กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาโปรแกรม Image Measurement Viewer (IMV) เพื่อวัดค่าความเหลื่อมลํ้าของลำรังสีเอกซ์กับลำแสงไฟของเครื่องเอกซเรย์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล