Factors Related to Needs in Palliative Care among Patients with Hepatocellular Carcinoma ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการการดูแลแบบประคับประคองของผู้ป่วยมะเร็งตับ

Main Article Content

Le Thi Hien
Wallada Chanruangvanich
Orapan Thosingha

Abstract

Purpose: To identify relationships between physical symptoms, anxiety and depression, social support, and needs in palliative care among patients with hepatocellular carcinoma (HCC).


Design: Descriptive correlational study.


Methods: The study was conducted among 115 patients with HCC at the Nuclear Medicine and Oncology Center in Hanoi, Vietnam.  Data were collected from the patients’ record and interviewed using demographic questionnaire, the Cohen-Hoberman Inventory of Physical Symptoms scale (CHIPS), the Hopkins Symptoms Checklist-25 scale (HSCL- 25), the Multidimensional Scale Perceived Social Support (MSPSS), and the Problems and Needs in Palliative Care-short version (PNPC-sv).  Spearman’s rho was employed to test the relationship among studied variables.


Main findings: Physical symptoms, anxiety, and depression were significant positively correlated with needs in palliative care (rs = .775, rs = .828, p < .05).  Social support had a significant negative correlation with needs in palliative care (rs = - .307, p < .05).


Conclusion and recommendations: Nurses should assess and manage patients’ symptoms, control their psychology and promote their social support.  To improve palliative care, standard guidelines for symptom management in palliative care should be developed and implemented.


 


บทคัดย่อ


          วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ระหว่างอาการทางกาย ความวิตกกังวลและซึมเศร้า และความสนับสนุนทางสังคม กับความต้องการการดูแลแบบประคับประคองของผู้ป่วยมะเร็งตับ


          รูปแบบการวิจัย: วิจัยเชิงสหสัมพันธ์


          วิธีดำเนินการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยมะเร็งตับ จำนวน 115 คน ที่มารับการรักษาที่ศูนย์มะเร็งและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ เมืองฮานอย ประเทศเวียตนาม เก็บข้อมูลจากแฟ้มประวัติ และใช้แบบสอบถามประเมินอาการทางกาย (CHIPS) ความวิตกกังวล (HSCL- 25 scale) การสนับสนุนทางสังคม (MSPSS) และความต้องการการดูแลแบบประคับประคอง (PNPC-sv) จากนั้นหาค่าความสัมพันธ์ด้วยสถิติ Spearman’s rho


         ผลการวิจัย: อาการทางกาย ความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้า มีสัมพันธ์เชิงบวกกับความต้องการการดูแลแบบประคับประคองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (rs = .775, rs = .828, p < .05) การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์เชิงลบกับความต้องการการดูแลแบบประคับประคองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (rs = - .307, p < .05).


         สรุปและข้อเสนอแนะ: พยาบาลควรประเมินอาการไม่สุขสบายด้านร่างกาย จิตใจ และส่งเสริมการสนับสนุนทางสังคมแก่ผู้ป่วย ตลอดจนพัฒนาแนวปฏิบัติมาตรฐานเพื่อการดูแลแบบประคับประคอง

Article Details

How to Cite
Hien, L. T., Chanruangvanich, W., & Thosingha, O. (2017). Factors Related to Needs in Palliative Care among Patients with Hepatocellular Carcinoma: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการการดูแลแบบประคับประคองของผู้ป่วยมะเร็งตับ. Nursing Science Journal of Thailand, 35(3), 87–95. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ns/article/view/116714
Section
Research Papers
Author Biographies

Le Thi Hien, Faculty of Nursing, Mahidol University, Bangkok 10700, Thailand

Faculty of Nursing, Mahidol University, Bangkok, Thailand

Wallada Chanruangvanich, Faculty of Nursing, Mahidol University, Bangkok 10700, Thailand

Faculty of Nursing, Mahidol University, Bangkok, Thailand

Orapan Thosingha, Faculty of Nursing, Mahidol University, Bangkok 10700, Thailand

