About the Journal

Focus and Scope

พยาบาลสาร ดำเนินการโดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวารสารวิชาการที่มีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองต้นฉบับก่อนรับตีพิมพ์ (peer review) และเป็นเวทีสำหรับการนำเสนอผลงานวิชาการของพยาบาล นักวิจัย นักศึกษา และ ผู้ที่อยู่ในแวดวงวิชาชีพการพยาบาล โดยพยาบาลสารเปิดรับ บทความวิจัย บทความวิชาการ รายงานการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ ทางด้านพยาบาลศาสตร์ และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องในด้านสุขภาพ ที่กองบรรณาธิการฯ มีความเห็นว่าเหมาะสมที่จะตีพิมพ์ในพยาบาลสาร

Peer Review Process

บทความที่ส่งมาเพื่อตีพิมพ์กับทางพยาบาลสารนั้น จะได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 คน (external and internal reviewers) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพยาบาลและผู้เชี่ยวชาญทางภาษาโดยมีการดำเนินการปกปิดชื่อของผู้วิจัยแก้ผู้ทรงคุณวุฒิ(Double blinded)

Publication Frequency

วารสาร"พยาบาลสาร" มีกำหนดการตีพิมพ์ 3 เดือนต่อ 1ฉบับ และฉบับพิเศษเดือนธันวาคม มีทั้งหมด 5 ฉบับต่อปี

ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มีนาคม
ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน-มิถุนายน
ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม-กันยายน
ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม-ธันวาคม
ฉบับที่ 5 พิเศษเดือนธันวาคม

Open Access Policy

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

วารสาร "พยาบาลสาร"

การเตรียมต้นฉบับ

1.การพิมพ์ต้นฉบับที่ส่งมาตีพิมพ์ให้พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมไมโครซอฟเวิร์ด เป็นภาษาไทยโดยใช้ตัวอักษรCordia New ขนาด 16โดยให้พิมพ์แบบบรรทัดเดี่ยว (single space) พิมพ์บนกระดาษสีขาวขนาด 8.5 x 11 นิ้วหรือ A 4 พิมพ์หน้าเดียว โดยเว้นขอบกระดาษแต่ละด้าน 1 นิ้ว ต้นฉบับต้องมีความยาวไม่เกิน 12 หน้ากระดาษรูปภาพและตารางรวมกันไม่เกิน 6 ชิ้น การใช้ภาษาอังกฤษในเนื้อหาให้ใช้ตัวเล็กทั้งหมด ยกเว้นชื่อเฉพาะ

2.รูปแบบของการเขียนงานวิจัย ให้เรียงหัวข้อตามลำดับดังนี้

2.1 ชื่อเรื่อง ที่ระบุทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ พิมพ์ไว้หน้าแรกตรงกลาง

2.2 ชื่อผู้แต่ง / วุฒิการศึกษาสูงสุด / ตำแหน่งงานปัจจุบัน / สถานที่ทำงานของหัวหน้าโครงการวิจัยและคณะผู้วิจัยเรียงตามลำดับ โดยระบุทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ พิมพ์ไว้ตรงกลาง ส่วนตำแหน่งวิชาการและสถานที่ทำงานของผู้เขียนและบุสถานะของรายงานการวิจัยกรณีเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ให้พิมพ์ไว้เป็นเชิงอรรถในหน้าแรก

2.3 บทคัดย่อและคำสำคัญ ความสำคัญของปัญหา ที่ระบุทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยเขียนลักษณะเรียงตามลำดับเป็นความเรียงให้สอดคล้องกัน ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 ความสำคัญของปัญหาสั้นๆ ไม่เกิน 2 – 3 บรรทัด ชนิดของงานวิจัย วัตถุประสงค์งานวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จำนวนและวิธีการได้มาของกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยมีกี่ชุด อะไรบ้าง แต่ละชุดสร้างตามกรอบแนวคิดของใครและการตรวจสอบคุณภาพ การหาความตรงตามเนื้อหา ค่าที่คำนวณได้ การหาความเชื่อมั่นคำนวณโดยใช้สูตรอะไรและค่าที่คำนวณได้การเก็บรวบรวมข้อมูลการพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูล

ส่วนที่ 2 สรุปผลงานวิจัยและข้อเสนอแนะการนำผลงานวิจัยไปใช้

ส่วนที่ 3 คำสำคัญ (key word)

