โรงพยาบาลทำเวชระเบียนสูญหาย เรียกค่าเสียหายได้หรือไม่

ผู้แต่ง

  • ศุภชัย บุญอำพันธ์ -

คำสำคัญ:

โรงพยาบาลทำเวชระเบียนสูญหาย, เรียกค่าเสียหายจากโรงพยาบาล, โรงพยาบาลทำเวชระเบียนสูญหาย เรียกค่าเสียหายจากโรงพยาบาล ร้องเรียนก่อนฟ้องคดี

บทคัดย่อ

บทความนี้ เป็นการนำเสนอกรณีศึกษาเกี่ยวกับความรับผิดของโรงพยาบาลและกระบวนการยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง อันเนื่องมาจากการที่ประชาชนได้ใช้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540 กรณียื่นคำขอขอเวชระเบียนผู้ป่วยของตนที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของโรงพยาบาลในสังกัดหน่วยงานของรัฐ แต่ปรากฏว่าโรงพยาบาลไม่สามารถจัดส่งข้อมูลตามคำขอให้แก่ผู้ยื่นคำขอได้ เนื่องจากเอกสารนั้นสูญหาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงพยาบาลมีแนวทางการดำเนินงานที่ถูกต้อง ป้องกันการถูกร้องเรียนและฟ้องร้องดำเนินคดี ตลอดถึงเพื่อให้ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก  และได้รับการตอบสนองความต้องการอย่างถูกต้องและเป็นธรรม

References

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560. มาตรา 59. [ออนไลน์]. (2560). [เข้าถึงเมื่อ วันที่ 10 ตุลาคม 2565]. เข้าถึงได้จาก https://www.ratchakitcha .soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF

กิตดนัย ธรมธัช ประวิตร บุญเทียม ไชยวัฒน์ ธำรงศรีสุข และคณะ. คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด

ที่ อ. 587/2562. [ออนไลน์]. (2562). [เข้าถึงเมื่อ วันที่ 10 ตุลาคม 2565]. เข้าถึงได้จาก https:// www. admincourt.go.th/admincourt/ upload/webcms/Academic/Academic_281020_102051.pdf

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540. มาตรา 4. [ออนไลน์]. (2540). [เข้าถึงเมื่อ วันที่ 10 ตุลาคม 2565]. เข้าถึงได้จาก https://www.ratchakitcha.soc.go.th/ DATA/PDF/ 2540/A/ 046/1.PDF

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540. มาตรา 33. [ออนไลน์]. (2540). [เข้าถึงเมื่อ วันที่ 10 ตุลาคม 2565]. เข้าถึงได้จาก https://www.ratchakitcha.soc.Go.th/ DATA/PDF/ 2540/ A/046/1.PDF

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540. มาตรา 25. [ออนไลน์]. (2540). [เข้าถึงเมื่อ วันที่ 10 ตุลาคม 2565]. เข้าถึงได้จาก https://www.ratchakitcha.soc.go.th/ DATA/PDF/2540/A/ 046/1.PDF

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์.มาตรา 420 [ออนไลน์]. (2540). [เข้าถึงเมื่อ วันที่ 10 ตุลาคม 2565]. เข้าถึงได้จาก http:// web.krisdika.go.th/data/law/law4/%BB03/%BB03-20-9999-update.pdf

ฤทัย หงส์สิริ สมชัย วัฒนการุณ วุฒิ มีช่วยและคณะ.คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ คร. 65/2562 [ออนไลน์]. (2562). [เข้าถึงเมื่อ วันที่ 10 ตุลาคม 2565]. เข้าถึงได้จาก https://www.Admincourt .go.th /admincourt/ upload/webcms/Academic/Academic_281019_141643.pdf

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540.มาตรา 13 [ออนไลน์]. (2540). [เข้าถึงเมื่อ วันที่ 10 ตุลาคม 2565]. เข้าถึงได้จาก https://www.ratchakitcha.soc.go.th /DATA/PDF/2540 /A/046/1.PDF

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542.มาตรา 42 [ออนไลน์]. (2564). [เข้าถึงเมื่อ วันที่ 10 ตุลาคม 2565]. เข้าถึงได้จาก https:// www.admincourt.go.th/admincourt/ upload/webcms/LawRule/LawRule_080621_084328.pdf

สมชัย วัฒนการุณ มนูญ ปุญญกริยากร สมรรถชัย วิศาลาภรณ์ และคณะ. คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ คร. 119/2562. [ออนไลน์]. (2562). [เข้าถึงเมื่อ วันที่ 10 ตุลาคม 2565]. เข้าถึงได้จาก https:// admincourt.go.th/admincourt/Casefile/admcase/document/signed/pdf/2560/09013-600188-2f-620731-0000643553.pdf

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542.มาตรา 9. [ออนไลน์]. (2564). [เข้าถึงเมื่อ วันที่ 10 ตุลาคม 2565]. เข้าถึงได้จาก https:// www.admincourt.go.th/admincourt /upload/webcms/LawRule/LawRule_080621_084328.pdf

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-01-31