An Integrative Review of Breastfeeding among Adolescent Mothers: An Ecological Model Approach การทบทวนวรรณกรรมเชิงบูรณาการของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาวัยรุ่น: การวิเคราะห์โดยใช้โมเดลเชิงนิเวศวิทยา

Main Article Content

Sasitara Nuampa
Fongcum Tilokskulchai

Abstract

Abstract


         Purpose: This integrative review aimed to examine factors associated with breastfeeding practices among adolescent mothers based on the multilevel ecological approach.


         Design: An integrative review.


         Methods: Original research studies published in 2000-2016 were identified using electronic databases (PubMed, Proquest, CINAHL, Cochrane Library, Ovid Medline, and Science Direct).  Articles were critically reviewed and extracted using an approach based on the QualSyst tool.  From 127 relevant research articles identified, 26 original researches were included in the present review.


         Main findings: The key factors of four levels based on the Ecological Model were reviewed including intrapersonal, interpersonal, institutional, and community influences, which influenced breastfeeding decisions and practices.


         Conclusion and recommendations: The results identified a need for future experimental research examining an effective intervention specifically tailored for adolescents by adapting multi-level factors on breastfeeding, in order to increase breastfeeding duration and achieve exclusive breastfeeding at six months.


 


บทคัดย่อ


         วัตถุประสงค์: การทบทวนวรรณกรรมเชิงบูรณาการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาวัยรุ่น โดยใช้กรอบแนวคิดเชิงนิเวศวิทยา


         รูปแบบการวิจัย: การทบทวนวรรณกรรมเชิงบูรณาการ


         วิธีดำเนินการวิจัย: สืบค้นงานวิจัยที่ตีพิมพ์ระหว่าง 2000-2016 โดยใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (PubMed, Proquest, CINAHL, Cochrane Library, Ovid Medline, and Science Direct) สกัดงานวิจัยโดยใช้เครื่องมือ QualSyst จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจำนวน 127 เรื่อง มีงานวิจัยจำนวน 26 เรื่องที่ผ่านการคัดเลือกและนำมาวิเคราะห์ในการศึกษานี้ 


         ผลการวิจัย: ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การเพิ่มระยะเวลาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ครอบคลุม 4 ระดับของโมเดลเชิงนิเวศวิทยา ได้แก่ ปัจจัยภายในตัวบุคคล ปัจจัยระดับบุคคล ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์กร และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับชุมชน


         สรุปและข้อเสนอแนะ: ผลของการทบทวนวรรณกรรมเชิงบูรณาการนี้ชี้ให้เห็นความต้องการงานวิจัยเชิงทดลองที่ทดสอบผลของโปรแกรมที่มีความเจาะจงกับมารดาวัยรุ่น โดยครอบคลุมหลายระดับปัจจัยทั้งในระดับบุคคลและสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มระยะเวลาของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนในมารดาวัยรุ่น ตามเป้าหมายระดับประเทศ

Article Details

How to Cite
Nuampa, S., & Tilokskulchai, F. (2018). An Integrative Review of Breastfeeding among Adolescent Mothers: An Ecological Model Approach: การทบทวนวรรณกรรมเชิงบูรณาการของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาวัยรุ่น: การวิเคราะห์โดยใช้โมเดลเชิงนิเวศวิทยา. Nursing Science Journal of Thailand, 35(4), 21–32. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ns/article/view/116170
Section
Research Papers
Author Biographies

Sasitara Nuampa, Faculty of Nursing, Mahidol University, Bangkok 10700, Thailand

Faculty of Nursing, Mahidol University, Bangkok, Thailand

Fongcum Tilokskulchai, Faculty of Nursing, Mahidol University, Bangkok 10700, Thailand

