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ อยู่ในระดับสูง (x̅=
3.54, S.D. =0.91) วัฒนธรรมองค์การตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ มีลักษณะเด่นสามลำดับคือ
ด้านความสามารถในการแข่งขัน (x̅ = 3.62) ด้านการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ (x̅ = 3.60)
และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (x̅ = 3.59) ส่วนประสิทธิผลองค์การตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ
อยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = 34.05, SD = 5.70)
2. ภาวะผู้นำเชิงปฏิรูปของหัวหน้าหอผู้ป่วยมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับ
ประสิทธิผลองค์การ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.57)
3. วัฒนธรรมองค์การด้านนวัตกรรม และด้านการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ มี
ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับประสิทธิผลองค์การ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.71)
เท่ากัน ส่วนในด้านความสามารถในการแข่งขัน (r = 0.69) ด้านความมั่นคง (r = 0.68) ด้านการส่งเสริม
สนับสนุน (r = 0.67) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (r = 0.67) และด้านการให้ความสำคัญกับสิ่งตอบแทน
(r = 0.66) มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับประสิทธิผลองค์การตามการรับรู้ของพยาบาล
วิชาชีพ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับพยาบาลวิชาชีพและหัวหน้าหอผู้ป่วย ในการ
ช่วยส่งเสริมให้เกิดประสิทธิผลองค์การ

Downloads

Download data is not yet available.