Factors related to Metabolic Syndrome among Patients at Out-patient Department ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะอ้วนลงพุงของผู้ป่วยที่มารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอก

Main Article Content

Pannipa Boontein
Bongkot Anuritprasert
Chongjit Saneha

Abstract

            Purpose: The purpose of this study aimed to examine factors related to metabolic syndrome among patients at out-patient department.


            Design: Descriptive cross-sectional design.


            Methods: A convenience sample composed of 830 patients at out-patient department in one university hospital in Bangkok.  Data were collected by recording blood tests, weight, height, waistline, blood pressure; and having the sample completed a set of questionnaires about personal characteristics, history of treatment, and risk of cardiovascular disease.


            Main findings: The rate of metabolic syndrome among patients was 24.09%; 19.20% in females and 34.06% in males.  Factors significantly related to metabolic syndrome among patients at out-patient department were gender; age, occupation; chronic health conditions including: diabetes mellitus, hypertension, dyslipidemia; smoking; drinking; history of weight loss; using weight loss drugs; direct relatives have hypertension, diabetes mellitus, diabetes mellitus with hypertension; stress; using antihypertensive drugs; lipid lowering drugs; medication for diabetes; and thrombolytic drugs.


         Conclusion and recommendations: Health care professionals should screen metabolic syndrome and assess factors related to metabolic syndrome in order to develop a program to control and prevent complications from metabolic syndrome.


 


บทคัดย่อ


          วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะอ้วนลงพุงของผู้ป่วยที่มารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอก


          รูปแบบการวิจัย: การวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง


          วิธีดำเนินการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างจำนวน 830 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวกจากผู้ป่วยที่มารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการบันทึกผลการตรวจเลือดย้อนหลัง 6 เดือน ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบเอว ความดันโลหิต และให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ประวัติด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้อง และปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด


          ผลการวิจัย: อัตราการเกิดภาวะอ้วนลงพุงในผู้ป่วยที่มารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอก พบร้อยละ 24.09 โดยพบภาวะอ้วนลงพุงในเพศหญิงร้อยละ 19.20 และในเพศชายร้อยละ 34.06 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดภาวะอ้วนลงพุง เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่ไม่มีภาวะอ้วนลงพุงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .05) ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา มีประวัติการลดน้ำหนัก มีประวัติการใช้ยาลดน้ำหนัก มีญาติสายตรงเป็นโรคเรื้อรัง (เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคเบาหวานร่วมกับโรคความดันโลหิตสูง) ความเครียด การใช้ยารักษาโรคความดันโลหิตสูง การใช้ยาลดไขมันในเลือด การใช้ยารักษาโรคเบาหวาน การใช้ยาละลายลิ่มเลือด


          สรุปและข้อเสนอแนะ: บุคลากรสุขภาพควรตรวจคัดกรองภาวะอ้วนลงพุงและประเมินปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะอ้วนลงพุง เพื่อจะได้วางแผนคัดกรองผู้ป่วยและให้การช่วยเหลือผู้ป่วยต่อไป รวมทั้งพัฒนาโปรแกรมในการควบคุมภาวะอ้วนลงพุง เพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ

Article Details

How to Cite
Boontein, P., Anuritprasert, B., & Saneha, C. (2018). Factors related to Metabolic Syndrome among Patients at Out-patient Department: ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะอ้วนลงพุงของผู้ป่วยที่มารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอก. Nursing Science Journal of Thailand, 35(4), 74–86. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ns/article/view/116186
Section
Research Papers
Author Biographies

Pannipa Boontein, Faculty of Nursing, Mahidol University, Bangkok 10700, Thailand

