Publication Ethics

จริยธรรมของการเผยแพร่ผลงาน (Publication Ethics) 

            การประเมินผลงานสำหรับการตีพิมพ์ในวารสาร”พยาบาลสาร”มีการประเมิน 3 แบบดังนี้

                   1.ยอมรับการตีพิมพ์โดยไม่มีเงี่ยนไข

                   2.ยอมรับการตีพิมพ์โดยแต่มีเงี่ยนไขให้ปรับปรุงแก่ไข

                   3.ปฏิเสธการตีพิมพ์

ทั้งนี้ในการประเมินผลงานเพื่อการเผยแพร่กองบรรณาธิการจะแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิมีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชานั้น ๆ เพื่อพิจารณาคุณภาพของบทความ อย่างน้อย 2 ท่าน โดยมีการดำเนินการปกปิดชื่อของผู้วิจัย แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ(Double blinded)

บทบาทหน้าของผู้วิจัย (Duties of Author)

 1. ผลงานวิจัยหรือวิชาการต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการเผยแพร่มาก่อน และจะต้องแน่ใจว่าผลงานดังกล่าวนั้นไม่ได้ทำการคัดลอก หรือทำซ้ำผลงานของบุคคลอื่น
 2. หากผู้วิจัยมีการนำผลงานหรือข้อความอ้างอิงผลงานของผู้อื่นในงานวิจัยหรือวิชาการ ต้องจัดทำรายการเอกสารอ้างอิงไว้ท้ายบทความเสมอ
 3. ผู้วิจัยมีหน้าที่ตรวจสอบการเขียนบทความวิจัยหรือวิชาการ ให้ถูกต้องตามรูปแบบตามข้อกำหนดของวาสาร
 4. รายนามของผู้วิจัยทั้งหมด ที่ปรากฏในบทความวิจัยหรือวิชาการทุกคนต้องเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการวิจัยจริง
 5. หากผลงานวิจัยหรือวิชาการ มีการวิจัยในมนุษย์หรือสัตว์ทดลอง ผู้วิจัยจะต้องแนบหนังสือรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หรือคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการใช้สัตว์ทดลองแล้วแต่กรณี โดยระบุหมายเลขหรือรหัสการรับรองลงในเนื้อหาในส่วนของ “การพิจารณาด้านจริยธรรม”

บทบาทหน้าที่ของผู้ทรงคุณวุฒิ (Duties of Reviewer)

 1. ผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องเป็นผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้วิจัยและต้องพิจารณาบทความภายใต้หลักการและเหตุผลทางวิชาการโดยปราศจากอคติหรือความคิดเห็นส่วนตัว
 2. ผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์ จากผลงานวิจัยและวิชาการที่ตนเองได้รับมอบหมายให้ทำการประเมิน
 3. หากผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตรวจสอบแล้วพบว่าบทความที่รับมอบหมายให้ประเมินนั้นเป็นบทความที่เคยได้รับการเผยแพร่มาก่อน และทำการคัดลอก หรือทำซ้ำผลงานของบุคคลอื่นผู้ทรงคุณวุฒิต้องแจ้งให้บรรณาธิการทราบทันทีเพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนการเผยแพร่
 4. ผู้ทรงคุณวุฒิต้องรักษาระยะเวลาประเมินตามกรอบเวลาประเมินที่กำหนด
 5. ผู้ทรงคุณวุฒิต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของบทความให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับรู้

บทบาทหน้าที่ของบรรณาธิการ (Duties of Editors)

 1. บรรณาธิการมีหน้าที่พิจารณาคุณภาพของบทความวิจัยและวิชาการให้มีความที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของวารสาร
 2. ตรวจสอบคุณภาพบทความในทุกกระบวนการประเมินและคุณภาพบทความก่อนการเผยแพร่
 3. บรรณาธิการต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้วิจัยหรือผู้ทรงคุณวุฒิ และ ไม่นำบทความหรือผลงานทางวิชาการไปใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจหรือนำไปเป็นผลงานทางวิชาการของตนเอง
 4. บรรณาธิการจะต้องไม่แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาบทความที่ผู้วิจัยได้ส่งมายังวารสาร และผลประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ
 5. หากบรรณาธิการตรวจพบว่าบทความที่ส่งตีพิมพ์ได้รับการเผยแพร่มาก่อน และทำการคัดลอก หรือทำซ้ำบรรณาธิการมีสิทธิ์ปฏิเสธการตีพิมพ์บทความนั้นๆ