พฤติกรรมการทำงานในร่างกายที่ไม่สมบูรณ์

ผู้แต่ง

  • นนทนันท์ อัครรพรพรหม -
  • คทาวุธ ดีปรีชา

คำสำคัญ:

พฤติกรรมการทำงานในร่างกายที่ไม่สมบูรณ์, บุคลากรทางการแพทย์ห้องผ่าตัด

บทคัดย่อ

พฤติกรรมในการทำงานเป็นปัจจัยที่สามารถบ่งบอกสุขภาวะของผู้ทำงานได้ ซึ่งพฤติกรรมการทำงานในร่างกายที่ไม่สมบูรณ์ (presenteeism) หรือการมาทำงานในสภาพที่ไม่พร้อมเต็มที่เนื่องจากอาการป่วย การบาดเจ็บ หรือโรคต่าง ๆ เป็นหนึ่งในนั้น ทำให้เกิดการทำงานที่ผิดพลาด ได้คุณภาพของงานน้อยลง และมีค่าใช้จ่ายมากกว่าพฤติกรรมการขาดงานเป็นประจำ พฤติกรรมนี้พบได้ทั่วไปถึงได้ถึงร้อยละ 40 และมากขึ้นอีกในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ที่ร้อยละ 45 พฤติกรรมนี้เกิดได้จากหลายสาเหตุ ทั้งความเจ็บป่วยด้านสุขภาพ ปัญหาเรื่องเศรษฐานะ ลักษณะของงาน วัฒนธรรมองค์กร ดัชนีชี้วัดผลงาน นิสัยส่วนตัว และสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบทั้งในระดับบุคคล สังคม และองค์กร โดยส่งผลต่อตนเองในเรื่องการเจ็บป่วยทำให้หายช้าลง ส่งผลต่อผู้อื่นในเรื่องความสัมพันธ์ในที่ทำงานที่ไม่ราบรื่น และส่งผลต่อองค์กรในเรื่องของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพิ่มขึ้นและผลผลิตที่น้อยลง ดังนั้นจึงควรมีการดำเนินการแนวทางด้านอาชีวอนามัยในการค้นหาและพัฒนาการป้องกันพฤติกรรมนี้ ทั้งในขั้นปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ โดยต้องได้รับความร่วมมือทั้งจากเจ้าของกิจการ หัวหน้างาน และผู้ที่ทำงานเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้ทำงานที่มีพฤติกรรมนี้และมีความเสี่ยงในการเกิดพฤติกรรมนี้อยู่

Downloads

Download data is not yet available.

References

Johns GJJoob. Presenteeism in the workplace: A review and research agenda 2010; 31(4): 519 - 42.

Nagata T, Mori K, Ohtani M, Nagata M, Kajiki S, Fujino Y, et al. Total health-related costs due to absenteeism, presenteeism, and medical and pharmaceutical expenses in Japanese employers 2018; 60(5) : 273.

Hansen CD, Andersen JH. Going ill to work--what personal circumstances, attitudes and work-related factors are associated with sickness presenteeism? Social science & medicine 2008; 67(6): 956 – 64.

Eurofound. Health and Wellbeing at Work: A Report Based on the Fifth European Working Conditions Survey; 2012.

Turpin RS, Ozminkowski RJ, Sharda CE, Collins JJ, Berger ML, Billotti GM, et al. Reliability and validity of the Stanford Presenteeism Scale 2004; 1123 – 33.

Smithy DJJAoEHAIJ. Absenteeism and “presenteeism” in industry 1970; 21(5): 670 – 7.

Aronsson G, Gustafsson K, Dallner MJJoE, Health C. Sick but yet at work. An empirical study of sickness presenteeism 2000; 54(7): 502 – 9.

Koopman C, Pelletier KR, Murray JF, Sharda CE, Berger ML, Turpin RS, et al. Stanford presenteeism scale: health status and employee productivity; 2002.

