Factors Associated with Recovery among Patients after Abdominal Surgery ปัจจัยที่มีผลต่อการฟื้นตัวของผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้อง

Main Article Content

Nguyen Thi Thu Trang
Orapan Thosingha
Wallada Chanruangvanich

Abstract

          Purpose: To examine the level of postoperative recovery and identify relationships among age, postoperative pain, co-morbidity, intra surgical condition, length of incision, and recovery in patients after abdominal surgery.


          Design: Descriptive correlational design.


          Method: Sample was 190 patients aged 18 years and older after abdominal surgery at Bach Mai hospital, Hanoi, Vietnam.  Data were collected by interviewing with questionnaires and obtaining demographic and medical data from patient’s chart review.  Patient’s recovery was measured by the quality of recovery scale (QoR-15).  Spearman’s rho correlation was employed for data analysis.


          Main Findings: The average age of subjects was 54.14 years.  The length of hospital stay ranged from 3 to 20 days.  Main cause of surgery was gastrointestinal disease found in 114 subjects (59.7%), and 54 subjects with urological disease (28.3%).  The surgical approach included laparotomy and laparoscopic surgery.  There were 38.2% of subjects with one or more co-morbid diseases.  The overall QoR scores were good with the mean of 128.91.  Age, pain, co-morbidity, and length of incision were negatively correlated with recovery (rs = - .350, rs = - .411, rs = - .428, rs = - .231, p < .05 respectively).  Surgical Apgar score was positively correlated with recovery (rs = .289, p < .05).


           Conclusion and recommendations: To enhance the patient’s postoperative recovery and their optimum health outcomes, pain control has to be taken into action.  Patients with long wounds have co-morbid diseases and show instability in their hemodynamic status during operation has to be closely monitored.  


 


บทคัดย่อ


           วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาระดับการฟื้นตัวของผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้อง และความสัมพันธ์ระหว่างอายุ โรคร่วม สภาพระหว่างการผ่าตัด ความยาวของแผลผ่าตัด และความเจ็บปวดหลังผ่าตัด กับการฟื้นตัวของผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้อง 


           รูปแบบการวิจัย: การวิจัยเชิงสหสัมพันธ์


          วิธีดำเนินการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วย จำนวน 190 คน ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ได้รับการผ่าตัดช่องท้องที่โรงพยาบาลบัคมาย เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถาม ระดับการฟื้นตัวประเมินด้วยแบบประเมินคุณภาพการฟื้นตัว (QoR-15) และเก็บข้อมูลบางส่วนจากแฟ้มข้อมูลของผู้ป่วย วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงบรรยาย และหาความสัมพันธ์ของตัวแปรด้วย Spearman’s rho


          ผลการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ย 54.14 ปี ระยะเวลาการรักษาตัวในโรงพยาบาลระหว่าง 3 ถึง 20 วัน กลุ่มตัวอย่างจำนวน 114 คน (ร้อยละ 59.7) ได้รับการผ่าตัดด้วยพยาธิสภาพที่เกิดจากกระเพาะอาหารและลำไส้ และร้อยละ 28.3 เกิดจากโรคในระบบทางเดินปัสสาวะ การผ่าตัดมีทั้งการผ่าแบบเปิดช่องท้องและแบบส่องกล้อง กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 38.2 มีโรคประจำตัวอย่างน้อยหนึ่งโรคก่อนรับการผ่าตัด ระดับคะแนนการฟื้นตัวอยู่ในระดับค่อนข้างดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 128.91 อายุของผู้ป่วย ระดับความเจ็บปวด และความยาวของแผลผ่าตัดมีความสัมพันธ์ทางลบกับการฟื้นตัว (rs = - .350, rs = - .411, rs = - .428, rs = - .231, p < .05 ตามลำดับ) คะแนนที่คำนวณได้จากสัญญาณชีพและการไหลเวียนเลือดระหว่างการผ่าตัด มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการฟื้นตัว (rs = .289, p < .05)


        สรุปและข้อเสนอแนะ: พยาบาลควรส่งเสริมการฟื้นตัวของผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้อง โดยการควบคุมความเจ็บปวดหลังผ่าตัด ควรเน้นการเฝ้าระวังผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ป่วยที่มีแผลผ่าตัดยาว มีโรคประจำตัว และมีภาวะสัญญาณชีพและการไหลเวียนระหว่างการผ่าตัดไม่คงที่ เพราะเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการฟื้นตัวล่าช้า

Article Details

How to Cite
Trang, N. T. T., Thosingha, O., & Chanruangvanich, W. (2017). Factors Associated with Recovery among Patients after Abdominal Surgery: ปัจจัยที่มีผลต่อการฟื้นตัวของผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้อง. Nursing Science Journal of Thailand, 35(3), 4–12. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ns/article/view/116681
Section
Research Papers
Author Biographies

Nguyen Thi Thu Trang, Faculty of Nursing, Mahidol University, Bangkok 10700, Thailand

Faculty of Nursing, Mahidol University, Bangkok, Thailand

Orapan Thosingha, Faculty of Nursing, Mahidol University, Bangkok 10700, Thailand

Faculty of Nursing, Mahidol University, Bangkok, Thailand

Wallada Chanruangvanich, Faculty of Nursing, Mahidol University, Bangkok 10700, Thailand

