การศึกษาผลของการสัมผัสฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนต่อการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2

ผู้แต่ง

  • ศุภสิน วงศ์บุญตัน Department of Preventive and Social Medicine, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
  • เจตน์ รัตนจีนะ Department of Preventive and Social Medicine, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University

คำสำคัญ:

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน, โรคเบาหวานชนิดที่ 2

บทคัดย่อ

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เป็นปัญหามลพิษทางอากาศสำคัญทั้งของประเทศไทย  และในระดับโลก พร้อมกับปัญหาโรคเบาหวานที่มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาเริ่มมีการศึกษาที่แสดงถึงความสัมพันธ์ PM2.5 กับการเกิดโรคเบาหวานมากขึ้น การทบทวนวรรณกรรมฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการสัมผัส PM2.5 กับโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โดยทบทวนจากการศึกษาวิจัยที่เผยแพร่ในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ PubMed และ ScienceDirect ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสัมผัส PM2.5 กับโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ทั้งการศึกษาในห้องปฏิบัติการและการศึกษาทางระบาดวิทยาที่ได้รับการตีพิมพ์ระหว่าง 1 มกราคม ค.ศ. 2009 ถึง 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2022 มีงานวิจัยที่ค้นพบ จำนวน 258 การศึกษา ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก 15 การศึกษา หลังจากนั้นนำผลที่ได้มาวิเคราะห์สรุปเชิงเนื้อหา โดยแบ่งประเด็นการนำเสนอเป็น 1. การศึกษากลไกที่ PM2.5 ส่งผลต่อการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และ 2. การศึกษาทางระบาดวิทยาของการสัมผัส PM2.5 กับโรคเบาหวานชนิดที่ 2

การศึกษาในปัจจุบันแสดงถึง การสัมผัส PM2.5 มีความสัมพันธ์กับโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ผ่านกลไกการอักเสบและภาวะเครียดออกซิเดชัน นำไปสู่ภาวะดื้ออินซูลินและเกิดเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 การศึกษาในทางระบาดวิทยา พบว่าการสัมผัส PM2.5ในระยะยาวส่งผลเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และยังพบว่าความเสี่ยงเหล่านี้ยิ่งเพิ่มขึ้นหากปริมาณการสัมผัส PM2.5สูงขึ้น การป้องกันการสัมผัส PM2.5 อาจเป็นอีกหนึ่งในมาตรการในการลดจำนวนผู้ป่วยและลดการเสียชีวิตจากโรคเบาหวาน นอกจากนี้การศึกษาผลกระทบจากการสัมผัสฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนและโรคเบาหวานในบริบทของประเทศไทยยังคงแนะนำสำหรับเป็นการศึกษาในอนาคต

Author Biography

เจตน์ รัตนจีนะ, Department of Preventive and Social Medicine, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University

ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

References

Tong L, Li K, Zhou Q. The association between air pollutants and morbidity for diabetes and liver diseases modified by sexes, ages, and seasons in Tianjin, China. Environmental Science and Pollution Research 2015; 22(2): 1215 – 9.

World Health Organization. Air pollution. [ออนไลน์]. (2021). [เข้าถึงเมื่อ วันที่ 12 กรกฎาคม 2565]. เข้าถึงได้จาก https:// www.who.int/health-topics/airpollution #tab=tab_1

Stanaway J, Afshin A, Gakidou E, et al. Global, regional, and national comparative risk assessment of 84 behavioural, environmental and occupational, and metabolic risks or clusters of risks for 195 countries and territories, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. The Lancet 2018; 392(10159): 1923 – 94.

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ. กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน. ราชกิจจานุเบกษา.เล่มที่ 139 ตอนพิเศษ 163 (ลงวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565).

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อหรืออาการสำคัญของโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2563. ราชกิจจานุเบกษา.เล่มที่ 138 ตอนพิเศษ 123 ง (ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563).

Kyung SY, Jeong SH. Particulate-matter related respiratory diseases. Tuberculosis and respiratory diseases 2020; 83(2): 116 – 21.

