ความเครียดและการจัดการความเครียดในสตรีที่เป็นความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ ชนิดรุนแรง ที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล: บทบาทพยาบาลผดุงครรภ์

ผู้แต่ง

  • ปาริชาติ วันชูเสริม วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
  • สิวาพร พานเมือง

คำสำคัญ:

ความเครียด, การจัดการความเครียด, ความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ชนิดรุนแรง, บทบาทพยาบาลผดุงครรภ์

บทคัดย่อ

สตรีตั้งครรภ์ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์มักมีความเครียดที่ระดับสูง โดยเฉพาะคนที่ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เนื่องจากรับรู้ว่าอาการของโรครุนแรงที่อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่อตนเอง ได้แก่  รกลอกตัวก่อนกำหนด ภาวะชัก เลือดออกในสมอง และเสียชีวิต ภาวะแทรกซ้อนต่อทารกในครรภ์ ได้แก่ ภาวะเจริญเติบโตช้าในครรภ์ คลอดก่อนกำหนด ขาดออกซิเจนในครรภ์ และเสียชีวิตในครรภ์ สตรีตั้งครรภ์ต้องสูญเสียบทบาทที่เคยทำเมื่ออยู่ที่บ้าน เช่น บทบาทภรรยา และบทบาทมารดา รวมทั้งเผชิญกับบุคคลและแผนการรักษาที่ไม่คุ้นเคย การถูกจำกัดกิจกรรม และผลข้างเคียงจากการรักษา จากสถานการณ์ดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นภาวะวิกฤตในชีวิต ทำให้เกิดความเครียดระดับสูงเพิ่มมากขึ้น ซึ่งความเครียดทำให้อาการของโรคความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์รุนแรงมากขึ้น และมีผลกระทบทั้งต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์ รวมทั้งครอบครัว ดังนั้นพยาบาลผดุงครรภ์ต้องให้ความสำคัญอย่างมากเกี่ยวกับความเครียดและ การจัดการความเครียดในสตรีที่เป็นความดันโลหิตสูงชนิดรุนแรงขณะตั้งครรภ์ ที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ด้วยการส่งเสริมความสุขสบาย  ด้านร่างกาย ลดความเครียดด้านจิตใจ ลดปัจจัยและสิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นความเครียดและระดับความดันโลหิต ส่งเสริมการได้รับความรู้เรื่อง โรครวมทั้งส่งเสริมการสนับสนุนทางสังคม เพื่อลดระดับความเครียด และป้องกันผลกระทบจากความเครียดที่จะเกิดขึ้น

References

นันทพร แสนศิริพันธ์. การพยาบาลผดุงครรภ์ :สตรีที่มีภาวะแทรกซ้อน. พิมพ์ครั้งที่ 1. เชียงใหม่ :มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2560.

Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Spong CY, Dashe JS, Hoffman BL, et al. Williams Obstetrics. 25th ed. New York: McGraw Hill; 2018.

Cunningham FG, Leveno KL, Bloom ST, Spong CY, Dashe JS, Hoffman BL, et al. Hypertensive disorders in pregnancy. Williams Obstetrics. 24th ed. Boston: McGraw Hill; 2014.

กรมอนามัย. สถิติสาธารณสุขอัตราส่วนการตายมารดา. กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก สำนักส่งเสริมสุขภาพกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข; 2565.

พรรณพิไล ศรีอาภรณ์. การพยาบาลสตรีที่มีความผิดปกติด้านจิตใจในระยะหลังคลอด. ใน นันทพร แสนศิริพันธ์ และฉวี เบาทรวง (บรรณาธิการ). การพยาบาลและการผดุง ครรภ์: สตรีที่มีภาวะแทรกซ้อน. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2560.

Sivakumar S. Effect of Pregnancy Induced Hypertension on Mothers and their Babies. The Indian Journal of Pediatrics 2007; 74(7): 623–25.

Chantanamongkon K. Nursing care for pregnant women with medical, gynecological and surgical complications. 2nd ed. Samut Prakan: Jamjuree production; 2012.

Maloni JA, Kutil RM. Antepartum support group for women hospitalized on bed rest. MCN 2000; 25(4): 204 – 10.

ACOG Committee Opinion No. 767: Emergent Therapy for Acute-Onset, Severe Hypertension During Pregnancy and the Postpartum Period. Obstet Gynecol 2019; 133(2): 174 – 80.

Borders AEB, Grobman WA, Amsden LB, Holl JL. Chronic stress and low birth weight neonates in a low-income population of women. Journal of Obstetrics and Gynecology 2007; 109: 331 – 38.

Giurgescu C, Penckofer S, Maurer MC, Bryant FB. Impact of uncertainly, social support, and prenatal coping on the psychological well-being of high-risk pregnancy woman. Nursing Research 2006; 55(5): 356 – 65.