Faculty of Nursing, Mahidol University, Bangkok, Thailand

References

1. Joshi GP, Bonnet F, Kehlet H, PROSPECT collaboration: Evidence-based postoperative pain management after laparoscopic colorectal surgery. Colorectal Dis. 2013;15(2):146–55.
2. Kocamanoglu IS, Sener EB, Cetinkaya MB, Kokcu A, Sekerci B. Local anesthetic administration into uterine ligaments or pelvic cavity to attenuate surgical stress response during abdominal hysterectomy. Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences. 2011;31(2):438-42.
3. Research Store. Epidemiology: major abdominal surgery – a key risk factor for deep vein thrombosis and pulmonary embolism. Datamonitor. 2011;HC00119-002:29. http://www.datamonitor.com/store/.
4. Allvin R, Berg K, Idvall E, Nilsson U. Postoperative recovery: a concept analysis. J Adv Nurs. 2007;57(5):552-8.
5. Fayezizadeh M, Petro CC, Rosen MJ, Novitsky YW. Enhanced recovery after surgery pathway for abdominal wall reconstruction: Pilot study and preliminary outcomes. Plast Reconstr Surg. 2014;134(4 Suppl 2):151S-9S.
6. Meleis AI, Sawyer LM, Im EO, Hilfinger Messias DK, Schumacker K. Experiencing transition: an emerging middle-range theory. ANS Adv Nurs Sci. 2000;23(1):12-28.
7. Faul F, Erdfelder E, Buchner A, Lang AG. Statistical power analyses using G*Power 3.1: test for correlation and regression analyses. Behav Res Methods. 2009;41(4):1149- 60.
8. Cohen J. A power primer. Psychol Bull. 1992;112(1):155-9.
9. Gawandee AA, Kwaan MR, Regenbogen SE, Lipsitz SA, Zinner MJ. An Apgar score for surgery. J Am Coll Surg. 2007;204(2):201–8.
10. Childs JD, Piva SR, Fritz JM. Responsiveness of the numeric pain rating scale in patients with low back pain. Spine (Phila Pa 1976). 2005;30(11):1331-4.
11. Bijur PE, Latimer CT, Gallagher EJ. Validation of a verbally administered numerical rating scale of acute pain for use in the emergency department. Acad Emerg Med. 2003;10(4):390–2.
12. Myles PS, Hunt JO, Nightingale CE, Fletcher H, Beh T, Tanil D, et al. Development and psychometric testing of a quality of recovery score after general anesthesia and surgery in adults. Anesth Analg. 1999;88(1):83– 90.
13. Stark PA, Myles PS, Burke JA. Development and psychometric evaluation of a postoperative quality of recovery score: the QoR-15. Anesthesiology. 2013;118(6):1332-40.
14. Corke P. Postoperative pain management. Aust Prescr. 2013;36(6):202–5.
15. Wu CL, Raja SN. Treatment of acute postoperative pain. Lancet. 2011;377(9784):2215-25.
16. Cassidy MR, Rosenkranz P, McAneny D. Reducing postoperative venous thromboembolism complications with a standardized risk stratified prophylaxis protocol and mobilization program. J Am Coll Surg. 2014;218(6):1095-104.
17. Sá AC, Sousa G, Santos A, Santos C, Abelha FJ. Quality of recovery after anesthesia: validation of the Portuguese version of the “Quality of Recovery 15” Questionnaire. Acta Med Port. 2015;28(5):567-74.
18. Robleda G, Roche-Campo F, Sánchez V, Gich I, Baños JE. Postoperative discomfort after abdominal surgery: an observational study. J Perianesth Nurs. 2015;30(4):272-9.
19. Kleif J, Vilandt J, Gogenur I. Recovery and convalescence after laparoscopic surgery for appendicitis: a longitudinal cohort study. J Surg Res. 2016;205(2):407-18.
20. Jakobson T, Karjagin J, Vipp L, Padar M, Parik AH, Starkopf L, et al. Postoperative complications and mortality after major gastrointestinal surgery. Medicina (Kaunas). 2014;50(2):111-7.
21. Jeong O, Ryu SY, Park YK. Postoperative functional recovery after gastrectomy in patients undergoing enhanced recovery after surgery: a prospective assessment using standard discharge criteria. Medicine (Baltimore). 2016;95(14):e3140.
22. Fukuda N, Wada J, Niki M, Sugiyama Y, Mushiake H. Factors predicting mortality in emergency abdominal surgery in the elderly. World J Emerg Surg. 2012;7(1):12. doi: 10.1186/1749-7922-7-12.
23. Reynolds PQ, Sanders NW, Schildcrout JS, Mercaldo ND, Jacques PJ. Expansion of the surgical Apgar score across all surgical subspecialties as a means to predict postoperative mortality. Anesthesiology. 2011;114(6):1305–12.
24. Sousa G, Mendonça J. Brandão J, Santos A, Veiga D, Abelha F. Chronic post-surgical pain and its impact on quality of life and recovery after surgery: 14AP9-7. Eur J Anaesth. 2014:31 Suppl 52:239-40.
25. Zalon ML. Mild, moderate, and severe pain in patients recovering from major abdominal surgery. Pain Manag Nurs. 2014;15(2):e1-12.