Evaluating Psychometric Properties of the Connor–Davidson Resilience Scale (10-Item CD-RISC) among University Students in Thailand การทดสอบคุณภาพเครื่องมือแบบวัดความความแข็งแกร่งและยืดหยุ่นของชีวิต Connor–Davidson Resilience Scale (10-item CD-RISC) ในกลุ่มนักศึกษาไทย

Main Article Content

Nopporn Vongsirimas
Wareerat Thanoi
Piyanee Klainin Yobas

Abstract

            Purpose: To test psychometric properties of the CD-RISC among Thai undergraduate university students.


            Design: Methodological research.


            Method: Participants were recruited via convenience sampling. Students who were enrolled in any undergraduate program at a university in Bangkok, Thailand were eligible. They would be excluded if they had chronic medical illness and/or mental disorders requiring hospitalization. Participants were asked to complete self-reported questionnaires, including the CD-RISC. Data were analyzed using exploratory and confirmatory factor analyses (EFA and CFA) to explore the construct validity of the scale. Reliability analyses were also carried out to test internal consistency reliability.


            Main findings: Sample size was 966 for Time 1 and 695 for Time 2. Results from EFA showed that the 10-item CD-RISC displayed one-factor solution for both data assessment points. For Time 1, factor loadings ranged from 0.54 to 0.74 and for Time 2 those were in the range of 0.50 - 0.73. Results for CFA suggested that the one-factor structure fit well with the sample data for both Time 1 and Time 2. This evidence supported the construct validity of the scale. Cronbach’s alpha were .86 for both Time 1 and for Time 2, indicating good reliability.


            Conclusion and recommendations: Findings from this study revealed acceptable psychometric properties of the Thai version CD-RISC. Thus, this scale is suitable to capture the concept of resilience among Thai undergraduate students. Future research may test the Thai version CD-RISC on other Thai populations.


 


บทคัดย่อ


          วัตถุประสงค์: เพื่อทดสอบคุณภาพเครื่องมือแบบวัดความความแข็งแกร่งและยืดหยุ่นของชีวิต Connor–Davidson Resilience Scale (10-item CD-RISC) ในกลุ่มนักศึกษาไทย


          รูปแบบการวิจัย: การวิจัยเครื่องมือวิจัย


          วิธีดำเนินการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างถูกคัดเลือกจากการสุ่มอย่างสะดวกจากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ ประเทศไทย หากนักศึกษามีการเจ็บป่วยเรื้อรัง หรือมีการป่วยทางสุขภาพจิตที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจะไม่ถูกคัดเลือกเข้าเป็นกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างทำการตอบแบบสอบถามซึ่งประกอบด้วย แบบวัดความแข็งแกร่งและยืดหยุ่นของชีวิต ฉบับภาษาไทย (10-CD-RISC-Thai version) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบแบบ การวิเคราะห์โครงสร้างเชิงสำรวจ และการวิเคราะห์โครงสร้างเชิงยืนยัน เพื่อทดสอบความตรงเชิงโครงสร้างของเครื่องมือ และวิเคราะห์ความเที่ยงของเครื่องมือด้วยการทดสอบความคงที่ภายใน


          ผลการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างจำนวน 966 คนในช่วงเวลาที่ 1 และจำนวน 695 ในช่วงเวลาที่ 2 ผลการวิเคราะห์โครงสร้างเชิงสำรวจแสดงว่าแบบวัดความแข็งแกร่งและยืดหยุ่นของชีวิต ฉบับภาษาไทยทั้ง 10 ข้อนี้มี 1 องค์ประกอบในทั้งสองช่วงเวลาโดย ในช่วงเวลาที่ 1 แสดงผลค่าน้ำหนักองค์ประกอบระหว่าง 0.54 ถึง 0.74 และในช่วงเวลาที่ 2 มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบระหว่าง 0.50 ถึง 0.73 ผลจากการวิเคราะห์โครงสร้างเชิงยืนยัน แสดงให้เห็นว่าโครงสร้าง 1 องค์ประกอบมีความสอดคล้องกับข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้งช่วงเวลาที่ 1 และช่วงเวลาที่ 2 ผลจากการศึกษาครั้งนี้สนับสนุนความตรงเชิงโครงสร้างของแบบวัด ค่าครอนบราคอัลฟ่ามีค่าเท่ากับ .86 ทั้งช่วงเวลาที่ 1 และช่วงเวลาที่ 2 แสดงว่าแบบวัดนี้มีค่าความเชื่อมั่นที่ดี


