กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการให้ความรู้ตามแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ ในการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ ที่มารับบริการในคลินิกฝากครรภ์ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy