เกี่ยวกับวารสาร

วารสารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ นิพนธ์ต้นฉบับ (Original Article) กรณีศึกษา (Case Study) บทความวิชาการ (Academic Article) บทความปริทัศน์ (Literature Review Article) ตลอดจนองค์ความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพ การแพทย์ฉุกเฉินและคุ้มครองผู้บริโภค ระบบสุขภาพและการประเมินผลโครงการด้านสุขภาพ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายด้านสุขภาพ

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (2566): กรกฎาคม - ธันวาคม 2566
					ดู ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (2566): กรกฎาคม - ธันวาคม 2566
เผยแพร่แล้ว: 2023-12-02

ฉบับเต็ม

Editorial Note

นิพนธ์ต้นฉบับ

ดูทุกฉบับ

วารสารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

ISSN: 2673-0979 (online)

ISSN: 2730-2490 (Print)