Predictors of Quality of Life among Osteoarthritis Patients after Knee Arthroplasty ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

Main Article Content

Kwanrudee Koponrat
Suporn Danaidutsadeekul
Napaporn Wanitkul
Rapeepat Narkbunnum

Abstract

        Purpose: To study predictive power of health literacy, self-management, functional status, patient engagement, and perceived person-centered care on quality of life of knee osteoarthritis patients after knee arthroplasty.


        Design: Predictive study design.


        Methods: The sample consisted of 112 patients with primary osteoarthritis of the knee after first arthroplasty in one tertiary hospital in Bangkok, who came to follow-up at 3 – 6 months after surgery.  Data were collected using personal data questionnaire, the assessment of quality of life - 8D, patient health engagement scale, patient activation measure, health literacy questionnaires, consultation care measure, and modified Western Ontario and McMaster Universities osteoarthritis index.  Data were analyzed using descriptive statistics and multiple regression analysis.


        Main findings: Health literacy, self-management, functional status, patient engagement, and perceived person-centered care were accounted for 33.4% of variance in quality of life of patients with statistical significance (R2 = .334, F = 10.629, p < .05).  Only functional status, patient engagement, and self-management could significantly predict quality of life of patients with arthroplasty (β = - .335, .249, .184, p < .05, respectively)


       Conclusion and recommendations: Nurses should be aware of promoting functional status and self-management in patients and develop care models by allowing the patients to engage in healthcare, plan and modify personal healthcare models.  This could lead to better quality of life among the patients with osteoarthritis of the knee after arthroplasty.


 


บทคัดย่อ

         วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาอำนาจการทำนายของความแตกฉานทางสุขภาพ การจัดการตนเอง ภาวะการทำหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อสุขภาพของผู้ป่วย และการรับรู้การดูแลแบบบุคคลเป็นศูนย์กลางต่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม


        รูปแบบการวิจัย: การศึกษาความสัมพันธ์เชิงทำนาย


        วิธีดำเนินการวิจัย: กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 112 คน เป็นผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมปฐมภูมิหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมครั้งแรกที่มารับการตรวจติดตามผลการรักษาหลังผ่าตัด 3-6 เดือน ณ โรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามส่วนบุคคล แบบประเมินคุณภาพชีวิต แบบวัดความรับผิดชอบต่อสุขภาพของผู้ป่วย แบบสอบถามการจัดการตนเอง แบบประเมินความแตกฉานทางสุขภาพ แบบสอบถามการรับรู้การดูแลแบบบุคคลเป็นศูนย์กลาง และแบบประเมินภาวะการทำหน้าที่ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและวิเคราะห์การถดถอยพหุ


        ผลการวิจัย: ความแตกฉานทางสุขภาพ การจัดการตนเอง ภาวะการทำหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อสุขภาพของผู้ป่วย และการรับรู้การดูแลแบบบุคคลเป็นศูนย์กลางสามารถร่วมกันทำนายของคุณภาพชีวิตผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมได้ร้อยละ 33.4 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (R2 = .334, F = 10.629, p < .05) โดยปัจจัยที่สามารถทำนายคุณภาพชีวิตได้สูงสุดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ คือ ภาวะการทำหน้าที่ (β = - .335, p < .05) รองลงมา คือ ความรับผิดชอบต่อสุขภาพของผู้ป่วย (β = .249, p < .05) และการจัดการตนเอง (β = .184, p < .05) ตามลำดับ


        สรุปและข้อเสนอแนะ: พยาบาลควรตระหนักถึงการส่งเสริมภาวะการทำหน้าที่และการจัดการตนเองที่เหมาะสมในผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม พัฒนารูปแบบการพยาบาลโดยการให้ผู้ป่วยเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสุขภาพ วางแผนและปรับรูปแบบการดูแลสุขภาพของตนเอง ซึ่งจะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Article Details

How to Cite
Koponrat, K., Danaidutsadeekul, S., Wanitkul, N., & Narkbunnum, R. (2017). Predictors of Quality of Life among Osteoarthritis Patients after Knee Arthroplasty: ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม. Nursing Science Journal of Thailand, 35(3), 94–105. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ns/article/view/116104
Section
Research Papers