Pope III CA, Burnett RT, Thurston GD, et al. Cardiovascular mortality and long-term exposure to particulate air pollution: epidemiological evidence of general pathophysiological pathways of disease. Circulation 2004; 109(1): 71 – 7.

Wang Y, Eliot M, Wellenius G. Short‐term Changes in Ambient Particulate Matter and Risk of Stroke: A Systematic Review and Meta‐analysis. Journal of the American Heart Association 2014; 3(4): 983 – 9.

Eze IC, Hemkens LG, Bucher HC, et al. Association between ambient air pollution and diabetes mellitus in Europe and North America: systematic review and meta-analysis. Environmental health perspectives 2015; 123(5): 381 – 9.

Garwood P. UN health agency calls for global action to halt rise in and improve care for people with diabetes 2016 [ออนไลน์]. (2016). [เข้าถึงเมื่อ วันที่ 22 กรกฎาคม 2565]. เข้าถึงได้จาก https:// www. un.org/sustaina bledevelopment/blog/2016/04/wolrdhealthday2016

Saeedi P, Petersohn I, Salpea P, et al. Global and regional diabetes prevalence estimates for 2019 and projections for 2030 and 2045: Results from the International Diabetes Federation Diabetes Atlas, 9th edition 2022; 157: 107843.

World Health Organization. Diabetes Thailand 2016 country profile 2016. [ออนไลน์]. (2560). [เข้าถึงเมื่อ วันที่ 12 กรกฎาคม 2565]. เข้าถึงได้จาก https:// www. who.int/publications/m/item/diabetes-tha-country-profile-thailand-2016

สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย. ภาวะดื้ออินซูลิน. [ออนไลน์]. (2564). [เข้าถึงเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565]. เข้าถึงได้จาก https://www.dmthai.org/index.php/activities-and-news/activities-1/21-category-011

Jones O, Maguire M, Griffin J. Environmental pollution and diabetes: a neglected association. The Lancet 2008; 371 (9609): 287 – 8.

Wells G, Shea B, O’Connell D, et al. Newcastle-Ottawa quality assessment scale cohortstudies. [ออนไลน์]. (2014). [เข้าถึงเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2565]. เข้าถึงได้จาก https://www.ncbi.nlm.nih.gov › bin › appe-fm3

Sun Q, Yue P, Deiuliis JA, et al. Ambient air pollution exaggerates adipose inflammation and insulin resistance in a mouse model of diet-induced obesity. Circulation 2009; 119(4): 538 – 46.

Pan K, Jiang S, Du X, et al. AMPK activation attenuates inflammatory response to reduce ambient PM2. 5-induced metabolic disorders in healthy and diabetic mice. Ecotoxicology and Environmental Safety 2019;179: 290 - 300.

Liu C, Xu X, Bai Y, Wang T-Y, et al. Air pollution–mediated susceptibility to inflammation and insulin resistance: influence of CCR2 pathways in mice. Environmental health perspectives 2014; 122(1): 17-26.

Xu Z, Xu X, Zhong M, et al. Ambient particulate air pollution induces oxidative stress and alterations of mitochondria and gene expression in brown and white adipose tissues. Particle and fibre toxicology 2011;8(1): 1-14.

Xu J, Zhang W, Lu Z, et al. Airborne PM2. 5-induced hepatic insulin resistance by Nrf2/JNK-mediated signaling pathway. International journal of environmental research and public health 2017;14(7): 787.

Pearson JF, Bachireddy C, Shyamprasad S, Goldfine AB, Brownstein JS. Association between fine particulate matter and diabetes prevalence in the US. Diabetes care 2010; 33(10): 2196 – 201.

Puett RC, Hart JE, Schwartz J, Hu FB, Liese AD, Laden F. Are particulate matter exposures associated with risk of type 2 diabetes? Environmental health perspectives 2011;119(3): 384 – 9.

Coogan PF, White LF, Jerrett M, et al. Air pollution and incidence of hypertension and diabetes mellitus in black women living in Los Angeles. Circulation 2012; 125(6): 767 – 72.

Lim CC, Hayes RB, Ahn J, et al. Association between long-term exposure to ambient air pollution and diabetes mortality in the US. Environmental research 2018;165: 330 – 6.