Schultz AB, Edington DWJJoor. Employee health and presenteeism: a systematic review. 2007; 17(3): 547 – 79 .

Virtanen M, Kivimäki M, Elovainio M, Vahtera J, Ferrie JEJO, medicine e. From insecure to secure employment: changes in work, health, health related behaviours, and sickness absence. 2003; 60(12): 948 – 53.

Kinman G, Clements AJ, Hart JJTPJ. When are you coming back? Presenteeism in UK prison officers 2019; 99(3): 363 – 83.

Development CIoPa. CIPD Absence Management: Annual Survey Report; 2016

Miraglia M, Johns GJJoohp. Going to work ill: A meta-analysis of the correlates of presenteeism and a dual-path model 2016; 21(3): 261.

Schaufeli WB, Bakker AB, Van Rhenen WJJoOBTIJoI, Occupational, Psychology O, Behavior. How changes in job demands and resources predict burnout, work engagement, and sickness absenteeism 2009; 30(7): 893 – 917.

Development CIoPa. CIPD Good Work Index 2022 SURVEY REPORT; 2022.

Hayes SW, Priestley JL, Ishmakhametov N, Ray HE. “I’m not Working from Home, I’m Living at Work”: Perceived Stress and Work-Related Burnout before and during COVID-19; 2020.

Bergström G, Bodin L, Hagberg J, Aronsson G, Josephson MJJoo, medicine e. Sickness presenteeism today, sickness absenteeism tomorrow? A prospective study on sickness presenteeism and future sickness absenteeism; 2009

Kivimäki M, Head J, Ferrie JE, Hemingway H, Shipley MJ, Vahtera J, et al. Working while ill as a risk factor for serious coronary events: the Whitehall II study 2005; 95(1): 98 – 102.

Sanderson K, Andrews GJTCJoP. Common mental disorders in the workforce: recent findings from descriptive and social epidemiology 2006; 51(2) : 63 – 75.

Sanderson K, Tilse E, Nicholson J, Oldenburg B, Graves NJJoad. Which presenteeism measures are more sensitive to depression and anxiety? 2007; 101(1-3): 65 – 74.

Howard KJ, Mayer TG, Gatchel RJJJoO, Medicine E. Effects of presenteeism in chronic occupational musculoskeletal disorders: stay at work is validated 2009: 724 – 31.

Webster RK, Liu R, Karimullina K, Hall I, Amlot R, Rubin GJJBph. A systematic review of infectious illness presenteeism: prevalence, reasons and risk factors 2019; 19(1): 1 – 13.

Kinman G. Sickness presenteeism at work: prevalence, costs and management. British medical bulletin; 2019.

Sanderson K, Cocker FJAfp. Presenteeism: Implications and health risks 2013;42(4): 172 – 5.

Hemp PJHbr. Presenteeism: at work-but out of it. 2004;82(10): 49 – 58.

Garrow VPJBIfES. A review of current thinking; 2016.

Szymczak JE, Smathers S, Hoegg C, Klieger S, Coffin SE, Sammons JSJJp. Reasons why physicians and advanced practice clinicians work while sick: a mixed-methods analysis. 2015; 169(9): 815 – 21.

Nittaya Suksupa WJ. Stress and Fear on the Duty Awareness during COVID-19 Outbreak of Registered Nurses, Chareonkrung Phacharuk Hospital. Journal of The Royal Thai Army Nurses. 2022; 23(3): 457 – 69.

Parit Phongam NP, Srirat Lormphongs*2. Mental Health Status and Burnout during COVID-19 Pandemic among Registered Nurses in a General Hospital, Chonburi Province. Journal of The Royal Thai Army Nurse 2022;23(2): 364 – 71.

Hooftman WE, Westerman MJ, Van Der Beek AJ, Bongers PM, Van Mechelen WJSjow, environment, health. What makes men and women with musculoskeletal complaints decide they are too sick to work? 2008: 107 – 12.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-07-07