          สรุปและข้อเสนอแนะ: ผลจากการศึกษาครั้งนี้แสดงค่าที่ยอมรับได้ของคุณภาพเครื่องมือแบบวัดความความแข็งแกร่งและยืดหยุ่นของชีวิต ฉบับภาษาไทย ดังนั้นเครื่องมือนี้จึงเหมาะที่จะนำไปวัดตัวแปรความความแข็งแกร่งและยืดหยุ่นของชีวิตในกลุ่มนักศึกษาไทย การวิจัยในอนาคตอาจทำการทดสอบคุณภาพเครื่องมือนี้ในกลุ่มตัวอย่างอื่นต่อไป

Article Details

How to Cite
Vongsirimas, N., Thanoi, W., & Yobas, P. K. (2017). Evaluating Psychometric Properties of the Connor–Davidson Resilience Scale (10-Item CD-RISC) among University Students in Thailand: การทดสอบคุณภาพเครื่องมือแบบวัดความความแข็งแกร่งและยืดหยุ่นของชีวิต Connor–Davidson Resilience Scale (10-item CD-RISC) ในกลุ่มนักศึกษาไทย. Nursing Science Journal of Thailand, 35(3), 25–35. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ns/article/view/116086
Section
Research Papers

References

1. Caldeira KM, Kasperski SJ, Sharma E, Vincent KB, O'Grady KE, Wish ED, et al. College students rarely seek help despite serious substance use problems. J Subst Abuse Treat. 2009;37(4):368-78.
2. Eisenberg D, Gollust SE, Golberstein E, Hefner JL. Prevalence and correlates of depression, anxiety, and suicidality among university students. Am J Orthopsychiatry. 2007;77(4):534-42.
3. MacCabe JH, Lambe MP, Cnattingius S, Sham PC, David AS, Reichenberg A, et al. Excellent school performance at age 16 and risk of adult bipolar disorder: national cohort study. Br J Psychiatry. 2010;196(2):109-15.
4. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5®). 5th ed. Arlington, VA: American Psychiatric Association Publishing; 2013.
5. Auerbach RP, Alonso J, Axinn WG, Cuijpers P, Ebert DD, Green JG, et al. Mental disorders among college students in the World Health Organization World Mental Health Surveys. Psychol Med. 2016;46(14):2955-70.
6. Tan JB, Yates S. Academic expectations as sources of stress in Asian students. Soc Psychol Educ. 2011;14(3):389-407.
7. Thanoi W, Phancharoenworakul K, Thompson EA, Panitrat R, Nityasuddhi D. Thai adolescent suicide risk behaviors: testing a model of negative life events, rumination, emotional distress, resilience and social support. Pac Rim Int J Nurs Res Thail. 2010;14(3):187-202.
8. Thompson EA, Eggert LL, Randell BP, Pike KC. Evaluation of indicated suicide risk prevention approaches for potential high school dropouts. Am J Public Health. 2001;91(5):742-52.
9. Conner KM, Davidson JR. Development of a new resilience scale: the Conner-Davidson Resilience Scale (CD-RISC). Depress Anxiety. 2003;18(2):76-82.
10. Wagnild G. Resilience and successful aging. Comparison among low and high income older adults. J Gerontol Nurs. 2003;29(12):42-9.
11. Block J, Kremen AM. IQ and ego-resiliency: conceptual and empirical connections and separateness. J Pers Soc Psychol.1996;70(2):349-61.
12. Wagnild GM, Young HM. Development and psychometric evaluation of the Resilience Scale. J Nurs Meas. 1993;1(2):165-78.
13. Windle G, Bennett KM, Noyes J. A methodological review of resilience measurement scales. Health Qual Life Outcomes. 2011 Feb 4;9:8. doi: 10.1186/1477-7525-9-8. PubMed PMID: 21294858; PubMed Central PMCID: PMC3042897.
14. Pangallo A, Zibarras L, Lewis R, Flaxman P. Resilience through the lens of interactionism: a systematic review. Psychol Assess. 2015;27(1):1-20.
15. Scali J, Gandubert C, Ritchie K, Soulier M, Ancelin ML, Chaudieu I. Measuring resilience in adult women using the 10-items Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC). Role of trauma exposure and anxiety disorders. PloS One. 2012;7(6):e39879. doi: 10.1371/journal.pone.0039879. PubMed PMID: 22768152; PubMed Central PMCID: PMC3387225.
