การเปรียบเทียบผลลัพธ์ก่อนและหลังการให้บริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยประคับประคองในคลินิกประคับประคองผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ผู้แต่ง

  • วราภรณ์ อุ่นจันทึก โรงพยาบาลสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

คำสำคัญ:

ผู้ป่วยประคับประคอง, การบริบาลทางเภสัชกรรม, ปัญหาที่เกี่ยวกับยา, ความคลาดเคลื่อนทางยา, ความรุนแรงของอาการปวด

บทคัดย่อ

การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น(pre-experiment research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลลัพธ์การบริบาลทางเภสัชกรรม และเปรียบเทียบผลลัพธ์ก่อนและหลังการบริบาลทางเภสัชกรรม กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ป่วยในคลินิกประคับประคองแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) ตามเกณฑ์มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ 30 คน แพทย์ 2 คน และพยาบาล 3 คน เก็บรวบรวม ข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ ที่ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน และทดสอบความเที่ยงได้ค่า IOC >0.67 ทุกข้อ เก็บรวบรวม ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2563 วิเคราะห์ข้อมูลโดย สถิติพรรณนา (descriptive statistic) ได้แก่ จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติอนุมาน (inferential statistic) ได้แก่ Paired t - test และ McNemar Test

ผลการวิจัย ผู้ป่วยประคับประคองเป็นเพศหญิง ร้อยละ 53.3 อายุ เฉลี่ย 65.06 ปี พบปัญหาที่เกี่ยวกับยาก่อนการให้บริบาลทางเภสัชกรรม จำนวน 51 ปัญหา ค่าเฉลี่ย 1.7 ครั้งต่อคน และหลังบริบาลทางเภสัชกรรม จำนวน 15 ปัญหา ค่าเฉลี่ย 0.5 ครั้งต่อคน โดยลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ(P<0.05) พบความคลาดเคลื่อนทางยา ก่อนการให้บริบาลทางเภสัชกรรม จำนวน 5 ครั้ง และไม่พบความคลาดเคลื่อนหลังการให้บริบาลทางเภสัชกรรม ความรุนแรงของอาการปวด (pain score) ก่อนบริบาลทางเภสัชกรรมค่าเฉลี่ยคะแนนความเจ็บปวด 6.9 และหลังบริบาลทางเภสัชกรรม ค่าเฉลี่ยคะแนนความเจ็บปวดลดลงเหลือ 6.56 ความคลาดเคลื่อนทางยา และความรุนแรงของอาการปวด ลดลงแต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยประคับประคองช่วยให้การดูแลด้านร่างกายดีขึ้น ลดปัญหาที่เกี่ยวกับยา ความคลาดเคลื่อนทางยา และคะแนนความเจ็บปวด ความพึงพอใจเจ้าหน้าที่ในภาพรวมและทุกด้านอยู่ในระดับมาก ข้อมูลที่ได้นำไปพัฒนาการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยประคับประคอง

References

World Health Organization Geneva : WHO Headquarters. [online]. (2016). [cited 2020 Jan 21]. Available from : https://www. who.int/news-room/factsheets/detail/palliative-care

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. สถิติสาธารณสุข พ.ศ.2558. [ออนไลน์]. (2562). [เข้าถึงเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562]. เข้าถึงได้จาก http:// bps.moph.go.th/new_bps/ sites/default/files/health_statistic2558.pdf

กองยุทธศาสตร์และแผนงานสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. แผนยุทธศาสตร์กระทรวง ปี 2562 v19. [ออนไลน์]. (2562). [เข้าถึงเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562]. เข้าถึงได้จาก http://bps.moph.go.th/new_bps/sites/default/files/strategy MOPH2019.pdf

ศิริทัศน์ กระดานพล และภานุพัฒน์ พุ่มพฤกษ์. ความคิดเห็นของเภสัชกรต่อระดับความสามารถของตนเองในงานดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองตามความคาดหวังของทีมสหสาขาวิชาชีพ. วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 2560; 11(1): 11.

ทศพร แสงทองอโณทัย และพรรณทิพา ศักดิ์ทอง. ผลของการบริบาลทางเภสัชกรรมต่อคุณภาพชีวิตด้านการบำบัดด้วยยาในผู้ป่วยนอก. วารสารเภสัชกรรมไทย. 2560; 9(1): 157 – 70.

ปภัสรา วรรณทอง. การพัฒนาระบบการจัดการด้านยาในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง. [ออนไลน์].(2562). [เข้าถึงเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562]. เข้าถึงได้จาก: https://drive.google.com/file/d/16 UHvBcdEe3ipibirzQBrCXsYtPfeZCu/view

John W. Best. Research in Education. 2nd ed. Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall; 1970.

มัณทนา จิระกังวาน และศิริรัตน์ จันตรี. การพัฒนาการดูแลแบบประคับประคองผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย แบบบูรณาการไร้รอยต่อ โรงพยาบาลศรีสะเกษ. วารสาร การพยาบาล การสาธารณสุขและการศึกษา. 2561; 19(2): 70 – 83.

ปัทมาวดี ช้างเพชร และผกามาศ ไมตรีมิตร. การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของเภสัชกรในการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยมะเร็ง โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน. Veridian E-Journal, Science and Technology Silpakorn University 2558; 2 (2): 50 – 75.

สิญาภรณ์ วงศ์คร้าย ขวัญจิต ด่านวิไล และ ธีรพล ทิพย์พยอม. ผลของการบริบาลทางเภสัชกรรมต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม: การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม. วารสารเภสัชกรรมไทย 2561; 11(4): 828 – 39.

สันติ หวังกีรติกานต์ พัชฏาพร เสาทอง มณฑิกาญจน์ หอสูติสิมา และคณะ. บทบาทของเภสัชกรในการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์. 2558;30(2): 122 – 33.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-08-02