2.4 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

2.5 วัตถุประสงค์การวิจัยและคำถาม / สมมติฐานการวิจัย

2.6 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย

2.7 วิธีดำเนินการวิจัย เขียนเป็นเรียงความแบ่งเป็น 3 ส่วนดังนี้

ส่วนที่ 1 ชนิดของงานวิจัยวัตถุประสงค์งานวิจัยสถานที่ทำการศึกษาประชากรและกลุ่มตัวอย่างจำนวนและวิธีการได้มาของกลุ่มตัวอย่าง

ส่วนที่ 2 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพ

ส่วนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูลการพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูล

2.8 สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล

2.9 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

2.10 ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ / ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป

2.11 เอกสารอ้างอิง (ใช้ระบบ นาม, ปี) กรุณาตรวจสอบ ชื่อ นามสกุลและปี พ.. ให้ตรงกันทุกแห่งที่อ้างอิง

3.รูปแบบของการเขียนบทความวิชาการ ให้เรียงหัวข้อตามลำดับดังนี้

3.1บทคัดย่อและคำสำคัญภาษาไทย

3.2บทคัดย่อและคำสำคัญภาษาอังกฤษ

3.3เนื้อหาบทความทางวิชาการ

3.3.1 บทนำ

3.3.2 เนื้อเรื่อง

3.3.3 บทสรุป

4. รูปแบบของการเขียนการทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบ

4.1 บทคัดย่อภาษาไทย

4.2 บทคัดย่อภาษาอังกฤษ

4.3 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

4.4 วัตถุประสงค์

4.5 การสืบค้นวรรณกรรม

4.6 การประเมินคุณภาพวรรณกรรม

4.7 การวิเคราะห์ข้อมูล

4.8 การนำเสนอผล

4.9 การนำเสนอข้อจำกัดของการศึกษา

4.10 ข้อเสนอแนะในการนำผลไปใช้

4.11 เอกสารอ้างอิง

5. รูปแบบของการเขียนการพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาล

5.1 บทคัดย่อภาษาไทย

5.2 บทคัดย่อภาษาอังกฤษ

5.3 ความสำคัญของปัญหา

5.4 เป้าหมายของการสร้างแนวปฏิบัติ

5.5 ความเข้มงวดในการสร้างแนวปฏิบัติ

5.5.1 การสืบค้นหลักฐานเชิงประจักษ์

5.5.2 วิธีการใช้ในการสร้าง

5.5.3 คุณภาพของหลักฐาน

5.5.4 แนวปฏิบัติที่สร้างขึ้น

5.6 ข้อเสนอแนะในการนำแนวปฏิบัติไปใช้

5.7 ข้อจำกัดในการสร้างแนวปฏิบัติ

5.8 เอกสารอ้างอิง

6. การใช้ภาษา ใช้ภาษาไทยโดยยึดหลักของราชบัณฑิตยสถาน พยายามหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาอังกฤษในข้อความภาษาไทย ยกเว้นกรณีจำเป็นและไม่ใช้คำย่อนอกจากเป็นคำที่ยอมรับกันโดยทั่วไป การแปลศัพท์อังกฤษเป็นไทย หรือการเขียนทับศัพท์ภาษาอังกฤษให้ยึดหลักของราชบัณฑิตยสถานศัพท์ภาษาอังกฤษในเนื้อเรื่องภาษาไทย หากต้องการใส่ภาษาอังกฤษในวงเล็บให้ใช้อักษรตัวเล็ก 

7. ภาพประกอบ ถ้าเป็นภาพลายเส้นให้เขียนด้วยหมึกดำบนกระดาษอาร์ตถ้าเป็นภาพถ่ายให้ใช้ขนาดโปสการ์ด เขียนหมายเลขลำดับภาพ และลูกศรแสดงด้านบนและด้านล่างของภาพด้วยดินสอที่หลังภาพ เบาๆ ทั้งภาพประกอบเรื่องและตารางต้องแยกไว้ต่างหาก แต่ในเนื้อเรื่องต้องบอกว่าจะใส่รูปไว้ที่ใด

8.เอกสารอ้างอิง

ใช้ระบบ American Psychological Association (APA)

Sponsors

วารสารพยาบาลสาร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Journal History

พยาบาลสาร เป็นวารสารทางการพยาบาล เริ่มดำเนินการจัดพิมพ์ครั้งแรกเมื่อประมาณปี พ.ศ.2515 โดยมีผลงานทางด้านงานวิจัย และผลงานทางด้านวิชาการที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้ และสร้างเครือข่ายทางการพยาบาลระหว่างบุคลากรที่อยู่ในวงการวิชาชีพพยาบาลและผู้ที่สนใจ