Factors Related to Quality of Life among Patients with Brain Tumors ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเนื้องอกสมอง

Main Article Content

Nguyen Thi Nghe
Wallada Chanruangvanich
Orapan Thosingha

Abstract

            Purpose: To study the relationships between body mass index (BMI), symptom distress, anxiety, and quality of life (QOL) among patients with brain tumors.


            Design: Descriptive correlational design.


            Methods: The sample composed of 115 patients with brain tumors who were admitted to Bach Mai Hospital, Hanoi, Vietnam.  Data were collected using 4 questionnaires: 1) Demographic data and illness information, 2) the MD Anderson Symptom Inventory-Brain Tumor (MDASI-BT) scale, 3) the Hamilton Anxiety Rating Scale (HAM-A), and 4) the Functional Assessment of Cancer Therapy-Brain (FACT-Br).  Spearman’s Rho was employed to test the relationship among studied variables.


            Main findings: The findings revealed that symptom distress and anxiety were negatively related to QOL (rs = - .665, p < .05; rs = - .702, p < .05); while BMI was not related to the QOL (p > .05).


            Conclusion and recommendations: Nurses should pay attention to the patients’ anxiety and symptom distress by conducting routine assessment.  Clinical practice guideline to reduce anxiety and manage symptom should be developed and implemented to improve QOL among patients with brain tumors.


 


บทคัดย่อ


          วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีมวลกาย อาการรบกวน และความวิตกกังวล กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเนื้องอกสมอง


          รูปแบบการวิจัย: งานวิจัยเชิงสหสัมพันธ์


          วิธีดำเนินการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยโรคเนื้องอกสมอง จำนวน 115 คน ที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลแบ็คมาย ฮานอย ประเทศเวียตนาม เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จำนวน 4 ชุด ได้แก่ 1) ข้อมูลประชากรและความเจ็บป่วย 2) แบบวัดคุณภาพชีวิต the MD Anderson Symptom Inventory-Brain Tumor (MDASI-BT) scale, 3) แบบวัดความวิตกกังวล the Hamilton Anxiety Rating Scale (HAM-A), และ 4) แบบสอบถามอาการรบกวน the Functional Assessment of Cancer Therapy-Brain (FACT-Br) วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ด้วยสถิติ Spearman’s Rho


          ผลการวิจัย: อาการรบกวนและความวิตกกังวลมีความสัมพันธ์เชิงลบกับคุณภาพชีวิตอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (rs = - .665, p < .05; rs = - .702, p < .05) แต่ดัชนีมวลกายไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต (p > .05)


          สรุปและข้อเสนอแนะ: พยาบาลควรใส่ใจถึงความวิตกกังวล และอาการรบกวนในผู้ป่วยโรคเนื้องอกสมอง ด้วยการประเมินผู้ป่วยอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งควรพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกในการลดความวิตกกังวล และการจัดการกับอาการ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเนื้องอกสมอง

Article Details

How to Cite
Nghe, N. T., Chanruangvanich, W., & Thosingha, O. (2018). Factors Related to Quality of Life among Patients with Brain Tumors: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเนื้องอกสมอง. Nursing Science Journal of Thailand, 35(4), 57–65. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ns/article/view/116730
Section
Research Papers
Author Biographies

Nguyen Thi Nghe, Faculty of Nursing, Mahidol University, Bangkok 10700, Thailand

Faculty of Nursing, Mahidol University, Bangkok, Thailand

Wallada Chanruangvanich, Faculty of Nursing, Mahidol University, Bangkok 10700, Thailand

Faculty of Nursing, Mahidol University, Bangkok, Thailand

Orapan Thosingha, Faculty of Nursing, Mahidol University, Bangkok 10700, Thailand