Faculty of Nursing, Mahidol University, Bangkok, Thailand

References

1. World Health Organization (WHO). Indicators for assessing infant and young child feeding practices part 1 Definitions. Geneva, Switzerland: WHO; 2007.
2. Wambach A, Cohen M. Breastfeeding experiences of urban adolescent mothers. J Pediatr Nurs. 2009;24(4):244-54.
3. Belanoff CM, McManus BM, Carle AC, McCormick MC, Subramanian SV. Racial/ethnic variation in breastfeeding across the US: a multilevel analysis from the National Survey of Children’s Health, 2007. Matern Child Health J. 2012;16 Suppl 1:S14-26.
4. Mossman M, Heaman M, Dennis CL, Morris M. The influence of adolescent mothers' breastfeeding confidence and attitudes on breastfeeding initiation and duration. J Hum Lact. 2008;24(3):268-77.
5. Monteiro JC, Dias FA, Stefanello J, Reis MC, Nakano AM, Gomes-Sponholz FA. Breast feeding among Brazilian adolescents: practice and needs. Midwifery. 2014;30(3):359-63.
6. Tucker CM, Wilson EK, Samandari G. Infant feeding experiences among teen mothers in North Carolina: findings from a mixed-methods study. Int Breastfeed J. 2011;6:14. doi: 10.1186/1746-4358-6-14.
7. Renfrew MJ, McCormick FM, Wade A, Quinn B, Dowswell T. Support for healthy breastfeeding mothers with healthy term babies. Cochrane Database Syst Rev. 2012;16(5): CD001141. doi: 10.1002/14651858.CD001141.pub4.
8. Meedya S, Fahy K, Kable A. Factors that positively influence breastfeeding duration to 6 months: a literature review. Women Birth. 2010;23(4):135-45.
9. McLeroy KR, Bibeau D, Steckler A, Glanz K. An ecological perspective on health promotion programs. Health Educ Q. 1988;15(4):351-77.
10. American Academy of Child and Adolescent’s Facts for Families. Stages of adolescent development [Internet]. Washington, DC: AACAP; 2011 [cited 12 May 2016]. Available from: https://www.prearesourcecenter.org/sites/default/files/content/6._stages_of_adolescent_development.pdf
11. Kmet LM, Lee RC, Cook LS. Standard quality assessment criteria for evaluating primary research papers from a variety of fields [Internet]. Alberta, Canada: Alberta Heritage Foundation for Medical Research; 2004 [cited 10 Jan 2016]. Available from: https://www.ihe.ca/advanced-search/standard-quality-assessment-criteria-for-evaluating-primary-research-papers-from-a-variety-of-fields.
12. Nelson AM. Adolescent attitudes, beliefs, and concerns regarding breastfeeding. MCN Am J Matern Child Nurs. 2009;34(4):249-55.
13. Wambach KA, Koehn M. Experiences of infant-feeding decision-making among urban economically disadvantaged pregnant adolescents. J Adv Nurs. 2004;48(4):361-70.
14. Woods NK, Chesser AK, Wipperman J. Describing adolescent breastfeeding environments through focus groups in an urban community. J Prim Care Community Health. 2013;4(4):307-10.
15. Smith PH, Coley SL, Labbok MH, Cupito S, Nwokah E. Early breastfeeding experiences of adolescent mothers: a qualitative prospective study. Int Breastfeed J. 2012;7(1):13.
16. Nesbitt SA, Campbell KA, Jack SM, Robinson H, Piehl K, Bogdan JC. Canadian adolescent mothers' perceptions of influences on breastfeeding decisions: a qualitative descriptive study. BMC Pregnancy Childbirth. 2012;12:149. doi: 10.1186/1471-2393-12-149. PubMed PMID: 23234260; PubMed Central PMCID: PMC3534235.
17. Condon L, Rhodes C, Warren S, Withall J, Tapp A. ‘But is it a normal thing?’ Teenage mothers’ experiences with breastfeeding promotion and support. Health Educ J. 2012;72(2):156-62.