Faculty of Nursing, Mahidol University, Bangkok, Thailand

References

1. Attwa MH, El-Etreby SA. Guide for diagnosis and treatment of hepatocellular carcinoma. World J Hepatol. 2015;7(12):1632-51.
2. Zhu RX, Seto WK, Lai CL, Yuen MF. Epidemiology of hepatocellular carcinoma in the Asia-Pacific region. Gut Liver. 2016;10(3):332-9.
3. Ashtari S, Pourhoseingholi MA, Sharifian A, Zali MR. Hepatocellular carcinoma in Asia: prevention strategy and planning. World J Hepatol. 2015;7(12):1708-17.
4. American Society of Clinical Oncology (ASCO). Liver cancer: statistics [Internet]. Alexandria, VA: American Society of Clinical Oncology; 2017 [cited 2017 Mar 20]. Available from: http://www.cancer.net/cancer-types/liver-cancer/statistics.
5. Sun VC, Sarna L. Symptom management in hepatocellular carcinoma. Clin J Oncol Nurs. 2008;12(5):759-66.
6. Centers for Disease Control and Prevention. Global Health - Vietnam [Internet]. Atlanta, GA: Centers for Disease Control and Prevention; 2016 [cited 2017 Mar 20]. Available from: https://www.cdc.gov/globalhealth/countries/vietnam.
7. Valery PC, Powell E, Moses N, Volk ML, McPhail SM, Clark PJ, et al. Systematic review: unmet supportive care needs in people diagnosed with chronic liver disease. BMJ Open. 2015;5(4):e007451. doi:10.1136/bmjopen-2014-007451.
8. Thuan TV, Anh PT, Tu DV, Huong TT. Cancer control in Vietnam: where are we? [Internet]. Woodbridge, UK: Cancer Control; 2016 [cited 2017 Feb 23]. Available from: http://www.cancercontrol.info/cc2016/cancer-control-in-vietnam-where-we-are/
9. Hansen L, Rosenkranz SJ, Vaccaro GM, Chang MF. Patients with hepatocellular carcinoma near the end of life: a longitudinal qualitative study of their illness experiences. Cancer Nurs. 2015;38(4):E19-27. doi: 10.1097/NCC.0000000000000188.
10. Kumar M, Panda D. Role of supportive care for terminal stage hepatocellular carcinoma. J Clin Exp Hepatol. 2014;4 Suppl 3:S130-9. doi: 10.1016/j.jceh.2014.03.049.
11. World Health Organization. WHO definition of palliative care [Internet]. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2016 [cited 2017 Mar 24]. Available from: http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/
12. Ayman A, Azza AH, Yasser K, Kakil IR, Jonas F, Asma Mohammed AB, et al. The role of palliative care in the management of patients with advanced hepatocellular carcinoma: a single institution experience. Journal of Patient Care. 2016;2(2):112. doi: 10.4172/2573-4598.1000112.
13. Hong JS, Tian J. Prevalence of anxiety and depression and their risk factors in Chinese cancer patients. Support Care Cancer. 2014;22(2):453–9.
14. Austin P, Wiley S, McEvoy PM, Archer L. Depression and anxiety in palliative care inpatients compared with those receiving palliative care at home. Palliat Support Care. 2011;9(4):393-400.
15. Havva T, Ayse S, Hatice TA. Social support and depression among the cancer patients. Biomed Hub. 2013;13(3):1-5.
16. Robinson J, Gott M, Gardiner C, Ingleton C. The impact of the environment on patient experiences of hospital admissions in palliative care. BMJ Support Palliat Care. 2015 Sep 25. pii: bmjspcare-2015-000891. PubMed PMID: 26408427. doi: 10.1136/bmjspcare-2015-000891.
17. Brunet J, Love C, Ramphal R, Sabiston CM. Stress and physical activity in young adults treated for cancer: the moderating role of social support. Support Care Cancer. 2014;22(3):689-95.
18. Faul F, Erdfelder E, Buchner A, Lang AG. Statistical power analyses using G*Power 3.1: tests for correlation and regression analyses. Behav Res Methods. 2009;41(4):1149-60.
19. Cohen J. A power primer. Psychol Bull. 1992;112(1):155-9.
20. Cohen S, Hoberman HM. Positive events and social supports as buffers of life change stress. J Appl Soc Psychol. 1983;13(2):99-125.
21. Parloff MB, Kelman HC, Frank JD. Comfort, effectiveness, and self-awareness as criteria of improvement in psychotherapy. Am J Psychiatr. 1954;111(5):343-52.
22. Zimet GD, Dahlem NW, Zimet SG, Farley GK. The multidimensional scale of perceived social support. J Pers Assess. 1988;52(1):30-41.
23. Osse BH, Vernooij-Dassen MJ, Schade E, Grol RP. A practical instrument to explore patients' needs in palliative care: the problems and needs in palliative care questionnaire short version. Palliat Med. 2007;21(5):391-9.
24. Bužgová R, Hajnová E, Sikorová L, Jarošová D. Association between unmet needs and quality of life in hospitalised cancer patients no longer receiving anti-cancer treatment. Eur J Cancer Care (Engl). 2014;23(5):685-94.
25. Kamal AH, Bull J, Kavalieratos D, Taylor DH Jr, Downey W, Abernethy AP. Palliative care needs of patients with cancer living in the community. J Oncol Pract. 2011;7(6):382-8.
26. Narin P, Hamajima N, Kouy S, Hirosawa T, Eav S. Characteristics of liver cancer at Khmer-soviet friendship hospital in Phnom Penh, Cambodia. Asian Pac J Cancer Prev. 2015;16(1):35-9.
27. Harrison JD, Young JM, Price MA, Butow PN, Solomon MJ. What are the unmet supportive care needs of people with cancer? a systematic review. Support Care Cancer. 2009;17(8):1117-28.
28. Hong JS, Tian J. Prevalence of anxiety and depression and their risk factors in Chinese cancer patients. Support Care Cancer. 2014;22(2):453–9.
29. Khalil A, Faheem M, Fahim A, Innocent H, Mansoor Z, Rizvi S, et al. Prevalence of depression and anxiety amongst cancer patients in a hospital setting: a cross-sectional study. Psychiatry J. 2016;2016:3964806. Epub 2016 Sep 26. doi.org/10.1155/2016/3964806.