Faculty of Nursing, Mahidol University, Bangkok, Thailand

References

1. Omuro A, DeAngelis LM. Glioblastoma and other malignant gliomas: a clinical review. JAMA. 2013;310(17):1842-50.
2. Ostrom QT, Gittleman H, Xu J, Kromer C, Wolinsky Y, Kruchko C, et al. CBTRUS statistical report: primary brain and central nervous system tumors diagnosed in the United States in 2009-2013. Neuro Oncol. 2016;18 Suppl 5:v1-v75. doi: 10.1093/neuonc/now207.
3. Ministry of Public Health. Cancer prevention project period 2008-2010. Ha Noi, Viet Nam: Ministry of Public Health; 2008.
4. Klein M. Neurocognitive functioning in adult WHO grade II gliomas: impact of old and new treatment modalities. Neuro Oncol. 2012;14 Suppl 4:iv17–24. doi: 10.1093/neuonc/nos161.
5. Cheng JX, Liu BL, Zhang X, Lin W, Zhang YQ, Liu WP, et al. Health-related quality of life in glioma patients in China. BMC Cancer. 2010;10:305. doi: 10.1186/1471-2407-10-305.
6. Lis CG, Gupta D, Lammersfeld CA, Markman M, Vashi PG. Role of nutritional status in predicting quality of life outcomes in cancer--a systematic review of the epidemiological literature. Nutr J. 2012;11:27. doi: 10.1186/1475-2891-11-27.
7. Jalali R, Dutta D. Factors influencing quality of life in adult patients with primary brain tumors. Neuro Oncol 2012;14 Suppl 4:iv8-16. doi: 10.1093/neuonc/nos205.
8. Wilson IB, Cleary PD. Linking clinical variables with health-related quality of life: a conceptual model of patient outcomes. JAMA. 1995;273(1):59-65.
9. Dirven L, Aaronson NK, Heimans JJ, Taphoorn MJ. Health-related quality of life in high-grade glioma patients. Chin J Cancer. 2014;33(1):40-5.
10. Cordes MC, Scherwath A, Ahmad T, Cole AM, Ernst G, Oppitz K, et al. Distress, anxiety and depression in patients with brain metastases before and after radiotherapy. BMC Cancer. 2014;14:731. doi: 10.1186/1471-2407-14-731.
11. Gazzotti MR, Malheiros SM, Batan Alith M, Nascimento O, Santoro IL, Jardim JR, et al. Quality of life and physical limitations in primary brain tumor patients. Qual Life Res. 2011;20(10):1639-43.
12. Wong E, Zhang L, Rowbottom L, Chiu N, Chiu L, McDonald R, et al. Symptoms and quality of life in patients with brain metastases receiving whole-brain radiation therapy. Support Care Cancer. 2016;24(11):4747–59.
13. Yucel B, Akkas EA, Okur Y, Eren AA, Eren MF, Karapinar H, et al. The impact of radiotherapy on quality of life for cancer patients: a longitudinal study. Support Care Cancer. 2014;22(9):2479-87.
14. Sergentanis TN, Tsivgoulis G, Perlepe C, Ntanasis-Stathopoulos I, Tzanninis IG, Sergentanis IN, et al. Obesity and risk for brain/CNS tumors, gliomas and meningiomas: a meta-analysis. PLoS One. 2015;10(9):e0136974. doi: 10.1371/journal.pone.0136974.
15. McCall M, Leone A, Cusimano MD. Nutritional status and body composition of adult patients with brain tumours awaiting surgical resection. Can J Diet Pract Res. 2014;75(3):148-51.
16. Faul F, Erdfelder E, Buchner A, Lang A-G. Statistical power analyses using G*Power 3.1: Tests for correlation and regression analyses. Behav Res Methods. 2009;41(4):1149-60.
17. Cohen J. A power primer. Psychol Bull. 1992;112(1):155-9.
18. Cleeland CS, Mendoza TR, Wang XS, Chou C, Harle MT, Morrissey M, et al. Assessing symptom distress in cancer patients: the M.D. Anderson symptom inventory. Cancer. 2000;89(7):1634-46.
19. Maier W, Buller R, Philipp M, Heuser I. The Hamilton Anxiety Scale: reliability, validity and sensitivity to change in anxiety and depressive disorders. J Affect Disord. 1988;14(1):61-8.
20. Weitzner MA, Meyers CA, Gelke CK, Byrne KS, Cella DF, Levin VA. The Functional Assessment of Cancer Therapy (FACT) scale. Development of a brain subscale and revalidation of the general version (FACT-G) in patients with primary brain tumors. Cancer. 1995;75(5):1151-61.
21. Piil K, Jakobsen J, Christensen KB, Juhler M, Jarden M. Health-related quality of life in patients with high-grade gliomas: a quantitative longitudinal study. J Neurooncol. 2015;124(2):185-95.
22. Chiu N, Chiu L, Zeng L, Zhang L, Cella D, Popovic M, et al. Quality of life in patients with primary and metastatic brain cancer in the literature as assess by the FACT-Br. World J Oncol. 2012;3(6):280-5.
23. Binh BV, Anh DT, Dinh DT, Trung TQ. A survey on quality of life of cancer patients and some related factors at Hanoi Medical University Hospital in 2015 [Internet]. Hanoi, Vietnam: BỆNH VIỆN QUÂN Y 103; 2015 [cited 2017 May 18]. Available from: http://www.benhvien103.vn/vietnamese/bao-cao-hoi-nghi-khoa-hoc-chao-mung-65-nam-truyen-thong-bvqy103/hoi-nghi-khoa-hoc-dieu-duong/2015-12/1380.prt. (in Vietnam).
24. Noh SM, Chung SJ, Kim KK, Kang DW, Lim YM, Kwon SU, et al. Emotional disturbance in CADASIL: its impact on quality of life and caregiver burden. Cerebrovascular Dis. 2014;37(3):188-94.
25. Chow R, Tsao M, Pulenzas N, Zhang L, Sahgal A, Cella D, et al. Do patients with brain metastases selected for whole brain radiotherapy have worse baseline quality of life as compared to those for radiosurgery or neurosurgery (with or without whole brain radiotherapy)? Ann Palliat Med. 2016;5(1):1-12.
26. Pulenzas N, Ray S, Zhang L, McDonald R, Cella D, Rowbottom L, et al. The brain symptom and impact questionnaire in brain metastases patients: a prospective long-term follow-up study. CNS Oncol. 2016;5(1):31-40.
27. Baker PD, Bambrough J, Fox JRE, Kyle SD. Health-related quality of life and psychological functioning in patients with primary malignant brain tumors: a systematic review of clinical, demographic and mental health factors. Neurooncol Pract. 2016;3(4):211-21.
28. Teke F, Bucaktepe P, Kibrisli E, Demir M, Ibiloglu A, Inal A. Quality of life, psychological burden, and sleep quality in patients with brain metastasis undergoing whole brain radiation therapy. Clin J Oncol Nurs. 2016;20(5):AE-2. doi: 10.1188/16.CJON.AE-02.
29. Niedermaier T, Behrens G, Schmid D, Schlecht I, Fischer B, Leitzmann MF. Body mass index, physical activity, and risk of adult meningioma and glioma: a meta-analysis. Neurology. 2015;85(15):1342-50.