การสำรวจสภาวะสุขภาพประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงโรงไฟฟ้าชีวมวล อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

ผู้แต่ง

  • ทวี พิมพันธ์ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลหนองเรือ

คำสำคัญ:

โรงไฟฟ้าชีวมวล, ขอนแก่น, สภาวะสุขภาพ

บทคัดย่อ

มลพิษจากการเผาไหม้ของโรงงานไฟฟ้าชีวมวลที่ใช้ชานอ้อยเป็นเชื้อเพลิง ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบในด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงปัญหาสุขภาพที่สำคัญคือโรคในระบบทางเดินหายใจทางผิวหนังภูมิแพ้ระคายเคืองตาและก่อเหตุรำคาญผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงโรงไฟฟ้าชีวมวล อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น เนื่องจากมีโรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาวะสุขภาพและผลกระทบของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงโรงไฟฟ้าชีวมวลการศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาเลือกตัวอย่างแบบเจาะจงจากประชาชนจำนวน 1,140 คน จำนวน 8 ชุมชน 4 หมู่บ้าน ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่นในวันที่ 1 กันยายน ถึง 30 พฤศจิกายน 2561รวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์ โดยแบบสัมภาษณ์ที่พัฒนาขึ้น วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปโดยใช้ค่าความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และหาความสัมพันธ์ของตัวแปรด้วยสถิติ binary logistic regressionผลการศึกษา กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจำนวน 1,140 คน มีผลกระทบด้านสุขภาพคือมีอาการคันตามร่างกายทุกวันร้อยละ 11.1 มีไข้ น้ำมูก และไอบ่อยที่สุดในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ร้อยละ 28.1, 22.1, และ 16.3 ตามลำดับมีประวัติสัมผัสฝุ่นจากโรงไฟฟ้าชีวมวลทุกวัน ร้อยละ 69.3 เวลาที่ได้รับมลพิษมากที่สุดคือช่วง 17.00-22.00 น. ร้อยละ 42.6 กลุ่มตัวอย่างมีบ้านห่างจากโรงไฟฟ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 กิโลเมตร ร้อยละ 38.8 และพบว่าระยะห่างระหว่างบ้านถึงโรงไฟฟ้า มีความสัมพันธ์กับอาการต่อไปนี้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ p <0.05 ได้แก่ อาการคัดจมูก มีน้ำมูก แสบจมูก แสบคอ เสียงแหบ ไอไม่มีเสมหะ หอบ คันตามร่างกาย มีผื่นแดงตามร่างกาย แสบตาหรือคันตา และตาแดงจากผลการศึกษานี้หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ควรตระหนักถึงการจัดระบบการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและระบบเฝ้าระวังสุขภาพเพื่อประเมินสถานะสุขภาพของประชาชนในพื้นที่รอบโรงงานไฟฟ้าชีวมวลอย่างต่อเนื่องรวมทั้งให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เรื่องการป้องกันตนเองจากฝุ่น

Downloads

Download data is not yet available.

References

World Health organization. Air quality guidelines global update 2005 [Internet].[cited 2018 Jul 2]. Available from: https://www.who.int/phe/health _topics/outdoorair/outdoorair_ aqg/en/.

Demirbas A. Potential applications of renewable energy sources, biomass combustion problems in boiler power systems and combustion related environmental issues. Prog Energy Combus Sci 2005; 31:171 – 92.

Bureau of Energy Policy and Planning, Ministry of Energy. Strategic Plan, Office of Energy Policy and Planning 2017-2021 [Internet]. [cited 2018 Jul 28]. Available from: http://www.eppo.go. th/images/POLICY/PDF/strategic-plan_60-64.pdf (in Thai).

Puenwa S, Thongkliang S. The study of the health impact situation from biomass power plants in Surin Province. Regional Health Promotion Center 5 Annual Report Nakhon Ratchasima 2015; 1: 168-69. (in Thai).

Boman BC, Forsberg AB, Jarvholm BG. Adverse health effects from ambient air pollution in relation to residential wood combustion in modern society. Scand J Work Environ Health [Internet]. 2003 [cited 2018 Jul 28]; 29: 251–60. Available from: http://dx. doi.org/10.5271/sjweh.729.

World Health Organization. Health aspects of air pollution with particulate matter, ozone and nitrogen dioxide [report]. Bonn, Germany: WHO Working Group; 2003.

