Factors Related to Satisfaction of Patients Receiving CT Scan ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจด้วยคอมพิวเตอร์สแกน

Main Article Content

Do Thi Yen Mai
Wallada Chanruangvanich
Orapan Thosingha

Abstract

Purpose: To explore the relationships between waiting time, anxiety, communication, environmental factors, and satisfaction of patients receiving CT scan.


Design: Descriptive correlational design.


Methods: Sample was 126 patients receiving CT scan at Bach Mai Hospital, Hanoi, Vietnam.  Data were collected using 4 questionnaires: 1) the Hamilton Anxiety Rating Scale (HAM-A), 2) the communication questionnaire, 3) the environmental questionnaire, and 4) the satisfaction questionnaire. Spearman’s rho was employed to test the relationships among studied variables.


Main findings: The result illustrated that anxiety was negatively related to satisfaction (rs = - .48, p < .05).  Communication and environment were positively related to satisfaction (rs = .46, .34, p < .05, respectively).  Nevertheless, waiting time was not significantly related to satisfaction (p > .05).


Conclusion and recommendations: Nurses should assess anxiety level of patients while they were waiting for CT scan and provide nursing care to reduce anxiety appropriately.  In addition, communication skills should be concerned for heath care team as well as improved environment to ensure satisfaction of patients using services in the radiology department.


 


บทคัดย่อ


          วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านเวลารอคอย ความวิตกกังวล การสื่อสาร และสภาพแวดล้อมของหน่วยตรวจ กับความพึงพอใจของผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจด้วยคอมพิวเตอร์สแกน (CT scan)         


          รูปแบบการวิจัย: วิจัยเชิงสหสัมพันธ์


          วิธีดำเนินการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วย จำนวน 126 คน ที่มารับการตรวจด้วยคอมพิวเตอร์สแกน โรงพยาบาลแบคมาย ประเทศเวียตนาม เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามความวิตกกังวลของ Hamilton Anxiety Rating Scale (HAM-A) แบบสอบถามการสื่อสาร สิ่งแวดล้อมของหน่วยตรวจ และความพึงพอใจของผู้ป่วยที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น วิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์ด้วยสถิติ Spearman’s rho


         ผลการวิจัย: ปัจจัยด้านความวิตกกังวลมีความสัมพันธ์เชิงลบกับความพึงพอใจ (rs = - .48, p < .05) การสื่อสารและสภาพแวดล้อมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (rs = .46, .34, p < .05, ตามลำดับ) ขณะที่เวลารอคอยไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ (p > .05)


        สรุปและข้อเสนอแนะ: พยาบาลควรประเมินความวิตกกังวลของผู้ป่วยขณะรอรับการตรวจด้วยคอมพิวเตอร์สแกน และให้การพยาบาลเพื่อลดความวิตกกังวล รวมทั้งควรตระหนักถึงการสื่อสารที่เหมาะสมระหว่างบุคลากรและผู้ป่วย และปรับปรุงสภาพแวดล้อม เพื่อเพิ่มความพึงพอใจแก่ผู้ป่วยที่มารับบริการที่หน่วยรังสีวิทยา

Article Details

How to Cite
Mai, D. T. Y., Chanruangvanich, W., & Thosingha, O. (2018). Factors Related to Satisfaction of Patients Receiving CT Scan: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจด้วยคอมพิวเตอร์สแกน. Nursing Science Journal of Thailand, 35(4), 82–89. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ns/article/view/116733
Section
Research Papers
Author Biographies

Do Thi Yen Mai, Faculty of Nursing, Mahidol University, Bangkok 10700, Thailand

Faculty of Nursing, Mahidol University, Bangkok, Thailand

Wallada Chanruangvanich, Faculty of Nursing, Mahidol University, Bangkok 10700, Thailand

Faculty of Nursing, Mahidol University, Bangkok, Thailand

Orapan Thosingha, Faculty of Nursing, Mahidol University, Bangkok 10700, Thailand

