Predictors of Quality of life among Post-Lumbar Surgery Patients ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตผู้ป่วยหลังผ่าตัดกระดูกสันหลังระดับเอว

Main Article Content

Laddawan Himkhun
Suporn Danaidutsadeekul
Napaporn Wanitkun
Cholawet Chawasiri

Abstract

       Purpose: To study the influence of functional status, health literacy, self-management, patient engagement, perceived person-centered care on the quality of life of post-lumbar surgery patients.  


       Design: A correlational predictive study.


       Methods: The sample consisted of 110 patients who had post-lumbar surgery and came for follow up at one tertiary referral hospital in Bangkok.  Data were collected using questionnaires including a demographic data form, quality of life-8D, patient health engagement scale, patient activation measure 13, health literacy, consultation care measure, clinical symptoms of Japanese Orthopedic Association score.  Data were analyzed using descriptive statistics and multiple regressions.


       Main findings: The findings showed that overall quality of life was good (gif.latex?\fn_cm&space;\bar{x} = .75).  Functional status, health literacy, self-management, patient engagement, and perceived person-centered care could predict the quality of life of post-lumbar surgery patients by 42.8% (R2 = .428, F = 15.578, p < .05).  


       Conclusion and recommendations: The researcher recommended that nurses should develop the program to promote functional status, health literacy, self-management, patient engagement, and perceived person-centered care in order to promote good quality of life of post-lumbar surgery patients.


 


บทคัดย่อ


       วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาอำนาจการทำนายของ ภาวะการทำหน้าที่ ความแตกฉานทางสุขภาพ การจัดการตนเอง ความรับผิดชอบต่อสุขภาพของผู้ป่วย และการรับรู้การดูแลแบบบุคคลเป็นศูนย์กลาง ต่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยหลังผ่าตัดกระดูกสันหลังระดับเอว


       รูปแบบการวิจัย: การหาความสัมพันธ์เชิงทำนาย


       วิธีดำเนินการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยหลังผ่าตัดกระดูกสันหลังระดับเอว จำนวน 110 คน ที่มาตรวจติดตามหลังผ่าตัด ณ โรงพยาบาลตติยภูมิแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามคุณภาพชีวิต แบบวัดความรับผิดชอบต่อสุขภาพของผู้ป่วย แบบสอบถามการจัดการตนเอง แบบประเมินความแตกฉานทางสุขภาพ แบบประเมินการรับรู้การดูแลแบบบุคคลเป็นศูนย์กลาง แบบประเมินภาวะการทำหน้าที่ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสมการถดถอยพหุ


       ผลการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างมีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับดี (gif.latex?\fn_cm&space;\bar{x} = .75) ภาวะการทำหน้าที่ ความแตกฉานทางสุขภาพ การจัดการตนเอง ความรับผิดชอบต่อสุขภาพของผู้ป่วย การรับรู้การดูแลแบบบุคคลเป็นศูนย์กลาง สามารถทำนายคุณภาพชีวิตผู้ป่วยหลังผ่าตัดกระดูกสันหลังระดับเอวได้ร้อยละ 42.8 (R2 = .428, F = 15.578, p < .05)


       สรุปและข้อเสนอแนะ: พยาบาลควรพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมภาวะการทำหน้าที่ การจัดการตนเอง ความแตกฉานทางสุขภาพ ความรับผิดชอบต่อสุขภาพของผู้ป่วย การรับรู้การดูแลแบบบุคคลเป็นศูนย์กลาง เพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยหลังผ่าตัดกระดูกสันหลังระดับเอวมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

Article Details

How to Cite
Himkhun, L., Danaidutsadeekul, S., Wanitkun, N., & Chawasiri, C. (2017). Predictors of Quality of life among Post-Lumbar Surgery Patients: ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตผู้ป่วยหลังผ่าตัดกระดูกสันหลังระดับเอว. Nursing Science Journal of Thailand, 35(3), 82–93. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ns/article/view/116099
Section
Research Papers