Department of Alternative Energy Development and Energy Conservation. A guide to development and investment in renewable energy production set 4, 2009 [Internet]. [cited 2018 Jul 28]. Available from: http://www.dede. go.th/article_attach/h_biomass.pdf (in Thai).

Department of Alternative Energy Development and Efficiency, Ministry of Energy. Information of biomass power plants in Thailand 2018 [Internet]. [cited 2018 Jul 28]. Available from:http://www.dede.go.th/ewt_news.php?nid=41810(in Thai).

Department of Alternative Energy Development and Efficiency. Guide to development and investment in alternative energy production Set 4 [Internet]. [cited 2018 Mar 20]. Available from: http://www.dede.go.th/ewt news. php?nid=774&filename=index(in Thai).

Naeher LP, Brauer M, Lipsett M, Zelikoff JT, Simpson CD, Koenig JQ, et al. Wood smoke health effects: A review. InhalToxicol [Internet]. 2007. [cited 2018 Jul 28];19:67–106. Available from:http://dx.doi.org/10.1080/08958 370600985875.

Fullerton DG, Bruce N, Gordon SB. Indoor air pollution from biomass fuel smoke is a major health concern in the developing world. Trans R Soc Trop Med Hyg [Internet]. 2008 [cited 2018 Jul 28]; 102:843–51. Available from:http://dx.doi.org/ 10.1016/ j.trstmh.2008.05.028.

Health Impact Assessment Division, Department of Health, Ministry of Public Health. Guidelines for monitoring areas at risk from air pollution in the case of biomass power plants 2015 [Internet]. [cited 2018 Mar 20]. Available from: http://hia.anamai. moph.go.th/ download/hia/manual/book/book41.pdf (in Thai).

Environmental Workers Foundation for Biomass. Bangkok: Q Printing Management Company Limited; 2006. (in Thai).

Bureau of Occupational and Environment Disease, Department of Disease Control, Ministry of Public Health. The strategy from disease control programs and health hazards from environmental pollution 2017-2021 [Internet]. [cited 2018 Jul 2]. Available from:http://envocc.ddc.moph.go.th/ contents/view/665 (in Thai).

Sookasem K, Motana N, Siripanich S, Luankaew T, Bhamaramanabe A, Sukwet S, et al. Health status of children aged 0–15 years old living near the biomass power plants in Roi Et Province, Thailand. Weekly Epidemiological Surveillance Report 2017; 48: 305-13. (in Thai).

Charoensuk P, PudpadeeS, DouangmontriP, SamakeekaromP. Factors Affecting Environmental and Health Impacts Complaints Related to the Biomass Power Plant Operations 2014 [Internet]. [cited 2018 Jul 2]. Available from: http://hia.anamai. moph.go.th/ download/ hia/km/61/hia_km12-1.pdf (in Thai).

Juntarawijit C. Biomass power plants and health problems among nearby residents: a case study in Thailand. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health 2013; 26: 813-21.

Gan WQ, FitzGerald JM, Carlsten C, Sadatsafavi M, Brauer M. Associations of ambient air pollution with chronic obstructive pulmonary disease hospitalization and mortality. Am J Respir Crit Care Med [Internet]. 2013 [cited 2018 Jul 2]; 187(7): 721–7. Available from: http://dx.doi. org/10. 1164/rccm.201211-2004OC.

Torres-Duque C, Maldonado D, Perez-Padilla R, Ezzati M, Viegi G. Biomass fuels and respiratory diseases, a review of the evidence. Proc Am Thorac Soc [Internet]. 2008 [cited 2018 Jul 2];5:577– 90. Available from: http:// dx.doi.org/10.1513/pats.200707-100RP.

Boman BC, Forsberg AB, Jarvholm BG. Adverse health effects from ambient air pollution in relation to residential wood combustion in modern society. Scand J Work Environ Health [Internet]. 2003 [cited 2018 Jul 2]; 29: 251–60. Available from: http://dx.doi.org/10.5271/ sjweh.729.

Health Impact Assessment Division, Department of Health, Ministry of Public Health. Health impact studies In the case of biomass power plants Capacity below 10 MW: 2015 [Internet]. [cited on 28 July 2018]. Available from: http://kcenter.anamai.moph. go th/download.php?info_id=898&download_file=pdf/d3502877d1a38d81236e9e8004a251c7.pdf (in Thai).

Sinthu S, Kamlungde U, KonggumnerdR. Effect of Smoke Exposure on Lung Function among Adults in Communities. Journal of the Nursing Council [Internet]. 2011 [cited 2018 Jul 2]; 26 (3): 93–106. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2728/2429.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-12-30