Faculty of Nursing, Mahidol University, Bangkok, Thailand

References

1. Yu W, Li M, Xue C, Wang J, Liu J, Chen H, et al. Determinants and influencing mechanism of outpatient satisfaction: a survey on tertiary hospitals in the People’s Republic of China. Patient Prefer Adherence. 2016;10:601–12. doi: 10.2147/PPA.S104453.
2. Gorospe L, Raman S, Echeveste J, Avril N, Herrero Y, Herna Ndez S. Whole-body PET/CT: spectrum of physiological variants, artifacts and interpretative pitfalls in cancer patients. Nucl Med Commun. 2005;26(8):671-87.
3. Dijkstra K, Pieterse ME, Pruyn A. Stress-reducing effects of indoor plants in the built healthcare environment: the mediating role of perceived attractiveness. Prev Med. 2008;47(3):279-83.
4. Dijkstra K, Pieterse ME, Pruyn A. Individual differences in reactions towards color in simulated healthcare environments: the role of stimulus screening ability. J Environ Psychol. 2008;28(3):268-77.
5. Gupta D, Rodeghier M, Lis CG. Patient satisfaction with service quality as a predictor of survival outcomes in breast cancer. Support Care Cancer. 2014 Jan;22(1):129-34.
6. Nijkamp MD, Ruiter RA, Roeling M, van den Borne B, Hiddema F, Hendrikse F, et al. Factors related to fear in patients undergoing cataract surgery: a qualitative study focusing on factors associated with fear and reassurance among patients who need to undergo cataract surgery. Patient Educ Couns. 2002;47(3):265-72.
7. Kolcaba K, Tilton C, Drouin C. Comfort Theory: a unifying framework to enhance the practice environment. J Nurs Adm. 2006;36(11):538-44.
8. Peterson SJ, Bredow TS. Middle range theories: application to nursing research. 2nd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2009.
9. Faul F, Erdfelder E, Buchner A, Lang A-G. Statistical power analyses using G*Power 3.1: Tests for correlation and regression analyses. Behav Res Methods. 2009;41(4):1149-60.
10. Cohen J. A power primer. Psychol Bull. 1992;112(1):155-9.
11. Maier W, Buller R, Philipp M, Heuser I. The Hamilton Anxiety Scale: Reliability, validity and sensitivity to change in anxiety and depressive disorders. J Affect Disord 1988;14(1):61-8.
12. Syed K, Parente D, Johnson S, Davies J. Factors determining wait-time and patient satisfaction at post-operative orthopaedic follow-up. Open J Med Psychol. 2013;2(1):47-53.
13. Anderson RT, Camacho FT, Balkrishnan R. Willing to wait?: the influence of patient wait time on satisfaction with primary care. BMC Health Serv Res. 2007 Feb 28;7:31. doi: 10.1186/1472-6963-7-31. PubMed PMID: 17328807; PubMed Center PMCID: PMC1810532.
14. Ogunfowokan O, Mora M. Time, expectation and satisfaction: patients’ experience at National Hospital Abuja, Nigeria. Afr J Prim Health Care Fam Med. 2012;4(1):398. doi: 10.4102/phcfm.v4i1.398. PubMed Central PMCID: PMC4565139.
15. Heyer CM, Thuring J, Lemburg SP, Kreddig N, Hasenbring M, Dohna M, et al. Anxiety of patients undergoing CT imaging-an underestimated problem. Acad Radiol. 2015;22(1):105-12.
16. Thompson CA, Charlson ME, Schenkein E, Wells MT, Furman RR, Elstrom R, et al. Surveillance CT scans are a source of anxiety and fear of recurrence in long-term lymphoma survivors. Ann Oncol. 2010;21(11):2262-6.
17. Abreu C, Grilo A, Lucena F, Carolino E. Oncological patient anxiety in imaging studies: the PET/CT example. J Cancer Educ. 2017;32(4):820-6.
18. Acuff SN, Bradley YC, Barlow P, Osborne DR. Reduction of patient anxiety in PET/CT imaging by improving communication between patient and technologist. J Nucl Med Technol. 2014;42(3):211-7.
19. Taylor C, Benger JR. Patient satisfaction in emergency medicine. Emerg Med J. 2004;21(5):528-32.
20. Hafskjold L, Sundler AJ, Holmstrom IK, Sundling V, van Dulmen S, Eide H. A cross-sectional study on person-centred communication in the care of older people: the COMHOME study protocol. BMJ Open. 2015;5(4):e007864. doi: 10.1136/bmjopen-2015-007864.
21. Holmberg O, Malone J, Rehani M, McLean D, Czarwinski R. Current issues and actions in radiation protection of patients. Eur J Radiol. 2010;76(1):15-9.
22. Pines JM, Mullins PM, Cooper JK, Feng LB, Roth KE. National trends in emergency department use, care patterns, and quality of care of older adults in the United States. J Am Geriatr Soc. 2013;61(1):12-7.
23. Abolfotouh MA, Al-Assiri MH, Alshahrani RT, Almutairi ZM, Hijazi RA, Alaskar AS. Predictors of patient satisfaction in an emergency care centre in central Saudi Arabia: a prospective study. Emerg Med J. 2017;34(1):27-33.
24. Bleich SN, Ozaltin E, Murray CK. How does satisfaction with the health-care system relate to patient experience? Bull World Health Organ. 2009;87(4):271-8.
25. Yen PN. Evaluation of patient’s satisfaction with the health care service at Department of Demanded Examination and Treatment in Bach Mai Hospital [master’s thesis]. Hanoi, Vietnam: Hanoi Public Health University; 2008. 89 p.
26. Camacho F, Anderson R, Safrit A, Jones AS, Hoffmann P. The relationship between patient's perceived waiting time and office-based practice satisfaction. N C Med J. 2006;67(6):409-13.