Neuman, B, Fawcett J. The Neuman Systems Model. 5th Ed.. Boston, DC: Pearson Education, Inc; 2011.

Giurgescu C., et al. Impact of uncertainly, social support, and prenatal coping on the psychological well- being of high-risk pregnancy woman. Nursing Research 2006; 55(5): 356 – 65.

วราภรณ์ คงสุวรรณ และ สิริวรรณ คงทอง. ประสบการณ์ภาวะเศร้าโศกของคู่สมรสไทยพุทธของผู้เสียชีวิตจากการเจ็บป่วยวิกฤต [ปริญญานิพนธ์ ปริญญาพยาบาล ศาสตรมหาบัณฑิต]. สงขลา:มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์; 2556.

Thadakant S, Pruksacheva T, Jaovisidha A. Gestational Diabetes and/or Hypertension Toward Themselvesand Their Fetuses. Ramathibodi Nursing Journal 2010; 16(2): 185 – 99.

Suzuki S, Shinmura H, Kato M. Maternal Uncontrolled Anxiety Disorders Are Associated with the Increased Risk of Hypertensive Disorders in Japanese Pregnant Women. Journal of Clinical Medicine Research 2015;7(10): 791 – 94.

นิสาชล สุขแก้ว, วรางคณา ชัชเวช และสุรีย์พร กฤษเจริญ. The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health 2021; 8(3): 32 – 48.

Maitreechit D, Sangin, S, Siriarunrat S. Relationships Between Health Care Behaviors, Anxiety, Social Support and Quality of Life among Pregnant Women with Pregnancy Induced Hypertension. Chula Med Bull 2020; 2(1): 39 – 47.

Hussian MH, Fatin A, Saffar AA. Self-Care Management of Pregnancy Induced Hypertension for Pregnant Women Attending Primary Health Care Centers at Kirkuk City. Journal for Nursing Sciences 2016; 6(2): 1 – 10.

Chamraksa P, Triprakong S. Patients and nurses perception on nurses information given in Songklanagarind hospital. Songklanagarind Journal of Nursing 2011; 31(3): 27 – 40.

Jitnawee W, Sagultep B, Vutichan D, Sungsuwan B. The Effect of Discharge Planning in Maternal Postpartum Severe Preeclampsia. Region 11 Medical Journal 2017; 31(1): 166 – 70.

Sonmongkol S. Health Perception, Social Support and Self-Care Behaviors among Adolescent Pregnant in Phuket Province. Region 11 Medical Journal 2016; 30(2): 105 – 14.

Sheppard JP, Schwartz CL, Tucker K, McManus RJ. Modern Management and Diagnosis of Hypertension in the United Kingdom: Home Care and Self-Care. Annals of Global Health 2016; 82(2): 274 – 87.

เบญจวรรณ เอกะสิงห์. ความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยและวิธีการเผชิญความเครียดของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน [วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลมารดาและทารก]. มหาวิทยาลัยมหิดล; 2541.

Lapchem P. Relationships between selected factors, uncertainty in illness and parturition social support and fear of childbirth among high risk primiparous women [Unpublished master’s thesis]. Bangkok: Mahidol University; 2007.

Pollock JD, Makaryus AN. Physiology, Cardiac Cycle. In Stat Pearls [Internet]. Stat Pearls Publishing; 2021.

ACOG Committee on Obstetric Practice. ACOG Practice Bulletin No. 222: Gestational Hypertension and Preeclampsia. Obstetrics & Gynecology 2020; 135(6): 237 – 60.

Jaikwang O. The development of clinical practice guideline for discomfort management in pregnant woman with hypertension severe pregnancy Udon Thani Hospital [dissertation]. Khon Kaen: Khon Kaen University; 2011.

Chairob M. Effects of childbirth preparation on family parcipitation with pain level during first stage of labour. Khon Kaen: Khon Kaen University; 2009.

พรรณี ฉุ้นประดับ. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง การสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมการเผชิญความเครียดในหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง [ปริญญานิพนธ์ ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต]. มหาวิทยาลัยมหิดล: กรุงเทพฯ; 2538.

Anansawas S. Nursing Obstetrics. Anansawas S, editor. Nonthaburi: Yutharin; 2017.

Tongprateep T. Spiritual care: Dimensions of Nursing. Bangkok: V print; 2009.

Srijaiwong S, Wongyai J. Stress and coping behavior in high risk pregnant women. Boromarajonani College of Nursing Uttaradit; 2008.

Anansawas S. Nursing Obstetrics. Anansawas S, editor. Nonthaburi: Yutharin; 2017.

Logsdon MC, Davis DW. Social and professional support for pregnant and parenting women. The American journal of maternal child nursing 2003; 28(6) : 371 – 6.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2024-01-22