การวิเคราะห์อภิมานกรอบการวิจัยผู้สูงอายุในประเทศไทย

ผู้แต่ง

  • เบญจมาศ ยศเสนา Thailand National Sports University

คำสำคัญ:

การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ, กรอบแนวคิดเกี่ยวกับผู้สูงอายุ, ผู้สูงอายุ

บทคัดย่อ

             การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกรอบการทำงานด้านผู้สูงอายุของสหประชาชาติโดยมุ่งเน้นที่การวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุในประเทศไทย งานวิจัยสามสิบสองชิ้นที่ได้รับคัดเลือกให้ทำการสังเคราะห์เป็นงานวิจัยที่ตีพิมพ์ระหว่างปี พ.ศ. 2557 - 2562 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยแบบฟอร์มที่เลือกศึกษาลักษณะการวิจัยและแบบประเมินคุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้แนวคิดของ Borenstein, Hedges, Higgins และ Rothsttein’s Meta-Analysis เป็นฐานในการวิเคราะห์ พบปัจจัยที่แตกต่างกัน 6 ปัจจัยซึ่งเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพกายของผู้สูงอายุในประเทศไทย ได้แก่ (1) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบบริการสุขภาพและสังคม  (2) ปัจจัยกำหนดพฤติกรรม (3) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยส่วนบุคคล (4) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (5) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมทางสังคม และ (6) ปัจจัยกำหนดทางเศรษฐกิจ สรุปได้ว่าปัจจัยที่ระบุว่าเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุในประเทศไทยจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนแนวทางการดูแลตนเองอย่างยั่งยืนสำหรับผู้สูงอายุต่อไปในอนาคต

Downloads

Download data is not yet available.

References

Institute for population and Sicual Research. Report of Thailand Population Project 2005-2025. Mahidol University, Nakornpathom; 2020. (In Thai)

World Health Organization. Active ageing: A policy framework. World Health Organization, Geneva; 2002‎.

Boukeaw P, Teungfung R. Health care and health status of Thai aging. Journal of the Association of Researchers 2016;21(2):94-109. (in Thai)

Phoawchit C, Tiamtan P. A development of health promotion activities model for aging in Nakhon Sawan province. Suthiparithat Journal 2016;30(94):112-127. (in Thai)

Muangsakul W. The concept of active ageing and capacity development of ageing living alone. Journal of Social Research 2015;38(2):93-112. (in Thai)

Plodpluang U, Srijan A, Kaewpraphan S. A study of lifestyle of active aging: Narrative study. Princess of Naradhivas University. Journal of Humanities and Social Sciences 2017;4(1):91-104. (in Thai)

Saengprachaksakula S. Active aging of Thai elderly: Levels, trends, and determinants. Ph.D Thesis. Chulalongkorn University, Bangkok; 2014. (in Thai)

Patanung B, Chumraspanth V. Health promotion system for being active ageing among elderly people in Non Udom sub-district, Muangyang district, Nakhonratchasima province. In Producings of Gradute Research Conference, Khon Kaen University, Khon Kaen 2013:1335-1342. (in Thai)

Chaichumpon C, Thongphao N, Taejarernwiriyakul O. Knowledge and health care behavior for the elderly with movement disability of family caregivers in Tambon Phayu, Kraseng district, Sisaket province. The Journal of Baromarajonani College of Nusing, Nakhonratchasima 2018;24(2):52-66. (in Thai)

Wanitchakham A. Preparation for Aging Society: A Case Study of Sai Mai District, Bangkok. Association of Private Higher Education Institutions of Thailand under the Patronage of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn 2019;25(1):164-179. (in Thai)

Sajjasophon R. Educational concepts for developing active aging in the elderly. Kasertsart Journal (Social Sciences) 2013;34(3):471-490. (in Thai)

Bhanthumnavin N, Chimphet S, Wongkitrungruang C. Health active aging of elder in Japan, United States of America, and Thailand. Conference report. Faculty of Social Sciences, Thammasart University, Bangkok; 2011. (in Thai)

Sompoo T, Kheovichai K. Development model of enhancing active aging for elder club in Thailand. The Journal of Faculty of Applied Arts 2020;12(1): 35-45. (in Thai)

Jaiyen N. Development guidelines the life quality of elderly with disabilities in Thamai subdistrict municipality, Thamaka district, Kanchanaburi province. M.P.A.Independent Study. Silpakorn University, Nakhonprathom; 2014. (in Thai)