Hansen AB, Ravnskjær L, Loft S, Andersen KK, Bräuner EV, Baastrup R, et al. Long-term exposure to fine particulate matter and incidence of diabetes in the Danish Nurse Cohort. Environment international 2016; 91 : 243 – 50.

Lucht SA, Hennig F, Matthiessen C, Ohlwein S, Icks A, Moebus S, et al. Air pollution and glucose metabolism: an analysis in non-diabetic participants of the Heinz Nixdorf recall study. Environmental health perspectives 2018; 126(4): 047001.

Qiu H, Schooling CM, Sun S, Tsang H, Yang Y, Lee RS-Y, et al. Long-term exposure to fine particulate matter air pollution and type 2 diabetes mellitus in elderly: a cohort study in Hong Kong. Environment international 2018;113: 350 – 6.

Li C-Y, Wu C-D, Pan W-C, Chen Y-C, Su H-J. Association between long-term exposure to PM2. 5 and incidence of type 2 diabetes in Taiwan: a national retrospective cohort study. Epidemiology 2019; 30: S67 - S75.

Lee M, Ohde S. PM2. 5 and Diabetes in the Japanese Population. International Journal of Environmental Research and Public Health 2021; 18(12): 6653.

Suryadhi MAH, Suryadhi PAR, Abudureyimu K, Ruma IMW, Calliope AS, et al. Exposure to particulate matter (PM2. 5) and prevalence of diabetes mellitus in Indonesia. Environment international 2020; 140:105603.

Hajat A, Allison M, Diez-Roux A, et al. Long-term Exposure to Air Pollution and Markers of Inflammation, Coagulation, and Endothelial Activation. Epidemiology 2015;26(3): 310 – 20.

Wang X, Bao W, Liu J, et al. Inflammatory markers and risk of type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis. Diabetes care 2013; 36(1): 166 – 75.

Jarukamjorn K, Sinthorn W, Pimson C. The relation of oxidative stress and hypercholesterolemia. Thai Journal of Toxicology 2014; 29(1-2):57 – 69.

Cao L, Leers-Sucheta S, Azhar S. Aging alters the functional expression of enzymatic and non-enzymatic anti-oxidant defense systems in testicular rat Leydig cells. The Journal of steroid biochemistry and molecular biology 2004; 88(1): 61 – 7.

Robertson RP, Harmon J, Tran PO, Tanaka Y, Takahashi H. Glucose toxicity in β-cells: type 2 diabetes, good radicals gone bad, and the glutathione connection. Diabetes 2003;52(3): 581 – 7.

Cheng YJ, Kanaya AM, Araneta MRG, et al. Prevalence of diabetes by race and ethnicity in the United States, 2011-2016. Jama 2019;322(24): 2389 – 98.

IQAir. 2019 World Air Quality Report [ออนไลน์]. (2563). [เข้าถึงเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565]. เข้าถึงได้จาก https:// www.iqair.com ›world-most-polluted-cities

He D, Wu S, Zhao H, et al. Association between particulate matter 2.5 and diabetes mellitus: A meta‐analysis of cohort studies. Journal of diabetes investigation 2017;8(5): 687 – 96.

Balti EV, Echouffo-Tcheugui JB, et al. Air pollution and risk of type 2 diabetes mellitus: a systematic review and meta-analysis. Diabetes research and clinical practice 2014; 106(2): 161 – 72.

The National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. Risk Factors for Type 2 Diabetes [ออนไลน์]. (2565). [เข้าถึงเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565]. เข้าถึงได้จาก https://www.niddk.nih.gov /health-information/diabetes/overview/risk-factors-type-2-diabetes

กรมควบคุมมลพิษ, สรุปข้อมูลคุณภาพอากาศ พ.ศ. 2563 - 2565 [ออนไลน์]. (2565). [เข้าถึงเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2565]. เข้าถึงได้จาก http://air4thai.pcd.go.th/ webV2/ download.php

Chatterjee S. Chapter two-oxidative stress, inflammation, and disease. Oxid Stress Biomater 2016: 35–58.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-01-31