16. Bosworth K, Earthman E. From theory to practice: school leaders' perspectives on resiliency. J Clin Psychol. 2002;58(3):299-306.
17. Rak CF, Patterson LE. Promoting resilience in at-risk children. J Couns Dev. 1996;74(4):368-73.
18. Lamond AJ, Depp CA, Allison M, Langer R, Reichstadt J, Moore DJ, et al. Measurement and predictors of resilience among community-dwelling older women. J Psychiatr Res. 2008;43(2):148-54.
19. Jørgensen IE, Seedat S. Factor structure of the Connor-Davidson resilience scale in South African adolescents. Int J Adolesc Med Health. 2008;20(1):23–32.
20. Yu XN, Lau JT, Mak WW, Zhang J, Lui WW, Zhang J. Factor structure and psychometric properties of the Connor-Davidson Resilience Scale among Chinese adolescents. Compr Psychiatry. 2011;52(2):218-24.
21. Karairmak O. Establishing the psychometric qualities of the Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC) using exploratory and confirmatory factor analysis in a trauma survivor sample. Psychiatry Res. 2010;179(3):350-6.
22. Campbell-Sills L, Stein MB, Psychometric analysis and refinement of the Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC): validation of a 10-item measure of resilience. J Trauma Stress. 2007;20(6):1019-28.
23. Notario-Pacheco B, Solera-Martínez M, Serrano-Parra MD, Bartolomé-Gutiérrez R, García-Campayo J, Martínez-Vizcaíno V. Reliability and validity of the Spanish version of the 10-item Connor-Davidson Resilience Scale (10-item CD-RISC) in young adults. Health Qual Life Outcomes. 2011 Aug 5;9:63. doi: 10.1186/1477-7525-9-63. PubMed PMID: 21819555; PubMed Central PMCID: PMC3173284.
24. Dolores Serrano-Parra M, Garrido-Abejar M, Notario-Pacheco B, Bartolomé-Gutiérrez R, Solera-Martínez M, Martínez-Vizcaíno V. [Validity of the Connor-Davidson resilience scale (10 items) in a population of elderly]. Enferm Clin. 2012;23(1):14-21.
25. Keyhani M, Taghvaei D, Rajabi A, Amirpour B. Internal consistency and confirmatory factor analysis of the Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC) among nursing female. Iranian Journal of Medical Education. 2015;14(10):857-65.
26. Aloba O, Olabisi O, Aloba T. The 10-Item Connor–Davidson Resilience Scale: factorial structure, reliability, validity, and correlates among student nurses in Southwestern Nigeria. J Am Psychiatr Nurses Assoc. 2016;22(1):43-51.
27. Grove S, Burns N, Gray J. The practice of nursing research. 7th ed. St. Louis, MO: Elsevier Saunders; 2013.
28. Wang L, Shi Z, Zhang Y, Zhang Z. Psychometric properties of the 10-item Connor-Davidson Resilience Scale in Chinese earthquake victims. Psychiatry Clin Neurosci. 2010;64(5):499-504.
29. Brislin RW. The wording and translation of research instrument. In: Lonner WJ, Berry JW, editors. Field methods in Cross-Cultural Research. Beverly Hills, CA: Sage; 1986. p.137-64.
30. Stevens J. Applied multivariate statistics for the social sciences. 2nd ed. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates; 1992.
31. Brown TA. Confirmatory factor analysis for applied research. New York, NY: Guilford Press; 2006.
32. Villiers-Tuthill A, Doulougeri K, McGee H, Montgomery A, Panagopoulou E, Morgan K. Development and validation of a cross-country hospital patient quality of care assessment tool in Europe. Patient. 2017 May 18. doi: 10.1007/s40271-017-0246-8. PubMed PMID: 28523465.
33. Marsh HW, Hau K-T, Wen Z. In search of golden rules: comment on hypothesis testing approaches to setting cut off values for fit indexes and dangers in overgeneralizing Hu and Bentler's (1999) findings. Struct Equ Modeling. 2004;11(3):320-41.