กองบรรณาธิการ

คณะที่ปรึกษา

1. นายแพทย์สุผล  ตติยนันทพร - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

2. นายแพทย์วิญญู  จันทร์เนตร- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

3. นายแพทย์สมบัติ วัฒนะ  - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

4. แพทย์หญิงอารีย์  เชื้อเดช- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

5. รศ.นพ.สุธรรม  ปิ่นเจริญ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

6. ศ.ทพ.ดร.พสุธา  ธัญญะกิจไพศาล - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

7. ผศ.ดร.วันทนา ถิ่นกาญจน์ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

8. รศ.ดร.ธนิดา ผาติเสนะ  - มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

9. อาจารย์ ดร.วิทชย เพชรเลียบคะ - มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

10. อาจารย์ รสสุคนธ์  พิไชยแพทย์ - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

11. ผศ.ดร.ทนพ.สราวุธ  สายจันมา - วิทยาลัยนครราชสีมา

ประธานกองบรรณาธิการ

ดร.สันติ ทวยมีฤทธิ์ - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

บรรณาธิการด้านการแพทย์

ผศ.พญ.ปัทมา  ทองดี  - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

บรรณาธิการด้านทันตสาธารณสุข

ผศ.ทพ.ดร.ไพบูลย์  จิตประเสริฐวงศ์  - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

บรรณาธิการด้านเภสัชสาธารณสุข การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

รศ.ภก.ดร.พุฒิพงศ์  สัตยวงศ์ทิพย์  - มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

บรรณาธิการด้านการพยาบาล

อ.ดร.สมชาย  ชัยจันทร์ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

บรรณาธิการด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และสาธารณสุขทั่วไป

ดร.ภัษภฺษิจฐ์  พลศรีประดิษฐ์ - วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 

เลขานุการกองบรรณาธิการ

นายอัครเดช  วงศ์กีรติกุล - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

นายกันตภณ  แก้วสง่า - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

กองบรรณาธิการ

1. ดร.สันติ ทวยมีฤทธิ์ - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

2. รศ. ดร.ธนิดา ผาติเสนะ - มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

3. ผศ.ดร.วลัญช์ชยา เขตบำรุง - มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

4.ผศ. ดร. มะลิ โพธิพิมพ์ - มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

5. อ.ดร.สมชาย ชัยจันทร์ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

6. ผศ.ดร.ธณกร ปัญญาใสโสภณ - มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

7. ดร.ภัษภิษิจฐ์ พลศรีประดิษฐ์ - วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 

8. นายจตุรงค์  ปานใหม่ - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา