ข้อเสนอแนะการพัฒนาสมรรถนะคณะกรรมการพัฒนาคณุ ภาพชีวิต (พชอ.)

ผู้แต่ง

  • อดุลย์ บำรุง โรงพยาบาลบ้านไผ่

บทคัดย่อ

-

Downloads

Download data is not yet available.

References

สำนักบริหารการสาธารณสุข. การขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำเภอ(รสอ.) District Health System (DHS) ฉบับประเทศไทย. นนทบุรี: สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข; 2557.

สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย. แนวทางการดำเนินการบนพื้นฐานของการเชื่อมโยงระหว่างหลักการกับการสังเคราะห์บทเรียนจากประสบการณ์จากพัฒนาการและการดำ เนินการใน 73 พื้นที่สู่การขยายผลเป็น 200 พื้นที่ 2560. กรุงเทพฯ: สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์; 2560.

Ministry of Health New Zealand. Guidelines for District Health Boards Mental Health Quality Monitoring and Audit. Wellington: New Zealand; 2002.

เดชา แซ่หลี และคณะ. เสริมคุณค่าปฐมภูมิด้วยระบบสุขภาพระดับอำเภอ. กรุงเทพฯ: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ; 2557.

ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร, มานพ คณะโต, กิตติมา โมะเมน. การพัฒนาเครือข่ายสุขภาพระดับอำ เภอ. วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2556; 1(3): 17-28.

สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย . บันทึกความร่วมมือคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 2559 [ออนไลน์] 2559 [อ้างเมื่อ 2 มีนาคม 2561]. จาก http://thlp.ops. moph. go.th/dhbinformation.php.

Tarimo E, Fowkes FG. Strengthening the backbone of primary health care. World Health Forum 1989; 10(1): 74-79.

คณะกรรมการอำนวยการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ. แผนสุขภาพแห่ งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564. นนทบุรี: ระทรวงสาธารณสุข; 2560.

World Health Organization. Maximizing positive synergies between health systems and Global Health Initiatives. [n.p.]; 2008.

World Health Organization. Constitution of the World Health organization. Chron World Health Organ 1947; 1(1-2): 29-3.

สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย. เอกสารประกอบการนำเสนอการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบสาธารณสุขด้านระบบบริการสุขภาพส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคแพทย์แผนไทยและศูนย์กลางด้านการแพทย์ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 20 ธันวาคม 2561. นนทบุรี: สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข; 2561.

โรงพยาบาลน้ำพอง. รายงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอน้ำพอง. ขอนแก่น: โรงพยาบาลน้ำพอง; 2561.

สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. เอกสารประกอบการอธิบาย (ร่าง) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ พ.ศ. 2560. นนทบุรี: บริษัท เดอะ กราฟิโก ซิสเต็มส์; 2560.

Bonenberge M, Aikins M, Akweongo P, Wyss K. Factors influencing the work efficiency of district health managers in low-resource settings: a qualitative study in Ghana. BMC Health Services Research 2016; 16(12): 22-31.

ศิราณี ศรีหาภาค และคณะ. การเรียนรู้การบริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอสู่การพัฒนาระบบสุขภาพ. ขอนแก่น: วิทยาลัยการพยาบาลบรมราชชนนี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 7 ขอนแก่น; 2559.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-06-28