ปัญหาสุขภาพและความต้องการการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังในทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ผู้แต่ง

  • สุพัฒน์ จำปาหวาย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
  • อุทัยวรรณ นุกาศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

คำสำคัญ:

ปัญหาสุขภาพผู้ต้องขัง, ความต้องการการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขัง, สุขภาพในเรือนจำ

บทคัดย่อ

การศึกษาเชิงสำรวจ (survey research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาสุขภาพและความต้องการการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังและการให้บริการด้านสุขภาพของเจ้าหน้าที่ในทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดขอนแก่นกลุ่มประชากรประกอบด้วย ผู้ต้องขังในทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดขอนแก่นจำนวน 1,083 คน คำนวณกลุ่มตัวอย่างแบบทราบจำนวนประชากรได้จำนวน 249 คนใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย ผลการวิจัย พบว่า ผู้ต้องขังเป็นชายมีระยะเวลาต้องขังไม่เกิน 10 ปีอยู่กันอย่างแออัดซึ่งตามมาตรฐานของทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่นรองรับผู้ต้องขังได้เพียง 385 คนแต่มีผู้ต้องขังถึง 1,083 คนคิดเป็นประมาณ 3 เท่าของมาตรฐาน ก่อนเข้ามาอยู่ในทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่นพบมีโรคเรื้อรังร้อยละ 4.81 ส่วนใหญ่จะเป็นโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหอบหืด และหลังจากเข้ามาอยู่ในทัณฑสถานป่วยเพิ่มอีกร้อยละ 6.83 ในจำนวนนี้มีวัณโรค ร้อยละ 0.40 ส่วนการเจ็บป่วยด้วยโรคอื่น ๆ ที่พบขณะที่ถูกคุมขังร้อยละ 53.01 ของผู้ต้องขังทั้งหมด เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจร้อยละ 81.06 รองลงมาเป็นการเจ็บป่วยระบบกล้ามเนื้อและข้อร้อยละ 43.94 โรคผิวหนังร้อยละ 41.67 อาการปวดศีรษะอันเนื่องมาจากความเครียดร้อยละ 32.58 ความต้องการในการดูแลสุขภาพด้านส่งเสริมสุขภาพ ด้านการป้องกันโรค ด้านการตรวจรักษาโรค มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.38 - 3.60 ระดับมาก การอบรมความรู้การรักษาพยาบาล การปฐมพยาบาลเบื้องต้นคะแนนเฉลี่ย 3.15 ระดับปานกลาง การมีห้องแยกสำหรับผู้ป่วยโรคติดต่อคะแนนเฉลี่ย3.76 ระดับมาก เรื่องยาและเวชภัณฑ์คะแนนเฉลี่ย3.74 ระดับมาก มีพยาบาลวิชาชีพจำนวน 2 คนให้การดูแลคิดเป็นสัดส่วน 1 ต่อ 542 คน ส่วนผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยมากทางเจ้าหน้าที่ของทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่นจะส่งตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลขอนแก่น

References

กรมราชทัณฑ์. นโยบายเน้นหนัก กรมราชทัณฑ์ ประจาปี พ.ศ. 2551. กรุงเทพฯ: กรมราชทัณฑ์; 2550.

กรมราชทัณฑ์. สถิติผู้ต้องขังราชทัณฑ์ รท. 103. กรุงเทพฯ: กรมราชทัณฑ์; 2559.

กองแผนงาน ก. แผนการพัฒนาบุคคล. กรุงเทพฯ: กองแผนงาน กรมราชทัณฑ์; 2550.

หทัยชนก พรรคเจริญ. เทคนิคการสุ่มตัวอย่างและการประมาณค่า. กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและวิชาการสถิติแห่งชาติ; 2554.

ยศธร นครพัฒน์ และธานี วรภัทร.มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมสุขภาพของผู้ต้องขังหญิงในประเทศไทยตามข้อกำหนดกรุงเทพฯ.บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต2559; 5: 256 – 66.

ชณิตา สุริอาจ ปรีย์กมล รัชนกุล และวนลดา ทองใบ. การรับรู้ภาวะสุขภาพพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ และความต้องการบริการ สุขภาพของผู้ต้องขังที่มีความผิดปกติทางเมตาบอลิก.รามาธิบดีพยาบาลสาร 2557; 20: 372 – 87.

นิตยาภรณ์ สุระสาย, สุภาพร ใจการุณ และเผ่าไทย วงศ์เหลา. ผลของโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์วิถีธรรมเพื่อการพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ต่อพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพและภาวะสุขภาพของ ผู้ต้องขังหญิง เรือนจากลางนครพนม. วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ 2559; 9: 301 – 11.

พิมพิไล ทองไพบูลย์ นันทกา สวัสดิพานิช พิไลลักษณ์ โรจนประเสริฐ และคณะ. การจัดบริการด้านสุขภาพสำหรับผู้ต้องขังหญิงหลังคลอดในเรือนจำ.วารสารสุขภาพและการศึกษาพยาบาล 2558; 21: 5 – 17.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-08-02