18. Hunter L, Magill-Cuerden J. Young mothers' decisions to initiate and continue breastfeeding in the UK: tensions inherent in the paradox between being, but not being able to be seen to be, a good mother. Evidence Based Midwifery. 2014;12(2):46-51.
19. Hunter L, Magill-Cuerden J, McCourt C. Disempowered, passive and isolated: how teenage mothers' postnatal inpatient experiences in the UK impact on the initiation and continuation of breastfeeding. Matern Child Nutr. 2015;11(1):47-58.
20. Nelson A, Sethi S. The breastfeeding experiences of Canadian teenage mothers. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs. 2005;34(5):615-24.
21. Hannon PR, Willis SK, Bishop-Townsend V, Martinez M, Scrimshaw SC. African-American and Latina adolescent mothers' infant feeding decisions and breastfeeding practices: a qualitative study. J Adolesc Health. 2000;26(6):399-407.
22. Brown A, Raynor P, Lee M. Young mothers who choose to breastfeed: the importance of being part of a supportive breast-feeding community. Midwifery. 2011;27(1):53-9.
23. Sipsma HL, Magriples U, Divney A, Gordon D, Gabzdyl E, Kershaw T. Breastfeeding behavior among adolescents: initiation, duration, and exclusivity. J Adolesc Health. 2013;53(3):394-400.
24. Spear HJ. Breastfeeding behaviors and experiences of adolescent mothers. MCN Am J Matern Child Nurs. 2006;31(2):106-13.
25. Bica OC, Giugliani ER. Influence of counseling sessions on the prevalence of breastfeeding in the first year of life: a randomized clinical trial with adolescent mothers and grandmothers. Birth. 2014;41(1):39-45.
26. Nunes LM, Giugliani ER, Santo LC, de Oliveira LD. Reduction of unnecessary intake of water and herbal teas on breast-fed infants: a randomized clinical trial with adolescent mothers and grandmothers. J Adolescent Health. 2011;49(3):258-64.
27. de Oliveira LD, Giugliani ER, Santo LC, Nunes LM. Impact of a strategy to prevent the introduction of non-breast milk and complementary foods during the first 6months of life: a randomized clinical trial with adolescent mothers and grandmothers. Early Hum Dev. 2012;88(6):357-61.
28. Meglio GD, McDermott MP, Klein JD. A randomized controlled trial of telephone peer support influence on breastfeeding duration in adolescent mothers. Breastfeed Med. 2010;5(1):41-7.
29. Black MM, Siegel EH, Abel Y, Bentley ME. Home and videotape intervention delays early complementary feeding among adolescent mothers. Pediatrics. 2001;107(5):E67.
30. Wambach KA, Aaronson L, Breedlove G, Domian EW, Rojjanasrirat W, Yeh HW. A randomized controlled trial of breastfeeding support and education for adolescent mothers. West J Nurs Res. 2011;33(4):486-505.
31. Dyson L, Green JM, Renfrew MJ, McMillan B, Woolridge M. Factors influencing the infant feeding decision for socioeconomically deprived pregnant teenagers: the moral dimension. Birth. 2010;37(2):141-9.
32. Mogre V, Dery M, Gaa PK. Knowledge, attitudes and determinants of exclusive breastfeeding practice among Ghanaian rural lactating mothers. Int Breastfeed J. 2016;11:12. doi: 10.1186/s13006-016-0071-z. eCollection 2016. PubMed PMID: 27190546; PubMed Central PMCID: PMC4869336.
33. Grassley J, Eschiti V. Grandmother breastfeeding support: what do mothers need and want? Birth. 2008;35(4):329-35.
34. Devito J. How adolescent mothers feel about becoming a parent. J Perinat Educ. 2010;19(2):25-34.
35. Grassley JS. Adolescent mothers' breastfeeding social support needs. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs. 2010;39(6):713-22.
36. Bostick MW, Albrecht SA, Baghdadi N, Haley C, Spatz DL. Do American colleges and universities support the lactation needs of students? Breastfeed Med. 2016;11(7):376-9.