กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา

นพ.อภิชัย ลิมานนท์

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

สสจ.ขอนแก่น

นพ.อดุลย์  บำรุง

รักษาการใน ตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ                     (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

สสจ.ขอนแก่น

นางสาวกรรณิกา ตั้งวานิชกพงษ์

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา)

สสจ.ขอนแก่น

ทพ.มุนี เหมือนชาติ

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)

สสจ.ขอนแก่น

ภก.เชิดชัย อริยานุชิตกุล

เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)

สสจ.ขอนแก่น

นพ.วิโรจน์ เลิศพงศ์พิพัฒน์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)(ด้านเวชกรรม) รักษาการในตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

สสจ.ขอนแก่น

นางบัวบุญ อุดมทรัพย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 

สสจ.ขอนแก่น

บรรณาธิการ

นพ.ประวีร์ คำศรีสุข

 นายแพทย์เชี่ยวชาญ  (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

บรรณาธิการ

ดร.มิ่งขวัญ ภูหงษ์ทอง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

รองบรรณาธิการด้านวิชาการ

ดร.จักรสันต์ เลยหยุด

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

รองบรรณาธิการด้านบริหาร

กองบรรณาธิการ

รศ.ดร.วงศา เลาหศิริวงศ์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.ประจักษ์ บัวผัน

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.จุฬาภรณ์ โสตะ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

นพ.วิทยา ชาติบัญชาชัย

ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือขององค์การอนามัยโลก ด้าน​การป้องกันอุบัติเหตุ

ดร.ราณี วงษ์คงเดช

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ดร.วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

ดร.ศุภวดี แถวเพีย

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

ดร.แสงดาว จันทร์ดา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

ดร.สุทิน ชนะบุญ

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

ดร.พิทยา ศรีเมือง

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

ดร.ธีรศักดิ์ พาจันทร์

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

ดร.เตือนใจ ภูสระแก้ว

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

ดร.บุญมี โพธิ์คำ

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี

ดร.ธิโสภิญ ทองไทย

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ดร.จริยา อินทรรัศมี

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ดร.บุญทนากร  พรมภักดี

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จ.ขอนแก่น

ดร.ประเสริฐ ประสมรักษ์

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขต อำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.แจ่มจันทร์ เทศสิงห์

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ดร.ภูวดล พลศรีประดิษฐ์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

ดร.สงกรานต์ นักบุญ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

ดร.นพ.ธนชัย พนาพุฒิ

นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลขอนแก่น

นพ.ธนิต ฟูเจริญ

นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลขอนแก่น

ศาสตราภิชาน ดร.จงกลณี จันทรศิริ

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ดร.กรัณย์พิชญ์  โคตรประทุม

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ขอนแก่น

นพ.พรพล เหล่าวิทวัส

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รพ.มัญจาคีรี

ทพ.สุวิทย์ ศุภวิโรจน์เลิศ

ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ รพ.สิรินธร จังหวัดขอนแก่น

ดร.วรินทร์ทิพย์ ศรีกงพลี

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสจ.ขอนแก่น

นายอดิเรก เร่งมานะวงษ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสจ.ขอนแก่น

ดร.พรรณิภา ไชยรัตน์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สสจ.ขอนแก่น

ดร.เจษฎา สุราวรรณ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสจ.ขอนแก่น

ดร.อริณรดา ลาดลา

 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

ฝ่ายจัดการ

ดร.มิ่งขวัญ  ภูหงษ์ทอง

สสจ.ขอนแก่น

ผู้จัดการ

นายธนาวุธ จำปาแดง

สสจ.ขอนแก่น

ฐานข้อมูลและสารสนเทศ

นางสาวจุฑามาศ ทองประเสริฐ

สสจ.ขอนแก่น

จัดรูปเล่ม พิสูจน์อักษร