References

1. Alshami AM. Prevalence of spinal disorders and their relationships with age and gender. Saudi Med J. 2015;36(6):725-30.
2. Deyo RA. Treatment of lumbar spinal stenosis: a balancing act. Spine J. 2010;10(7):625-7.
3. Yoshihara H, Yoneoka D. Incidental dural tear in lumbar spinal decompression and discectomy: analysis of a nationwide database. Arch Orthop Trauma Surg. 2013;133(11):1501-8.
4. Donabedian A. The quality of care. How can it be assessed? JAMA. 1988;260(12):1743-8.
5. Pekkanen L, Neva MH, Kautiainen H, Dekker J, Piitulainen K, Wahlman M, et al. Disability and health-related quality of life in patients undergoing spinal fusion: a comparison with a general population sample. BMC Musculoskelet Disord. 2013;14:211.
6. Berkman ND, Sheridan SL, Donahue KE, Halpern DJ, Crotty K. Low health literacy and health outcomes: an updated systematic review. Ann Intern Med. 2011;155(2):97-107.
7. Shneerson C, Taskila T, Greenfield S, Gale N. A survey investigating the associations between self-management practices and quality of life in cancer survivors. Support Care Cancer. 2015;23(9):2655-62.
8. McCormack B, McCance T. Person-centred nursing: theory and practice. Oxford: Wiley-Blackwell; 2010.
9. Jerofke T, Weiss M, Yakusheva O. Patient perceptions of patient-empowering nurse behaviours, patient activation and functional health status in postsurgical patients with life-threatening long-term illnesses. J Adv Nurs. 2014;70(6):1310-22.
10. Richardson J, Sinha K, Lezzi A, Khan MA. Modelling the utility of health sates with the assessment of uality of Life (AQoL) 8D instrument: overview and utility scoring algorithm [Internet]. Melbourne, Australia: Centre for Health Economics, Monash University; 2011 [cited 2014 Oct 10]. Available from: http://www.aqol.com.au/papers/researchpaper63.pdf.
11. Graffigna G, Barello S, Bonanomi A, Lozza E. Measuring patient engagement: development and psychometric properties of the Patient Health Engagement (PHE) scale. Front Psychol. 2015;6:274.
12. Hibbard JH, Stockard J, Mahoney ER, Tusler M. Development of the Patient Activation Measure (PAM): conceptualizing and measuring activation in patients and consumers. Health Serv Res. 2004;39(4 Pt 1):1005-26.
13. Choocherd S, Wanitkun N, Danaidutsadeekul S, Yottasurodom C. Relationshieps among health literacy, severity of disease, patient engagement, perception of person-centered care and quality of life in patients after coronary artery bypass graft surgery. Journal of Nursing Science. 2016;34(1):94-106. (in Thai).
14. Suetrong T, Danaidutsadeekul S, Wanitkun N, Hanprasertpong T. Comparisons of body mass index, chronic stress, health literacy, patient engagement and perception of person-centered care between recurrent and non-recurrent urolithiasis patients. Journal of Nursing Science. 2016;34(1):80-91. (in Thai).
15. Wanitkul N, Pattaramongkolrit S, Vichathai C, Petchrung B, Kloyaium S, Batterham R, et al. Health literacy in Thai people [Internet]. Nonthaburi: Health Systems Research Institute; 2014 [cited 2014 Sep 14]. Available from: http;//kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/3987. (in Thai).
16. Little P, Everitt H, Williamson I, Warner G, Moore M, Gould C, et al. Observational study of effect of patient centredness and positive approach on outcomes of general practice consultations. BMJ. 2001;323(7318):908-11.
17. Osawa T, Ogura T, Hayashida T, Mori M, Hase H. Evaluation of lumbosacral nerve root lesions using evoked potentials recorded by a surface electrode technique. Spine (Phila Pa 1976). 2003;28(5):496-501.
18. Butsankot P, Thosingha O, Chanruangvanich W, Chawasiri C. The influence of co-morbidity, body mass index, and depression on post-operative recovery among patients undergoing lumbar surgery. Journal of Nursing Science. 2016;34(1):129-41.
19. Gammage KL, Gasparotto J, Mack DE, Klentrou P. Gender differences in osteoporosis health beliefs and knowledge and their relation to vigorous physical activity in university students. J Am Coll Health. 2012;60(1):58-64.
20. Archer KR, Seebach CL, Mathis SL, Riley LH 3rd, Wegener ST. Early postoperative fear of movement predicts pain, disability, and physical health six months after spinal surgery for degenerative conditions. Spine J. 2014;14(5):759-67.
21. Whitmore RG, Curran JN, Ali ZS, Mummaneni PV, Shaffrey CI, Heary RF, et al. Predictive value of 3-month lumbar discectomy outcomes in the NeuroPoint-SD Registry. J Neurosurg Spine. 2015;23(4):459-66.
22. Halverson JL, Martinez-Donate AP, Palta M, Leal T, Lubner S, Walsh MC, et al. Health literacy and health-related quality of life among a population-based sample of cancer patients. J Health Commun. 2015;20(11):1320-9.
23. Menichetti J, Graffigna G. "PHE in Action": development and modeling of an intervention to improve patient engagement among older adults. Front Psychol. 2016;7:1405.
24. Barello S, Graffigna G. Engaging patients to recover life projectuality: an Italian cross-disease framework. Qual Life Res. 2015;24(5):1087-96.
25. Skolasky RL, Mackenzie EJ, Wegener ST, Riley LH 3rd. Patient activation and adherence to physical therapy in persons undergoing spine surgery. Spine (Phila Pa 1976). 2008;33(21):E784-91.