References

1. Fransen M, Bridgett L, March L, Hoy D, Penserga E, Brooks P. The epidemiology of osteoarthritis in Asia. Int J Rheum Dis. 2011;14(2):113-21.
2. Grayson CW, Decker RC. Total joint arthroplasty for persons with osteoarthritis. PM R. 2012;5 Suppl:S97-103.
3. Rejeski WJ, Ettinger WH Jr, Martin K, Morgan T. Treating disability in knee osteoarthritis with exercise therapy: a central role for self-efficacy and pain. Arthritis Care Res. 1998;11(2):94-101.
4. Sweeney K, Grubisic M, Marra CA, Kendall R, Li LC, Lynd LD. Comparison of HRQL between unicompartmental knee arthroplasty and total knee arthroplasty for the treatment of osteoarthritis. J Arthroplasty. 2013;9 Suppl:187-90.
5. Donabedian A. The quality of care: how can it be assessed?. JAMA. 1988;260(12):1743-8.
6. McCormack B, McCance T. Chapter 7: Person-centered nursing outcomes and their evaluation. In: Person-centered nursing: theory and practice. Oxford: Wiley-Blackwell; 2010.
7. World Health Organization. Track 2: Health literacy and health behavior [Internet]. Geneva, Switzerland: WHO; 2009 [cited 2015 Oct 20]. Available from: http://www.who.int/healthpromotion/conferences/7gchp/track2/en/
8. Zhang XH, Li SC, Fong KY, Thumboo J. The impact of health literacy on Health-Related Quality of Life (HRQoL) and utility assessment among patients with rheumatic diseases. Value Health. 2009;12 Suppl 3:S106-9.
9. Hibbard JH, Stockard J, Mahoney ER, Tusler M. Development of the Patient Activation Measure (PAM): conceptualizing and measuring activation in patients and consumers. Health Serv Res. 2004;39(4 Pt 1):1005-26.
10. Barlow J, Wright C, Sheasby J, Turner A, Hainsworth J. Self-management approaches for people with chronic conditions: a review. Patient Educ Couns. 2002;48(2):177-87.
11. Yoshida Y, Mizner RL, Ramsey DK, Snyder-Mackler L. Examining outcomes from total knee arthroplasty and the relationship between quadriceps strength and knee function over time. Clin Biomech (Bristol, Avon). 2008;23(3):320-8.
12. Coulter A. Engaging patients in healthcare. Berkshire, England: McGraw-Hill Education; 2011.
13. Coulter A. Patient engagement--what works? J Ambul Care Manage. 2012;35(2):80-9.
14. Ekman I, Wolf A, Olsson LE, Taft C, Dudas K, Schaufelberger M, et al. Effects of person-centered care in patients with chronic heart failure: the PCC-HF study. Eur Heart J. 2012;33(9):1112-9.
15. Polit DF, Beck CT. Nursing research: generating and assessing evidence for nursing practice. 8th ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 2008.
16. Richardson J, Lezzi A. Psychometric validity and the AQoL-8D multi attribute utility instrument [Internet]. Melbourne, Australia: Centre for Health Economics, Monash University; 2011 [cited 2015 Sep 22]. Available from: http://pandora.nla.gov.au/pan/83221/20120628-0000/www.buseco.monash.edu.au/centres/che/pubs/researchpaper71.pdf.
17. Graffigna G, Barello S, Bonanomi A, Lozza E. Measuring patient engagement: development and psychometric properties of the Patient Health Engagement (PHE) scale. Front Psychol. 2015;6:274.
18. Choocherd S, Wanitkun N, Danaidusadeekul S, Yottasurodom C. Relationships among health literacy, severity of disease, patient engagement, perception of person-centered careand quality of life in patients after coronary artery bypass graft surgery. Journal of Nursing Science. 2016;34 Suppl 1:94-106. (in Thai).
19. Suetrong T, Danaidutsadeekul S, Vanitkun N, Hanprasertpong T. Comparisons of body mass index, chronic stress, health literacy, patient engagement and perception of person-centered care between recurrent and non-recurrent urolithiasis patients. Journal of Nursing Science. 2016;34(2):80-91. (in Thai).
20. Wanitkul N, Pattaramongkolrit S, Vichathai C, Petchrung B, Kloyaium S, Batterham R, et al. Health literacy in Thai people [Internet]. Nonthaburi: Health Systems Research Institute; 2014 [cited 2015 Sep 10]. Available from: http;//kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/3987. (in Thai).
21. Kuptniratsaikul V, Rattanachaiyanont M. Validation of a modified Thai version of the Western Ontario and McMaster (WOMAC) osteoarthritis index for knee osteoarthritis. Clin Rheumatol. 2007;26(10):1641-5.
22. da Silva RR, Santos AA, de Sampaio Carvalho Júnior J, Matos MA. Quality of life after total knee arthroplasty: systematic review. Rev Bras Ortop. 2014;49(5):520-7.
23. Schwartz I, Kandel L, Sajina A, Litinezki D, Herman A, Mattan Y. Balance is an important predictive factor for quality of life and function after primary total knee replacement. J Bone Joint Surg Br. 2012;94(6):782-6.
24. Papakostidou I, Dailiana ZH, Papapolychroniou T, Liaropoulos L, Zintzaras E, Karachalios TS, et al. Factors affecting the quality of life after total knee arthroplasties: a prospective study. BMC Musculoskeletal Disord. 2012;13:116.
25. Balik B, Conway J, Zipperer L, Watson J. Achieving an exceptional patient and family experience of inpatient hospital care: IHI innovation series white paper [Internet]. Cambridge, Massachusetts: Institute for Healthcare Improvement; 2011 [cited 2016 Dec 15]. Available from: http://www.whaqualitycenter.org/Portals/0/Partners%20for%20Patients/TCAB/Patient-Centered/IHI%20Patient%20Family%20Experience%20of%20Hospital%20Care%20White%20Paper%202011.pdf.