Faculty of Nursing, Mahidol University, Bangkok, Thailand

Chongjit Saneha, Faculty of Nursing, Mahidol University, Bangkok 10700, Thailand

 Faculty of Nursing, Mahidol University, Bangkok, Thailand

References

1. Institute of Medical Research and Technology Assessment, Department of Medical Services, Ministry of Health. Literature review: the current situation and care model of non-communicable diseases. In: Cooney N, editor. Burden of disease and the situation of non-communicable diseases. Nonthaburi: Art Qualified Publishing; 2014. (in Thai).
2. Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health. Chronic diseases surveillance report, 2012 [Internet]. Nonthaburi: Bureau of Epidemiology; 2012 [cited 2014 Jun 13]. Available from: http://www.boe.moph.go.th/files/report/20140109_40197220.pdf. (in Thai).
3. Deerochanawong C. Metabolic syndrome. In: Laptikultham S, editor. Medical 2006: current concepts and update treatment. Bangkok: Cityprint; 2006. p.33-40. (in Thai).
4. Pradidthaprecha A, Muktabhant B. Dietary factors affecting type 2 diabetes mellitus in people of Naklang District, Nongbualumpho Province. KKU Research Journal (Graduate Studies). 2012;12(3):61-9. (in Thai).
5. Tune JD, Goodwill AG, Sassoon DJ, Mather KJ. Cardiovascular consequences of metabolic syndrome. Transl Res. 2017;183:57-70.
6. Charoenchoketavee C, Rawdaree P, Chotnoparatpat P, Thaipisuttikul O. Metabolic syndrome in personnel of Faculty of Medicine Vajira Hospital and their cardiovascular risks. Vajira Medical Journal. 2012;56(3):183-91. (in Thai).
7. Nokdee C. Thais are the second obesity of ASEAN [Internet]. Bangkok: Thai Health Promotion Foundation; 2014 [cited 2017 Jun 1]. Available from: http://www.thaihealth.or.th/Content/24745-. (in Thai).
8. Thaman RG, Arora GP. Metabolic syndrome: definition and pathophysiology- the discussion goes on!. Journal of Physiology and Pharmacology Advances. 2013;3(3):48-56.
9. International Health Policy Program, Thailand. Disease situation report NCDs No.2 “kick off to the goals” [Internet]. Nonthaburi: International Health Policy Program, Thailand; 2014 [cited 2017 Jun 1]. Available from: http://www.dmthai.org/sites/default/files/ncd_nhes_v_2016.pdf. (in Thai).
10. Rangsin R, Tassanawiwat P, MedResNet. An assessment on quality of care among patients diagnosed with type 2 diabetes and hypertension visiting hospitals of Ministry of Public Health and Bangkok Metropolitan Administration in Thailand, 2012 [Internet]. Nonthaburi: National Health Security Office (NHSO); 2012 [cited 2017 Jan 13]. Available from: http://www.tima.or.th/index.php/component/attachments/download/24. (in Thai).
11. Puttaruk P, Kongkhum S, Siripurkpong P. Prevalence and risk factors of metabolic syndrome among Thammasat University Personnels. Songklanagarind Medical Journal. 2012;30(3):123-34. (in Thai).
12. Mongkolpitaksuk J, Unaharassamee W, Sudthanaphan Kh, Sukontavaree C. The prevalence and associating factors with obesity in Thai patients with schizophrenic at Somdet Chaopraya Institute of Psychiatry. Journal of the Psychiatrist Association of Thailand. 2012;57(2):137-50. (in Thai).
13. Kongsomboon K, Loetthiraphan S. Metabolic syndrome and related factors of Thai people on routine health check-up in Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn Medical Center. Songklanagarind Medical Journal. 2010;28(3):145-53. (in Thai).
14. Aekplakorn W, Kessomboon P, Sangthong R, Chariyalertsak S, Putwatana P, Inthawong R, et al. Urban and rural variation in clustering of metabolic syndrome components in the Thai population: results from the fourth National Health Examination Survey 2009. BMC Public Health. 2011 Nov 10;11:854. doi: 10.1186/1471-2458-11-854. PubMed PMID: 22074341; PubMed Central PMCID: PMC3282716.
15. Charoenchoketavee C, Rawdaree P, Chotnoparatpat P, Thaipisuttikul O. Metabolic syndrome in personnel of Faculty of Medicine Vajira Hospital and their cardiovascular risks. Vajira Medical Journal. 2012;56(3):183-91. (in Thai).
16. Cochran WG. Sampling techniques. 2nd Ed. New York: John Wiley and Sons, Inc.; 1963.
17. Framingham Heart Study. Hard coronary heart disease (10-year risk) [Internet]. Framingham, MA: Framingham Heart Study; 2015 [cited 2015 May 12]. Available from: http://www.framinghamheartstudy.org/risk-functions/coronary-heart-disease/hard-10-year-risk.php.
18. Beltrán-Sánchez H, Harhay MO, Harhay MM, McElligott S, Prevalence and trends of metabolic syndrome in the adult U.S. population, 1999–2010. J Am Coll Cardiol. 2013;62(8):697-703.
19. Ravinit P, Sattam A, Factor associated with the metabolic syndrome in Chamab Sub-district, Wang Noi District, Ayutthaya Province. APHEIT Journal Science & Technology. 2016;5(2):33-47. (in Thai).
20. Pudcharakuntana P, Khungtumneam K, Durongritichtichai V. The factors associated to the prevalence of obesity in adults in Bang Sao Thong Municipality, Samuth Prakan Province. Journal of The Royal Thai Army Nurses. 2015;16(2):131-9. (in Thai).
21. Riangkam C, Wattanakitkrileart D, Ketcham A, Sriwijitkamol A. Health literacy, self-efficacy, age and visual acuity predicting on self-care behaviors in patients with type 2 diabetes. Journal of Nursing Science. 2016;34(4):35-46. (in Thai).
22. Jopa R, Suntayakorn C, Prachanban P, Wanitchakorn N. Effects of self-management program on controlling metabolic syndrome among middle age people. Journal of Nursing and Health Science. 2010;4(2):36-45. (in Thai).
23. Tongprong P, Krainuwat K, Rattanathanya D. Predictive factors of exercise behavior among overweight workers in an electric plant. Journal of Nursing Science. 2016;34(1):77-87. (in Thai).
24. Sun K, Liu J, Ning G. Active smoking and risk of metabolic syndrome: a meta-analysis of prospective studies. PLoS One. 2012;7(10):e47791. doi: 10.1371/journal.pone.0047791. PubMed PMID: 23082217; PubMed Central PMCID: PMC3474781.
25. Rattanahirunsak C, Pakdevong N, Binhosen V. Association between health behaviors and metabolic syndrome of the employee in one private hospital. APHEIT Journal Science & Technology. 2015;4(2):64-74. (in Thai).
26. Chanapa P, Kijkuokool P. Stress and the metabolic syndrome. Songklanagarind Medical Journal. 2013;31(5):253-60. (in Thai).
27. Thai Hypertension Society. Thai guidelines on the treatment of hypertension 2012 (update 2015) [Internet]. Bangkok: Thai Hypertension Society; 2015 [cited 2017 Jul 12]. Available from: http://www.thaihypertension.org/files/GL%20HT%202015.pdf. (in Thai).
28. Sermsak P. Prevalence and risk factor metabolic syndrome of employees who work in shifts in an electric component factory in Nakhon Ratchasima. Nursing Journal of the Ministry of Public Health. 2015;25(2):157-65. (in Thai).