Chakkapak R, Sajjasophon R. Media for elderly in Thailand: Current situation, expectation, future trends, and proactive strategy planning. Research report. Bangkok. Chulalongkorn University, Bangkok; 2011. (in Thai)

Konkaew W. The health behavior of elderly of Klongtumru sub-district, Amphoe Mueang Chonburi. M.P.A. Thesis. Burapha University, Chonburi; 2014. (in Thai)

Vongvirud M, Chuchote S. Factors related with quality of life of elderly people of the state secondary school teacher, Muang Chumphon, Chumphon. Research report. Faculty of Management Sciences, Silpakorn University, Nakornpathom; 2011. (in Thai)

Yingrattanasuk T, Chedkiatkoon P, Wanpirun P. The development of learning and occupation for the elderly: Learning to enhance active aging. Research report. Burapha University, Chon Buri; 2015. (in Thai)

Boonphadung S. Developing the life quality of the elderly by applying sufficiency economy-based schooling (Phase I). Research Report. Suan Sunandha Rajabhat University, Bangkok; 2014. (in Thai)

Pattana P. Quality of life among those attended elderly school, Saraburi province. M.P.H. Independent Study. Thammasat University, Pathum Thani; 2017. (in Thai)

Borisuth C. The model of knowledge management for an active aging development: a case study of Tumbon Pakpraek municipality, Changwat Karnchanaburi. Ph.D.Thesis. Rajanagarindra Rajabhat University, Chachoengsao; 2013. (in Thai)

National Statistic Office. Active aging index of thai elderly. Executive summary. National Statistical Office, Bangkok; 2017. (in Thai)

Chewcharn P. Role of the elder in community development. M.P.A. Independent Study. Rajamangala University of Technology Rattanakosin, Nakornpathom; 2016. (in Thai)

Sarnsang C. Quality of life and health-promoting behavior of the elderly in Thungkhowpuang sub-district, Chiang Dao district, Chiang Mai province. M.P.H.Thesis. Chiangmai Rajabhat University, Chiangmai; 2019. (in Thai)

Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. Aging society: Challenges and rebalancing. Research Community Newsletter. The Thailand Research Fund; 2016. (in Thai)

The Secretariat of the House of Representatives. Guidelines for managing expenditure budgets on the elderly’s social welfare. The secretariat of the House of Representatives, Bangkok; 2019. (in Thai)

Meethien N, Suwannimitr A. Factors related to active ageing among middle aged adults in sub-urban area. Journal of Nursing Science and Health 2018;41(1):47-55. (in Thai)

Chaidachatorn S, Thipsungnoen T, Kaewprom K. Mental health status among the elder persons in Nakhon Ratchasima province. The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima 2015;21(1):31-40. (in Thai)

Sukchot S, Hongwityakorn U. An analysis of factors related to active ageing preparation. Dhonburi Rajabhat University Journal 2016;10(2):62-76. (in Thai)

Meethien N, Wongpiriyayothar A. Factors predicting active aging among middle aged adults in sub-urban area. Journal of Nursing and Health Care 2018;36(2):123-131. (in Thai)

Prompak C. Aging society in Thailand. The Secretariat of the Senate 2015; 3(16):1-19. (in Thai)

Prachuabmoh V, et all. Project of system construction monitoring and evaluation of the national elderly plan No. 2 (2002 - 2021). Chulalongkorn University, Bangkok; 2008. (in Thai)

Teater B. Intergenerational programs to promote active aging: The experiences and perspectives of older adults. Activities, Adaptation & Aging 2016;40(1). doi: 10.1080/01924788. 2016. 1127041.

Knodel J, Teerawichitchainan B, Prachuabmoh V, Pothisiri W. Situation of Thailand’s Older Population: An Update Based on the 2014 Survey of Older Persons in Thailand. Help Age International, Chiang Mai; 2015. (in Thai)

Rattanamongkolgul D, Sungkamanee S, Rattanamongkolgul S. Heath profile of elderly people through active ageing framework in a community, Nakorn Nayok province. Journal of Medicine and Health Sciences 2015;22(2):48-60. (in Thai)

Thanakwang K. Development and psychometric testing of the active aging scale for Thai People (AAS-Thai). Ph.D Thesis. Prince of Songkla University, Songkla; 2013. (in Thai)

Yotkhamlue K, Kangchai W, Rattanajarana S. Factors related to well-being in government teachers during retirement transition. Journal of Nursing and Health Care 2017; 35(2):71-79. (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-06-27